KSBR 29 INS 33609/2013-B-393
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 29 INS 33609/2013-B-393

Usnesení Krajský soud v Brně rozhodl soudcem JUDr. Vlastou Bruknerovou v insolvenční věci dlužníka: Roman anonymizovano , anonymizovano , Valy I 5321, 760 01 Zlín, IČO 46284176, o insolvenčním návrhu věřitele b) PASSVILAN plus, a.s., Hořejší 5626, 760 01 Zlín, IČO 25326406, c) JANISO, s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČO 46967087, d) PASSVILAN plus, a.s., Hořejší 5626, 760 01 Zlín, IČO 25326406, za účasti Krajského státního zastupitelství v Brně, Mozartova 3, 602 00 Brno,

o námitkách proti usnesení ze dne 9. 6. 2017, čj. KSBR 29 INS 33609/2013-B-378,

takto:

Usnesení ze dne 9. 6. 2017, čj. KSBR 29 INS 33609/2013-B-378, se ruší.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 9. 6. 2017, čj.-B-378, byl insolvenční správce JUDr. Jaroslav Brož MJur. vyzván, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení vysvětlil, z čeho dovozuje, že věřitel Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Prostějově, Křížkovského 4186/1, 796 01 Prostějov uplatnil u insolvenčního správce pohledávku za majetkovou podstatou ve výši 1,-Kč ve smyslu § 203 IZ. Současně insolvenční soud uložil insolvenčnímu správci, aby v případě, že insolvenční správce neuznává pořadí pohledávky jako pohledávky za majetkovou podstatou, nechť o této skutečnosti nejprve uvědomí věřitele Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Prostějově.

Dne 22. 6. 2014 byly insolvenčnímu soudu řádně a včas doručeny námitky insolvenčního správce proti uvedenému rozhodnutí insolvenčního soudu, ve kterých uvedl, že podáním ze dne 5. 5. 2017 (dokument B-367) sdělil insolvenční správce soudu, že neuznává pořadí pohledávky ve výši 1,-Kč uplatněné věřitelem Finanční pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Prostějově, jako pohledávku za majetkovou podstatou a vyzval soud, aby postupoval dle ust. § 203a insolvenčního zákona a vyzval věřitele k podání insolvenční žaloby. Usnesením ze dne 11. 5. 2017, č.j.-B-369 insolvenční soud rozhodl tak, že předmětná pohledávka věřitele Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Prostějově, má být insolvenčním správcem zohledněna jako pohledávka za majetkovou podstatou, a tudíž insolvenční soud nevyjádřil žádnou pochybnost o řádnosti uplatnění této pohledávky jako pohledávky za majetkovou podstatou. isir.justi ce.cz

Dle ust. § 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení nebo soudním řízení správním, proti němuž nelze podat odvolání, odpor nebo námitky podle občanského soudního řádu, může účastník řízení podat námitky do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy. O těchto námitkách rozhodne předseda senátu, který rozhodnutí vydané vyšším soudním úředníkem bez jednání potvrdí nebo změní. Proti rozhodnutí předsedy senátu o námitkách, o odmítnutí námitek nebo o zastavení námitkového řízení, není odvolání přípustné. Doručené rozhodnutí vyššího soudního úředníka, proti kterému již není možné podat námitky, je v právní moci. Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, použijí se na námitkové řízení ustanovení upravující odvolání podle občanského soudního řádu obdobně.

Insolvenční soud se zabýval námitkami insolvenčního správce. Insolvenční soud vzal za zjištěné, že usnesením ze dne 11. 5. 2017, č.j.-B-369 bod bodem ad c) rozhodl o tom, že .. pohledávka věřitel FÚ Prostějov ve výši 1,-Kč-zohlednit ve výši 1,-Kč jako pohledávka za majetkovou podstatou. Insolvenční soud tímto rozhodnutí postavil najisto, že pohledávka věřitele Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Prostějově je pohledávkou za majetkovou podstatou. Na této skutečnosti již nemůže změnit ani fakt, že insolvenční soud pozdějším usnesením ze dne 9. 6. 2017, čj. KSBR 29 INS 33609/2013-B-378 vyzval insolvenčního správce, aby vysvětlil, z čeho dovozuje, že věřitel Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Prostějově, Křížkovského 4186/1, 796 01 Prostějov uplatnil u insolvenčního správce pohledávku za majetkovou podstatou ve výši 1,-Kč.

S ohledem na výše uvedené insolvenční soud tedy postupoval dle ust. § 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb., a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení, námitky insolvenčního správce proti rozhodnutí ze dne 9. 6. 2017, čj.-B-378, shledal důvodnými a usnesení ze dne 9. 6. 2017, čj.-B-378, zrušil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Krajský soud v Brně dne 4. 7. 2017

JUDr. Vlasta Bruknerová,v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Danuše Škodová