KSBR 29 INS 29516/2012-A-15
Jednací číslo: KSBR 29 INS 29516/2012-A-15

Usnesení

Krajský soud V Brně rozhodl soudcem JUDr. Vlastou Bruknerovou V insolvenčním řízení dlužníka: Lenka anonymizovano , anonymizovano , 614 00 Brno, Hálkova 38 takto:

Usnesení Krajského soudu V Brně ze dne 13.3.2013, č.j. KSBR 29 INS 29516/2012-A-13, se m ě n í tak, že insolvenční řízení se nezastavuj e.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení se dlužník domáhal rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Usnesením uvedeným ve výroku tohoto usnesení bylo insolvenční řízení ve Věci dlužníka zastaveno, nebot dlužník ve stanovené lhůtě nezaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve Výši 3.000,-Kč, která mu byla uložena usnesením ze dne 5.2.2013, č.j.-A-11.

Usnesení ze dne 13.3.2013, č.j.-A-13, jímž bylo insolvenční řízení zastaveno, bylo dlužníkovi doručeno dne 18.3.2013 a lhůta kpodání odvolání by skončila dnem 2.4.2013.

Ze sdělení účtárny Krajského soudu v Brně ze dne 2.4.2013 bylo zjištěno, že dlužník dne 29.3.2013 požadovanou zálohu ve výši 3.000,-Kč zaplatil.

Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), může soud prvního stupně změnit rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve Věci samé.

Vzhledem k tomu, že dlužník uloženou zálohu zaplatil ještě před tím, než usnesení o zastavení insolvenčního řízení pro nezaplacení zálohy nabylo právní moci, insolvenční soud usnesení o zastavení insolvenčního řízení změnil tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. pokračování-2-

Poučenn

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Kraj ského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání Však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno adresátu v písemném vyhotovení (§ 74 IZ).

Krajský soud v Brně dne 3. dubna 2013

JUDr. Vlasta Bruknerová,v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Ing. Petra Dohnalová