KSBR 29 INS 29115/2014-B-17
Číslo jednací: KSBR 29 INS 29115/2014-B-17

Us ne s e ní

Krajský soud v Brně rozhodl asistentem soudce JUDr. Janou Petrů v insolvenční věci dlužníka: Jiří Sklenář, RČ 670826/0009, nar. 26. 8. 1967, 696 03 Dubňany, Nová 402, IČO 15540383, a dlužníka: Jana Sklenářová, RČ 685611/0327, nar. 11. 6. 1968, 696 03 Dubňany, Nová 402, IČO 47374152,

o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka

takto:

Navrhovateli Františku Kožinovi, Nádražní 47, 696 03 Dubňany, se povoluje výjimka ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka Jiřího Sklenáře a Jany Sklenářové ohledně nemovitého majetku ve společném jmění manželů, který je uveden v soupisu majetkové podstaty v kategorii nemovitý majetek, položka č. 3:

-pozemek par.č. 2091, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 180 m2 , jehož součástí je stavba-rodinný dům Dubňany č.p. 47, vše zapsáno na LV č. 2984 pro k.ú. Dubňany, obec Dubňany, okres Hodonín.

Od ůvo d ně n í:

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 8. 1. 2015, čj.-A-11, byl zjištěn úpadek dlužníků Jiřího Sklenáře a Jany Sklenářové. Výrokem II. téhož usnesení bylo rozhodnuto o tom, že úpadek dlužníků bude řešen oddlužením. Usnesením ze dne 9. 3. 2015, čj.-B-10, schválil insolvenční soud oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře, stanovil poměr uspokojení nezajištěných věřitelů a rozhodl, že zajištění věřitelé budou do výše svých zjištěných přihlášených pohledávek uspokojeni z výtěžku zpeněžení předmětu zajištění.

Podáním doručeným soudu dne 27. 1. 2016 požádal František Kožina jako osoba blízká dlužníkovi Janě Sklenářové o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobami blízkými dle ust. § 295 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (insolvenčního zákona). V odůvodnění své žádosti uvedl, že je synem dlužníka Jany Sklenářové z prvního manželství a hodlá nabýt nemovité věci zapsané na LV č. 2984 pro k.ú. Dubňany za kupní cenu ve výši 500.000 Kč.

Současně s návrhem Františka Kožiny bylo soudu doručeno podání insolvenčního správce, který uvedl, že nemá námitky proti prodeji předmětného zajištěného nemovitého majetku osobě dlužníkům blízké. K podání insolvenčního správce byly rovněž připojeny souhlasy obou zajištěných věřitelů, kteří mají nárok na uspokojení jejich pohledávky z výtěžku zpeněžení nemovitostí zapsaných na LV č. 2984 pro k.ú. Dubňany, přičemž zajištěný věřitel Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG je současně zástupcem věřitelů.

Dle ust. § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (insolvenčního zákona), dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Podle odst. 3 citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

V daném případě byly splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka a současně insolvenční soud neshledal tento postup v rozporu se zásadami insolvenčního řízení. S ohledem na výše uvedené rozhodl insolvenční soud tak, že výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka povolil Františku Kožinovi, jakožto osobě blízké dlužníkovi Janě Sklenářové ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, odvolání může podat pouze osoba, která návrh podala.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno věřiteli v písemném vyhotovení (ust. § 74 IZ).

Krajský soud v Brně dne 3. 2. 2016

JUDr. Jana Petrů, v.r. asistent soudce Za správnost vyhotovení: Milena Osolsobě