KSBR 29 INS 28744/2012-A-11
Jednací číslo: KSBR 29 INS 28744/2012-A-11

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl soudcem JUDr. Vlastou Bruknerovou v insolvenčním řízení dlužníka: Anna anonymizovano , anonymizovano , 628 00 Brno, Pálavské nám. 6, právně zastoupeného JUDr. Aloisem Deutschem, advokátem v Brně, Smetanova 17, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10.1.2013, č.j. KSBR 29 INS 28744/2012-A-7

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10.1.2013, č.j. KSBR 29 INS 28744/2012-A-7, se m ě n í tak, že se insolvenční návrh neodmítá.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení se dlužník domáhal rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Usnesením uvedeným ve výroku tohoto usnesení byl odmítnut insolvenční návrh dlužníka, neboť ve stanovené lhůtě přes výzvu soudu nedoplnil svůj insolvenční návrh.

Proti tomuto usnesení podal dlužník v zákonné lhůtě odvolání, v němž uvedl, že na výzvu soudu k doplnění insolvenčního návrhu ze dne 7.12.2012 reagoval podáním doručeným insolvenčnímu soudu do datové schránky dne 14.12.2012, výzvě vyhověl a svůj návrh doplnil. K odvolání současně připojil doklad o doručení podání do datové schránky insolvenčního soudu.

Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), může soud prvního stupně změnit rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Podání dlužníka doručené insolvenčnímu soudu dne 14.12.2012 bylo na elektronické podatelně skutečně vyhledáno a současně bylo zjištěno, že uvedené podání zřejmě nebylo příslušné soudní kanceláři 29 INS předáno k založení do spisu a ke zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Vzhledem k těmto skutečnostem insolvenční soud napadené usnesení ve smyslu ust. § 95 IZ změnil tak, že se insolvenční návrh neodmítá.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno adresátu v písemném vyhotovení (§ 74 IZ).

Krajský soud v Brně dne 25.1.2013

JUDr. Vlasta Bruknerová,v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Ing. Petra Dohnalová