KSBR 29 INS 26985/2013-B-27
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 29 INS 26985/2013-B-27

Usnesení Krajský soud v Brně rozhodl soudcem JUDr. Vlastou Bruknerovou ve věci úpadku dlužníka Josef anonymizovano , RČ 780627/4465, nar. 27. 6. 1978, 796 03 Prostějov, E. Beneše 63/24, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z podstaty podle ust. § 295 Insolvenčního zákona

takto: I. Insolvenční soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z podstaty dlužníka osobám blízkým (příbuzným) dlužníka Josef anonymizovano , anonymizovano , bytem sídl. E. Beneše 63/24, 796 03 Prostějov: Davidu Hrachovinovi, nar. bytem , Marii Hrachovinové, nar. , bytem .

II. Davidu Hrachovinovi, nar. bytem ,a Marii Hrachovinové, nar. , bytem soud povoluje nabytí nemovitosti ve vlastnictví Bc. Petra Mareše, nar. bytem , a to 1/2 nemovitostí, a to pozemku p.č. St. 283 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Otinoves č.p. 228, rodinný dům, stavba stojí na pozemku p.č. St 283 a pozemků p.č. 117/2 zahrada a p.č. 117/4 zahrada, vše v k.ú. Otinoves, zapsáno na LV č. 166 pro k.ú. a obec Otinoves u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, které byly převedeny kupní smlouvou ze dne 26. února 2015 na Petra Mareše, prodejem mimo dražbu.

Odůvodnění:

Podáním ze dne4. května 2016 předložili soudu manželé David Hrachovina Marie Hrachovinová, osoby blízké dlužníka v řízeníJosefa anonymizovano , nar. 27. 6. 1978, bytem sídl. E. Beneše 63/24, 796 03 Prostějov, a vlastník předmětných nemovitostí Bc. Petr Mareš, všichni zastoupeni advokátem JUDr. Ivo Paulů, se sídlem T. G. Masaryka č. 11, 796 01 Prostějov, žádost o schválení výjimky ze zákazu nabývání majetku z podstaty dlužníka podle ustanovení § 295 Insolvenčního zákona.

Jedná se o nemovitý majetek 1/2 nemovitostí, a to pozemku č.p. St. 283 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Otinoves č.p. 228, rodinný dům, stavba stojí na pozemku p.č. St 283 a pozemků p.č. 117/2 zahrada a p.č. 117/4 zahrada, vše v k.ú. Otinoves, zapsáno na LV č. 166 pro k.ú. a obec Otinoves u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov.

Podle § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen insolvenční zákon) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení Insolvenčního řízení. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné. Podle odstavce 3 citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

V daném případě předmětné nemovitosti byly převedeny kupní smlouvu ze dne 26. února 2015 z majetkové podstaty dlužníka Josefa anonymizovano do vlastnictví Bc. Petra Mareše a nejsou již součástí majetkové podstaty v insolvenčním řízení, kde dlužníkem je Josef anonymizovano . Toto insolvenční řízení dosud neskončilo. Soud uvedenou výjimku povolil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné podle ust. § 91 InsZ.

Krajský soud v Brně dne 11. 5. 2016

JUDr. Vlasta Bruknerová, v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Milena Osolsobě