KSBR 29 INS 31721/2014-B-14
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 29 INS 31721/2014-B-14

Usnese ní Krajský soud v Brně rozhodl soudcem JUDr. Vlastou Bruknerovou ve věci úpadku dlužníka: Stanislav anonymizovano , anonymizovano , 664 66 Němčičky 62, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

tak to :

I. Insolvenční soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka osobě blízké (příbuznému dlužníka): Janu Szromkovi, nar. byte m

II. Janu Szromkovi soud povoluje nabytí ne movitosti ve vlastnictví dlužníka v rámci dražby.

Odůvodnění: Podáním ze dne 27. 8. 2015 předložil soudu dlužník, a osoba dlužníku blízká žádost o schválení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka.

Jedná se o nemovitý majetek zapsaný na LV č. 26 v k.ú. Němčičky, obec Němčičky, okres Brno-venkov, pozemek parc.č. 92, a parc.č. 1967 se všemi součástmi a příslušenstvím.

Podle § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen insolvenční zákon) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení Insolvenčního řízení. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné. Podle odstavce 3 citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

V daném případě soud přihlédl ke stanovisku insolvenčního správce a k žádosti dlužníka a Janu Szromkovi jakožto osobě blízké dlužníkovi povolil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Krajský soud v Brně dne 8. 9. 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vlasta Bruknerová, v.r. Milena Osolsobě soudce