KSBR 29 INS 27890/2015-A-11
Jednací číslo: KSBR 29 INS 27890/2015-A-11

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Vlastou Bruknerovou v insolvenční věci dlužníka Aleš Jurda, RČ 730331/3787, nar. 31. 3. 1973, 664 84 Babice u Rosic, Dolní 89, a dlužníka Jana Jurdová, RČ 735218/7117, nar. 18. 2. 1973, 664 84 Babice u Rosic, Dolní 89, o návrhu navrhovatele věřitele Rezidence SUPERIOR, s.r.o., Bystrc č.ev. 138, 635 00 Brno, IČO 02122758, na vydání předběžného opatření

t a k t o:

Návrh navrhovatele, věřitele Rezidence SUPERIOR, s.r.o., Bystrc č.ev. 138, 635 00 Brno, IČO 02122758, na vydání předběžného opatření podle ust. § 82 odst. 2 písm. b) zákona č. 1/2/2006 Sb., insolvenčního zákona s e z a m í t á.

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 18. 11. 2015 navrhovatel, věřitel Rezidence SUPERIOR, s.r.o., Bystrc č.ev. 138, 635 00 Brno, IČO 02122758, navrhuje, aby insolvenční soud vydal toto usnesení:

Insolvenční soud nařizuje předběžné opatření, kterým omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ust. § 109 odst. 1, písm. c) IZ a to tak, že soudnímu exekutorovi Mgr. Alanem Havlicem, Exekutorský úřad Jesením, se sídlem Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník, se umožňuje provést nařízenou exekuci vedenou pod sp. zn.: 197 EX 60502/11 a to konkrétně prodejem nemovitostí v souladu s vedenou exekucí.

V důvodech navrhovatel uvádí, že soudní exekutor vede proti dlužníkům exekuci vedenou pod sp. zn. 197 EX 60502/11, resp. sp. zn. 014 EX 60502/11 a dále exekuci sp. zn. 103 EX 36578/13. Usnesení bylo vydáno Okresním soudem Brno venkov.

Navrhovatel uvádí, že dlužníci podávají účelové insolvenční návrhy, když insolvenční návrh ze dne 11. 3. 2015 byl podán v den dražebního jednání.

Navrhovatel uvádí, že dne 15. 4. 2015 vydal soudní exekutor usnesení o konání odročeného dražebního jednání s tím, že bylo nařízeno na den 19. 5. 2015. Krátce před zahájením podali dlužníci další návrh na zahájení insolvenčního řízení a to přesně 1:55 minut před dražebním jednáním.

Navrhovatel má za to, že jediným důvodem podávání inolvenčních návrhů je snaha povinných mařit výkon úředního rozhodnutí, tedy exekučního řízení a to neustálým podáváním insolventních návrhů a nikoli snaha o vyřešení své majetkové situace. Na tuto snahu dle navrhovatele ukazuje zejména časová posloupnost kroků soudního exekutora a povinných.

Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekucí se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle § 109 odst. 1 písm. c) věty první IZ, se zahájením insolvenčního řízení se spojuje ten účinek, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést; k úkonům a rozhodnutím, které tomu odporují, se nepřihlíží.

Podle § 82 odst. 2 písm. b) IZ, předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Z obsahu insolvenčního spisuvyplývá, že dlužníci podali u soudu prvního stupně dne 6.11.2015 insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení (na předepsaném formuláři), kterým se domáhají rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. K okolnostem osvědčujícím jejich úpadek v návrhu uvedli, že mají ve společném jmění manželů celkem závazky ve výši 2.032.041,-Kč, z toho zajištěné závazky ve výši 1,579.611,-Kč.

Z insolvenčního rejstříku má soud za zjištěné, že dlužníci Aleš Jurda a Jana Jurdová podali u soudu prvního stupně insolvenční návrh spojený s návrhem na oddlužení dne 11. 3. 2015. O návrhu řízení pod čj. KSBR 33 INS 6301/2015 bylo rozhodnuto usnesením ze dne 13. 3. 2015 tak, že k insolvenčním návrhům se nepřihlíží s odůvodněním, že nebylo možno ztotožnit osobu podávající návrh s osobou, která návrh podepsala.

Z insolvenčního rejstříku má soud za zjištěné, že dlužníci Aleš Jurda a Jana Jurdová podali u soudu prvního stupně insolvenční návrh spojený s návrhem na oddlužení dne 19. 5. 2015. O návrhu pod čj. KSBR 38 INS 12835/2015 bylo rozhodnuto usnesením ze dne 10. 8. 2015 tak, že řízení se zastavuje, neboť dlužníci nezaplatili požadovanou zálohu ve výši 50.000,-Kč.

