KSBR 29 INS 33609/2013-B-423
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 29 INS 33609/2013-B-423

Usnesení Krajský soud v Brně rozhodl soudcem JUDr. Vlastou Bruknerovou v insolvenční věci dlužníka: Roman anonymizovano , anonymizovano , Valy I 5321, 760 01 Zlín, IČO 46284176, o insolvenčním návrhu věřitele b) PASSVILAN plus, a.s., Hořejší 5626, 760 01 Zlín, IČO 25326406, c) JANISO, s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČO 46967087, d) PASSVILAN plus, a.s., Hořejší 5626, 760 01 Zlín, IČO 25326406, za účasti Krajského státního zastupitelství v Brně, Mozartova 3, 602 00 Brno,

o námitkách proti usnesení ze dne 14. 9. 2017, čj. KSBR 29 INS 33609/2013-B-412,

takto:

Usnesení ze dne 14. 9. 2017, čj. KSBR 29 INS 33609/2013-B-412, se ruší.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 28. 7. 2017, čj.-B-402, bylo insolvenčnímu správci JUDr. Jaroslavu Brož MJur. uloženo, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení tohoto usnesení doplnil svůj návrh na vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli ze dne 22. 6. 2017 tak, že odstraní rozpor ve svém tvrzení, že zajištěná pohledávka č. 30 je zjištěna ve výši 1.053.988,33 Kč, když z výsledku přezkumného jednání ze dne 16. 2. 2015 vyplývá, že přihlášená pohledávka č. 30 byla zjištěna v celkové výši 1.523.006,05 Kč, přičemž ve výši 1.053.488,33 Kč je pohledávkou zajištěnou (přezkumný list přihlášené pohledávky č. 30). Insolvenční správce případně opraví návrh na vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli.

Usnesením ze dne 14. 9. 2017, čj.-B-412, bylo insolvenčnímu správci JUDr. Jaroslavu Brož MJur. opakovaně uloženo, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení tohoto usnesení doplnil svůj návrh na vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli ze dne 22. 6. 2017 tak, že odstraní rozpor ve svém tvrzení, že zajištěná pohledávka č. 30 je zjištěna ve výši 1.053.988,33 Kč, když z výsledku přezkumného jednání ze dne 16. 2. 2015 vyplývá, že přihlášená pohledávka č. 30 byla zjištěna v celkové výši 1.523.006,05 Kč, přičemž ve výši 1.053.488,33 Kč je pohledávkou zajištěnou (přezkumný list přihlášené pohledávky č. 30). Insolvenční správce případně opraví návrh na vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli.

Dne 25. 9. 2017 byly insolvenčnímu soudu řádně a včas doručeny námitky insolvenčního správce proti uvedenému rozhodnutí insolvenčního soudu, ve kterých uvedl, že isir.justi ce.cz podáním ze dne 14. 8. 2017, včas reagoval na první výzvu v podobě usnesení ze dne 28. 7. 2017, čj.-B-402.

Dle ust. § 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení nebo soudním řízení správním, proti němuž nelze podat odvolání, odpor nebo námitky podle občanského soudního řádu, může účastník řízení podat námitky do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy. O těchto námitkách rozhodne předseda senátu, který rozhodnutí vydané vyšším soudním úředníkem bez jednání potvrdí nebo změní. Proti rozhodnutí předsedy senátu o námitkách, o odmítnutí námitek nebo o zastavení námitkového řízení, není odvolání přípustné. Doručené rozhodnutí vyššího soudního úředníka, proti kterému již není možné podat námitky, je v právní moci. Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, použijí se na námitkové řízení ustanovení upravující odvolání podle občanského soudního řádu obdobně.

Insolvenční soud se zabýval námitkami insolvenčního správce. Insolvenční soud vzal za zjištěné, že insolvenční správce podáním ze dne 14. 8. 2017 řádně a včas reagoval na výzvu soudu v podobě usnesení ze dne 28. 7. 2017, čj.-B-402, avšak insolvenční soud toto podání insolvenčního správce nedopatřením přehlédl.

S ohledem na výše uvedené insolvenční soud tedy postupoval dle ust. § 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb., a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení, námitky insolvenčního správce proti rozhodnutí ze dne 14. 9. 2017, čj.-B-412, shledal důvodnými a usnesení ze dne 14. 9. 2017, čj.-B-412, zrušil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Krajský soud v Brně dne 19. 10. 2017

JUDr. Vlasta Bruknerová,v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Danuše Škodová