KSBR 29 INS 30365/2012-A-18
Jednací číslo: KSBR 29 INS 30365/2012-A-18

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl soudcem JUDr. Vlastou Bruknerovou v insolvenčním řízení dlužníka: Zdeněk anonymizovano , anonymizovano , 378 15 Střelské Hoštice 83, korespondenční adresa: 588 56 Telč, Hradecká 194 o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12.2.2013, č.j. KSBR 29 INS 30365/2012-A-14

takto: I. Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12.2.2013, č.j. KSBR 29 INS 30365/2012-A-14, se m ě n í tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč se dlužníkovi n e u k l á d á .

II. Insolvenční soud u k l á d á dlužníkovi, aby ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč, a to a) na účet Krajského soudu v Brně vedený u České národní banky-pobočka Brno, číslo účtu 6015-5720621/0710, variabilní symbol 2949303652, konstantní symbol 1148, nebo b) v hotovosti na pokladně Krajského soudu v Brně-pracoviště Husova 15.

Zálohu nelze platit kolkovými známkami.

Odůvodnění: Insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení se dlužník domáhal rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Usnesením uvedeným ve výroku tohoto usnesení uložil soud dlužníkovi, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, neboť dlužník nesplňoval jednu z podmínek pro povolení oddlužení, a to, že nezajištění věřitelé musí v průběhu oddlužení plněním splátkového kalendáře obdržet alespoň 30 % svých pohledávek.

Proti tomuto usnesení podal dlužník v zákonné lhůtě vyjádření, které bylo podle obsahu posouzeno jako odvolání, v němž uvádí, že uloženou zálohu vzhledem ke své finanční situaci nemůže zaplatit a že na základě darovací smlouvy mu bude přispíváno pro oddlužení. Dlužník předložil darovací smlouvu na částku 2.000,-Kč měsíčně.

Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), může soud prvního stupně změnit rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Vzhledem k novým skutečnostem ohledně příjmu dlužníka insolvenční soud napadené usnesení ve smyslu ust. § 95 IZ změnil tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč se dlužníkovi neukládá a namísto toho byla uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit (§ 108 odst. 3 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno adresátu v písemném vyhotovení (§ 74 IZ).

Krajský soud v Brně dne 13.3.2013

JUDr. Vlasta Bruknerová,v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Ing. Petra Dohnalová