Insolvenční soud považuje za nutné nejprve uvést, že novelou insolvenčního zákona provedenou zákonem č. 334/2012 Sb. byly do ustanovení § 82 IZ doplněny další důvody pro vydání předběžného opatření tak, že insolvenční soud má možnost z důvodů zvláštního zřetele hodných předběžným opatřením (způsobem stanoveným v předběžném opatření) omezit některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v ustanovení § 109 odst. 1 IZ.

Z důvodové zprávy k zákonu č. 334/2012 Sb. (novely insolvenčního zákona účinné od 1.11.2012) vyplývá, že bylo novelizováno ustanovení § 82 IZ z důvodu vyskytování se pokusů zneužít transparentnosti insolvenčního řízení a účinků spojených s jeho zahájením že může jít o záměr sledovaný dlužníkem (blokace exekučních řízení insolvenčními návrhy, jež nejsou míněny vážně), tak o záměr sledovaný jiným insolvenčním navrhovatelem, a to jako jedno z opatření, jež mají přispět k efektivnímu zásahu soudu proti takovým postupům, tedy rozšíření pravomocí insolvenčního soudu při vydávání předběžných opatření. Insolvenčnímu soudu se tedy nově přiznává (v ustanovení § 82 písm. b/ IZ) možnost z důvodů zvláštního zřetele hodných předběžným opatřením způsobem stanoveným v předběžném opatření omezit některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, jak jsou uvedeny v ustanovení § 109 odst. 1 IZ. Tím se insolvenčnímu soudu otevírá možnost (při respektu k zásadám insolvenčního řízení vyjádřeným v ustanovení § 5 IZ) například povolit v exekuci dokončení exekuce (s omezením nastaveným tak, aby například výtěžek z dosaženého zpeněžení majetku byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení k dispozici v tomto řízení).

V předmětné věci se soud neztotožňuje se závěrem navrhovatele, že dlužníci opakovaně podávají insolvenční návrhy (spojené s návrhem na povolení oddlužení) ve snaze zabránit probíhající exekuci, a proto je dán důvod hodný zvláštního zřetele pro nařízení předběžného opatření podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. b) IZ.

Předně je nutno uvést, že navrhovatel odůvodnil návrh na vydání předběžného opatření pouze časovou posloupností podávání insolvenčních návrhů v návaznosti na nařízená dražební jednání.

Posouzení navrhovatelem dle soudu není správné, neboť pouze z těchto skutečností nelze usuzovat na to, že dlužníci nemíní svůj insolvenční návrh vážně a účelem jeho podání je zabránění exekuce. Proto není ani dán důvod hodný zvláštního zřetele k nařízení předběžného opatření, které by vyloučilo některý z účinků spojený se zahájením insolvenčního řízení podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) IZ (v dané věci provedení exekuce na nemovitý majetek ve výlučném vlastnictví dlužníka).

Podle soudu nelze přičítat k tíži dlužníků, že poté, co k insolvenčnímu návrhu ze dne 11. 3. 2015 soud nepřihlédl, když vada spočívala toliko v tom, že v ověřovací doložce bylo uvedené nesprávné datum narození Jany Jurdové, podali dlužníci další insolvenční návrh dne 19. 5. 2015. Pokud řízení zahájené dne 19.5.2015 bylo zastaveno pro nezaplacení zálohy ve výši 50 tis. Kč, má soud za to, že dlužníci podali insolvenční návrh který byl projednatelný.

Současně soud dospěl k závěru, že insolvenční návrh dlužníků splňuje v řízení čj. 29 INS 27890/2015 náležitosti řádného návrhu.

Soud se neztotožnil s názorem navrhovatele, že dlužníci svůj insolvenční návrh nemíní vážně a podali jej proto, aby zabránili provedení exekuce. Současně soud vzal do úvahy, že exekuční řízení bylo zahájeno, resp, exekuční příkaz proti povinnému Aleš Jurda byl vydán 11. 10. 2013, dražební jednání bylo nařízeno až na datum 11. 3. 2015.

Z výše uvedených důvodů návrh navrhovatele na vydání předběžného opatření zamítl.

Poučení:

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi a navrhovateli předběžného opatření se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, přičemž lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

Krajský soud v Brně dne 24. 11. 2015

JUDr. Vlasta Bruknerová, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Milena Osolsobě