KSBR 29 INS 31386/2012-A-16
Číslo jednací: KSBR 29 INS 31386/2012-A-16

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl soudcem JUDr. Vlastou Bruknerovou, jako samosoudcem v insolvenčním řízení dlužníka: Štěpán anonymizovano , anonymizovano , 671 34 Tvořihráz 106

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 29 INS 31386/2012-A-13 ze dne 6. 2. 2013, kterým bylo rozhodnuto, že se insolvenční řízení zastavuje s e r u š í .

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 14. 1. 2013 č.j. KSBR 29 INS 31386/2012-A-10 vyzval insolvenční soud dlužníka, aby ve lhůtě 5 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil na účet soudu zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 4.000,-Kč. Předmětné usnesení nabylo právní moci dne 2. 2. 2013, záloha na náklady insolvenčního řízení tak měla být uhrazena ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení, tzn. poslední den lhůty pro uhrazení zálohy na účet zdejšího soudu uplynul dne 23. 1. 2013.

Dne 21. 1. 2013 byla soudu doručena dlužníkova žádost o odklad, kde dlužník uvedl: na základě usnesení o zaplacení zálohy na náklady ins. řízení ve výši 4.000,-Kč žádám o odklad splacení do 17. 2. 2013, protože v současné době nedisponuji touto částkou. Dlužníku byla tedy ze strany soudu poskytnuta přiměřená dodatečná lhůta pro zaplacení zálohy ve výši 4.000,-Kč, jak mu bylo uloženo usnesením ze dne 14. 1. 2013 č.j. KSBR 29 INS 31386/2012-A-10, dlužník však přesto zálohu na náklady insolvenčního řízení na účet Krajského soudu v Brně včas nesložil. Jak insolvenční soud zjistil ze sdělení účtárny ze dne 31. 1. 2013, nebyla požadovaná záloha ke dni 30. 1. 2013 zaplacena.

Usnesením Krajského soudu v Brně, č.j.-A-13 ze dne 6. 2. 2013 bylo rozhodnuto, že se insolvenční řízení zastavuje. Předmětné usnesení bylo dlužníku doručeno dne 8. 2. 2013, poslední den pro podání odvolání by uplynul dne 25. 2. 2013.

Dne 14. 2. 2013 bylo insolvenčnímu soudu doručeno včasné odvolání dlužníka proti rozhodnutí o zastavení řízení, které bylo podáno na poštu dne 13. 2. 2013.

Dne 15. 2. 2013 byla na číslo účtu Krajského soudu v Brně připsána částka ve výši 4.000,-Kč odpovídající výši zálohy na náklady insolvenčního řízení, jak bylo dlužníku uloženo usnesením ze dne 14. 1. 2013 č.j.-A-10.

Podle ustanovení § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon (dále jen IZ) rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Podle ustanovení § 374 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o.s.ř.), je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal soudní komisař, justiční čekatel, asistent soudce nebo pověřený administrativní zaměstnanec, může mu zcela vyhovět předseda senátu (samosoudce). Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Soudce shledal důvody pro postup dle § 36a odst. 5 zák. č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích v posledním znění a § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících v posledním znění a ve smyslu ust. § 374 odst. 3 o.s.ř. vyhověl podanému odvolání v plném rozsahu a usnesení č.j.-A-13 ze dne 6. 2. 2013 zrušil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno adresátu v písemném vyhotovení (§ 74 IZ).

Krajský soud v Brně dne 1. 3. 2013

JUDr. Vlasta Bruknerová,v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Ing. Petra Dohnalová