KSBR 29 INS 4446/2013-B-18
Číslo jednací: KSBR 29 INS 4446/2013-B-18

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl asistentem soudce Mgr. Janou Petrů v insolvenčním řízení na majetek dlužníků: a) Zdeněk anonymizovano , anonymizovano , RČ 540111/1463, 691 23 Pohořelice, Nová Ves 10, a b) Vlastimila anonymizovano , nar. 8. 9. 1954, RČ 545908/0484, 691 23 Pohořelice, Nová Ves 10,

o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka

takto:

Navrhovateli Andrei anonymizovano , anonymizovano , Fryčajova 56/64, 614 00 Brno, se povoluje výjimka ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků a) Zdeňka anonymizovano , anonymizovano , a b) Vlastimily anonymizovano , nar. 8. 9. 1954, ohledně nemovitého majetku, který je uveden v soupisu majetkové podstaty pod bodem 2: Nemovitosti ve výhradním vlastnictví dlužníka Zdeňka anonymizovano , položky č. 1 a 2

-pozemek p.č. 312/1 o výměře 926 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: rodinný dům, Nová Ves, č.p. 10, a -pozemek p.č. 313/1 o výměře 1167 m2, orná půda, vše zapsané na LV č. 87 pro k.ú. Nová Ves u Pohořelic, obec Pohořelice.

Odůvodnění:

Podáním doručeným soudu dne 11. 8. 2014 požádala Andrea anonymizovano jako osoba dlužníkovi blízká o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka osobami blízkými dle ust. § 295 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (insolvenčního zákona). V odůvodnění své žádosti uvedla, že zajištěný věřitel Credoma, a.s., udělil souhlas s prodejem nemovitostí dlužníků, které tvoří předmět zajištění, přímým prodejem mimo dražbu, a to za cenu 900.000,00 Kč, navrhovatelka má předjednaný úvěr na koupi nemovitostí ve výši 940.000,00 Kč a při prodeji nemovitostí za kupní cenu 900.000,00 Kč by došlo k plnému uspokojení všech zajištěných věřitelů.

K žádosti o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka osobami blízkými současně navrhovatelka připojila také souhlas insolvenčního správce Mgr. Martina Horáka, který navrhl této žádosti vyhovět, a to zejména s ohledem na skutečnost, že prodej nemovitostí prostřednictvím realitní kanceláře se doposud nepodařilo realizovat a při prodeji nemovitostí za kupní cenu 900.000,00 Kč by došlo k úplnému uspokojení všech zajištěných věřitelů. Vyjádření věřitelského výboru nebylo k žádosti připojen, neboť činnost věřitelského výboru vykonává dle ust. § 66 insolvenční soud.

Dle ust. § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (insolvenčního zákona), dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Podle odst. 3 citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

V daném případě byly splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka a současně insolvenční soud shledal tento postup v souladu se zásadou rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení všech věřitelů. S ohledem na výše uvedené rozhodl insolvenční soud tak, že výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka povolil Andrei anonymizovano , jakožto osobě dlužníkovi blízké ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Proti tomuto usnesení mohou účastníci řízení podat námitky do 15 dnů ode dne jeho doručení. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy (ust. § 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Krajský soud v Brně dne 13. 8. 2014

Za správnost vyhotovení: Mgr. Jana Petrů, v.r. Martina Žílová asistent soudce