KSBR 29 INS 26390/2014-A-15
Na všech podáních v této věci uveďte: Spisová značka: KSBR 29 INS 26390/2014-A-15

Usnese ní

Krajský soud v Brně rozhodl asistentem soudce Mgr. Janou Petrů v insolvenční věci dlužníka: Stanislav Michalec, RČ 550102/1405, nar. 2. 1. 1955, 696 85 Moravský Písek, Zahradní 685, IČO 67005616, o insolvenčním návrhu dlužníka,

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19. 11. 2014, čj. KSBR 29 INS 26390/2014-A-13, jímž byl odmítnut insolvenční návrh dlužníka ze dne 29. 9. 2014, s e z r u š u j e .

II. Insolvenční řízení s e za s t a v u je .

Od ůvo d ně n í:

Insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení doručeným soudu dne 29. 9. 2014 se dlužník domáhal, aby soud rozhodl o úpadku dlužníka a povolil způsob jeho řešení formou oddlužení plněním splátkového kalendáře. O insolvenčním návrhu dlužníka bylo rozhodnuto usnesením ze dne 19. 11. 2014, čj. -A-13, jímž byl insolvenční návrh odmítnut. Usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu bylo dlužníku doručeno dne 20. 11. 2014.

Podáním doručeným soudu dne 19. 11. 2014 vzal dlužník svůj insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení v celém rozsahu zpět.

Podle § 129 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (insolvenčního zákona) může insolvenční navrhovatel vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

Podle § 130 odst. 1 insolvenčního zákona je-li insolvenční návrh vzat zpět, insolvenční soud řízení zastaví. Je-li insolvenční návrh vzat zpět až poté, co o něm insolvenční soud rozhodl jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, insolvenční soud rozhodne též o zrušení rozhodnutí.

Dlužník jako insolvenční navrhovatel vzal insolvenční návrh zpět až poté, co o něm insolvenční soud rozhodl jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, avšak před tím, než rozhodnutí nabylo právní moci. Soud proto postupoval dle ust. § 130 insolvenčního zákona, rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu zrušil a insolvenční řízení na majetek dlužníka zastavil.

Poučení : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Osobou oprávněnou k podání odvolání je pouze insolvenční navrhovatel.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy bylo usnesení doručeno adresátu v písemném vyhotovení (§ 74 IZ).

Krajský soud v Brně dne 26. 11. 2014

Mgr. Jana Petrů, v.r. asistent soudce Za správnost vyhotovení: Milena Osolsobě