KSBR 29 INS 32405/2015-A-7
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 29 INS 32405/2015-A-7

USNESENÍ Krajský soud v Brně rozhodl soudcem JUDr. Vlastou Bruknerovou, jako samosoudcem v insolvenční věci dlužníka a) Aleš anonymizovano , anonymizovano , RČ 700520/5768, Malá Amerika 223, 683 52 Šaratice, a dlužníka b) Renata anonymizovano , anonymizovano , RČ 796209/4668, Malá Amerika 223, 683 52 Šaratice,

o návrhu exekutora JUDr. Jiřího Trojanovského, LLM, Exekutorský úřad Frýdek-Místek, se sídlem Farní 23, 738 01 Frýdek-Místek, na vydání předběžného opatření podle ust. § 82 odst. 2 písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona v řízení č.j. KSBR 29 INS 30082/14

takto:

Návrh navrhovatele exekutora JUDr. Jiřího Trojanovského, LLM, Exekutorský úřad Frýdek-Místek, se sídlem Farní 23, 738 01 Frýdek-Místek, o vydání předběžného opatření podle ust. § 82 odst. 2 písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona v řízení KSBR 29 INS 30082/2014, s e z a m í t á .

Odůvodnění: Návrhem ze dne 6. 1. 2016, který byl soudu doručen 7. 1. 2016 navrhovatel, exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LLM, Exekutorský úřad Frýdek-Místek, se sídlem Farní 23, 738 01 Frýdek-Místek navrhuje, aby insolvenční soud vydal usnesení tak, že soud nařizuje předběžné opatření, jímž se soudnímu exekutorovi JUDr. Jiřímu Trojanovskému, LLM, Exekutorský úřad Frýdek-Místek, se sídlem Farní 23, 738 01 Frýdek-Místek, umožňuje provést již zahájenou exekuci, vedenou pod sp. zn. 143 EX 00270/14, eventuelně aby rozhodl tak, že soud nařizuje předběžné opatření, jímž se soudnímu exekutorovi JUDr. Jiřímu Trojanovskému, LLM, Exekutorský úřad Frýdek-Místek, se sídlem Farní 23, 738 01 Frýdek-Místek, umožňuje provést již zahájenou exekuci, vedenou u tohoto exekutorského úřadu pod sp. zn. 143 EX 00270/143586/13 s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením, byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení, vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn., k dispozici v tomto řízení.

Dle ust. § 109 odst. 1 písm.c) insolvenčního zákona se zahájením insolvenčního řízení se spojuje ten účinek, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit, nelze jej však provést.

Dle ust. § 82 odst. 2 písm.b) insolvenčního zákona předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Při rozhodování v předmětné právní věci vycházel soud z důvodové zprávy k zákonu č. 334/2012 Sb., změna insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, podle níž je rozšíření pravomoci insolvenčního soudu při vydávání předběžných opatření jedním z opatření, jež mají přispět k efektivnímu zásahu soudu proti pokusům zneužít transparentnosti insolvenčního řízení a účinků spojených s jeho zahájením s tím, že přitom může jít o záměr sledovaný dlužníkem (blokace exekučních řízení insolvenčními návrhy, jež nejsou míněny vážně), tak o záměr sledovaný jiným insolvenčním navrhovatelem. Podle důvodové zprávy se přiznává insolvenčnímu soudu ( v § 82 písm.b) IZ) možnost z důvodů zvláštního zřetele hodných předběžným opatřením, způsobem stanoveným v předběžném opatření např. povolit dokončení exekuce (s omezením nastaveným tak, aby např. výtěžek dosaženého zpeněžení majetku byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení k dispozici v tomto řízení).

Z obsahu insolvenčního rejstříku spisu vyplývá, že dlužníci Aleš anonymizovano , nar. 20. 5. 1973 a Renata anonymizovano , anonymizovano , oba 683 52 Šaratice, Malá Amerika 223, podali u soudu prvního stupně dne 25. 11. 2015 insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, kterým se domáhali rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení.

Návrh byl odmítnut s odůvodněním, že dlužníci v návrhu neuvedli dostatek informací týkajících se jeho úpadku. Neuvedli žádné konkrétní informace o splatnostech svých závazků a tyto informace neuvedl ani v povinné příloze insolvenčního návrhu, kterou představuje seznam závazků, a kterou by jinak soud mohl použít jako další zdroj informací o rozhodujících skutečnostech, které osvědčují úpadek dlužníka.

Z obsahu insolvenčního spisu čj.má soud za zjištěné, že dlužníci Aleš anonymizovano , nar. 20. 5. 1973 a Renata anonymizovano , anonymizovano , oba 683 52 Šaratice, Malá Amerika 223, podali u soudu prvního stupně dne 30. 12. 2015 insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, kterým se domáhali rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení.

Insolvenční soud se neztotožňuje se stanoviskem exekutora, že dlužníci svými návrhy se snaží sabotovat exekuční řízení a zamezit prodeji majetku zajištěného v exekučním řízení.

Pokud navrhovatel má zato, že tomu svědčí skutečnost, že insolvenční návrh byl podán v průběhu řízení a až po vydání dražební vyhlášky bezprostředně před termínem dražby a to svědčí o úmyslu povinného zamezit provedení dražby pak soud se s tímto stanoviskem navrhovatele neztotožnil.

Pouze podle těchto skutečností dle soudu nelze usuzovat na to, že dlužníci nemíní svůj insolvenční návrh vážně a účelem jeho podání je zabránění exekuce. Proto není dán důvod hodný zvláštního zřetele k nařízení předběžného opatření, které v´by vyloučilo některý z účinků spojený se zahájením insolvenčního řízení podle ust. § 109 odst. 1 IZ písm. c) IZ, v dané věci provedení exekuce na nemovitý majetek.

Insolvenční soud návrh na vydání předběžného opatření zamítl, neboť neshledal důvody hodné zvláštního zřetele, pro které by měl návrhu na předběžné opatření vyhovět.

Navrhovateli se nepodařilo prokázat ba ani osvědčit, že dlužník, či jiný účastník insolvenčního řízení zneužívá insolvenčního řízení a účinků spojených s jeho zahájením.

Tedy, že by např. opakovanými insolvenčními návrhy, jež nejsou míněny vážně, blokoval exekuční řízení.

V této souvislosti nelze přehlédnou skutečnost, že exekuční řízení je vedeno pro pohledávku oprávněného, která nedosahuje ani 1/3 výsledné ceny dražených nemovitostí, která je uvedena v dražení vyhlášce ze dne 6. 11. 2015 odst. IV.

P o u č e n í: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, navrhovateli se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy bylo doručeno zvláštním způsobem, k vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 12. 1. 2016

JUDr. Vlasta Bruknerová, v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Kamila Prudíková