KSBR 29 INS 28281/2012-A-9
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 29 INS 28281/2012-A-9

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl soudcem JUDr. Vlastou Bruknerovou v insolvenční věci dlužníka: Ludmila anonymizovano , anonymizovano , 620 00 Brno, Vlčkova 8

takto:

Zrušuje se usnesení č.j. KSBR 29 INS 28281/2012-A-7 ze dne 18. 12. 2012.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem doručeným soudu dne 14. 11. 2012 se dlužník domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Usnesením ze dne 18. 12. 2012 soud odmítl insolvenční návrh dlužníka. Usnesení odůvodnil insolvenční soud tím, že dlužník byl usnesením ze dne 27. 11. 2012, č.j.-A-5 vyzván k odstranění vad insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení a doplnění jeho příloh. Dlužník však svým podáním ze dne 6. 12. 2012 doručeným insolvenčnímu soudu dne 10. 12. 2012 nedoplnil svůj insolvenční návrh řádně.

Dlužník ve svém odvolání doručeném soudu dne 4. 1. 2013 uvedl, že svým podáním ze dne 6. 12. 2012 doložil všechny požadované přílohy, doložil seznam majetku i seznam závazků, ve kterém uvedl výši jednotlivých závazků, výši měsíčních splátek, datum poslední splátky a konečný zůstatek závazků. Dále dlužník dodal, že je vlastníkem id. 1/2 parcely č. 179 v k.ú. Dvorka, obec Brno, zapsané na LV č. 239.

Soudce shledal důvody pro postup dle § 36a odst. 5 zák. č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích v posledním znění a § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících v posledním znění a ve smyslu ust. § 374 vyhověl podanému odvolání v plném rozsahu a usnesení KSBR 29 INS 28281/2012-A-7 ze dne 18. 12. 2012 zrušil.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomoucí prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy bylo usnesení doručeno adresátu v písemném vyhotovení (§ 74 IZ).

Krajský soud v Brně dne 25. 1. 2013

JUDr. Vlasta Bruknerová,v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Ing. Petra Dohnalová