KSBR 29 INS 3971/2013-A-11
Číslo jednací: KSBR 29 INS 3971/2013-A-11

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl soudcem JUDr. Vlastou Bruknerovou, jako samosoudcem v insolvenční věci dlužníka: Marcela anonymizovano , anonymizovano , 679 74 Olešnice, Trpínská 273, o insolvenčním návrhu věřitele: Raiffeisenbank a.s., 140 78 Praha 4, Hvězdova 1716/2b, IČO 49240901, práv. zast. Mgr. Markem Lošanem, advokátem, AK Praha 1, Týn 1049/3 takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 29 INS 3971/2013-A-8 ze dne 22. 2. 2013, kterým uložil insolvenční soud věřiteli-navrhovateli, aby ve lhůtě 5 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil na účet soudu č. 6015-5720621/0710 zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, s e r u š í .

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 22. 2. 2013 č.j. KSBR 29 INS 3971/2013-A-8 uložil insolvenční soud věřiteli-navrhovateli, aby ve lhůtě 5 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil na účet soudu č. 6015-5720621/0710 zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Výzva byla právnímu zástupci věřitele-navrhovatele doručena dne 27. 2. 2013. Poslední den pro podání odvolání by uplynul dne 14. 3. 2013.

Dne 4. 3. 2013 bylo soudu doručeno odvolání věřitele-navrhovatele proti rozhodnutí, kterým uložil insolvenční soud věřiteli-navrhovateli, aby ve lhůtě 5 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil na účet soudu zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Věřitel-navrhovatel ve svém odvolání uvedl, že za situace, kdy je u Krajského soudu v Brně současně vedeno vedle insolvenčního řízení ve věci dlužníka Marcela anonymizovano , anonymizovano , 679 74 Olešnice, Trpínská 273, pod sp.zn. KSBR 29 INS 3969/2013 také insolvenční řízení manžela dlužníka Jozef anonymizovano , anonymizovano , 679 74 Olešnice, Trpínská 273, v jehož řízení bylo témuž věřiteli-navrhovateli rovněž uloženo usnesením ze dne 22. 2. 2013 č.j. KSBR 29 INS 3969/2013-A-8 aby zaplatil na účet soudu zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, se mu s ohledem na skutečnost, že oba dlužníci jsou manžely, jeví takový postup jako nehospodárný a navrhl sloučení obou řízení do jediného.

Podle ustanovení § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon (dále jen IZ) rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Podle ustanovení § 374 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o.s.ř.), je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal soudní komisař, justiční čekatel, asistent soudce nebo pověřený administrativní zaměstnanec, může mu zcela vyhovět předseda senátu (samosoudce). Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Soudce shledal důvody pro postup dle § 36a odst. 5 zák. č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích v posledním znění a § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících v posledním znění a ve smyslu ust. § 374 odst. 3 o.s.ř. vyhověl podanému odvolání v plném rozsahu a usnesení č.j.-A-8 ze dne 22. 2. 2013 zrušil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno adresátu v písemném vyhotovení (§ 74 IZ).

Krajský soud v Brně dne 7. 3. 2013

JUDr. Vlasta Bruknerová,v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Ing. Petra Dohnalová