KSBR 29 INS 25927/2014-B-161
Č.j. KSBR 29 INS 25927/2014-B-161

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl soudcem JUDr. Vlastou Bruknerovou ve věci insolvenčního řízení proti dlužníkovi: MATOUŠEK CZ a.s., Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, IČO 27736962, práv. zast.: Mgr. Radovanem Dospělem, advokátem, Marešova 305/14, 602 00 Brno, o insolvenčním návrhu věřitelů: b) SPEZIALBAU, s.r.o., Hády 974/1d, 614 00 Brno, IČO 26899736, práv. zast.: JUDr. Janou Kuřátkovou, advokátkou, Polní 92, 639 00 Brno, d) DOMEG & V s.r.o., 683 03 Luleč 419, IČO 27713342, práv. zast.: Mgr. Petrou Hrachy, advokátkou, Cihlářská 19, 602 00 Brno, e) ELTES spol. s r.o., Že rotínova 12, 787 01 Šumperk, IČO 14617919, f) BCC, s.r.o., Hlavní 358/5, 747 70 Opava-Komárov, IČO 47666021, práv. zast.: JUDr. Vladimírem Zonkem, advokátem, Sadová 553/8, 702 00 Ostrava, g) RECYDO ULEHLA, s.r.o., Moravanská 263/87, 619 00 Brno-Přízře nice, IČO 25349023, h) HYDROMETRICS s.r.o., Na Vodoteči 186, 250 81 Nehvizdy, IČO 26491036, práv. zast.: JUDr. Jiřím Jarošem, Ph.D., advokátem, Na Pankráci 11/449, 140 00 Praha 4, ch) RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec, IČO 60724862, práv. zast.: JUDr. Ing. Pavlem Schreiberem, advokátem, Jakubská 1, 602 00 Brno, i) LOM Babí, a.s., U Hřiště 640, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov, IČO 27506983, j) dlužníka samotného, k) PF TECH s.r.o., Křenová 493/73, 602 00 Brno, IČO 29210305, práv. zast. JUDr. Bc. Martinem Kulhánkem, advokátem, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno, l) DUFONEV R.C., a.s., Lidická 2030/20, 602 00 Brno, IČO 25538748, zast. JUDr. Štefanem Malatínem, Grohova 56A, 602 00 Brno, a m) Jaroslav Duchoň, Komenského 4433, 430 03 Chomutov, IČO 47759283, o schválení reorganizačního plánu takto:

I. Reorganizační plán, tak, jak byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku ve věci čj. dne 20. 11. 2015 jako dokument B-30-33, insolvenční soud s c h v a l u j e.

II. Reorganizační plán označený ve výroku I. tohoto rozhodnutí je účinný, jakmile rozhodnutí o jeho schválení nabylo právní moci, ne však dříve než 1. 1. 2016. Nabude-li právní moci až po 1. 1. 2016, nastane účinnost reorganizačného plánu právní mocí rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu.

III. Insolvenční soud ukládá dlužníkovi povinnost informovat insolvenčního správce o svých právních úkonech, o plnění reorganizačního plánu a o své jiné činnosti podle reorganizačního plánu. Písemné zprávy o běžných úkonech při podnikatelské činnosti a zprávy o plnění dlouhodobých nebo opakujících se činností je dlužník povinen předkládat insolvenčnímu správci souhrnně nejméně jednou za 3 měsíce, a to ode dne účinnosti reorganizačního plánu.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 13. 8. 2015 č.j.-A-150 rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužníka (výrok I.),rozhodl o povolení reorganizace (výrok II.) ustanovil do funkce insolvenčního správce JUDr. Jaroslava Svobodu, IČO 71331204, Heršpická 6, 639 00 Brno, (výrok III.), zanlcem ustanovil společnost CD RATING, s.r.o., IČO 26239779, se sídlem Horní 14, 639 00 Brno (výrok V.) a na 7. 12. 2015 nařídil přezkumné jednání a svolal první schůzi věřitelů (výroky X. a XI.). Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 2. 9. 2015.

Dne 20. 11. 2015 předložil dlužník insolvenčnímu soudu aktualizovanou zprávu o reorganizačním plánu a reorganizační plán. Usnesením ze dne 23. 11. 2015, čj. 29 INS 25927/2014-B-37, insolvenční soud aktualizovanou zrávu o reorganizačním plánu schválil. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 24. 11. 2015.

Schůzi věřitelů svolal insolvenční soud na den 7. 12. 2015.

Dne 7. 12. 2015 se uskutečnila schůze věřitelů, byly projednány všechny body programu schůze věřitelů.

Žádný z přítomných věřitelů nevznesl námitky ke zpracovanému znaleckému posudku, což je zaprotokolováno v Protokolu ze schůze věřitelů konané dne 7. 12. 2015.

Znalecký posudek byl hlasováním schválen 2/3 přítomných věřitelů, schůze věřitelů tak přijala usnesení o schválení znaleckého posudku znalce, který je založen v soudním spisu jako dokument B-22-27.

Na schůzi věřitelů konané dne 7. 12. 2015 hlasovali věřitelé hlasovacími lístky a přítomní věřitelé, kteří hlasovacími lístky nehlasovali dle skupin označených ve schvalovaném reorganizačním plánu jako skupiny 1a, 1b, 2, 3, 4, 5.

Hlasování skupiny č. 1b-Zajištění věřitelé Přítomný zajištěný věřitel GE Money Leasing, s.r.o. hlasoval mimo schůzi věřitelů hlasovacím lístkem pro přijetí RP. Na jednání není věřitel přítomen. Skupina 1b reorganizační plán předložený dlužníkem přijala.

Hlasování skupiny č. 1a-Zajištění věřitelé Přítomný zajištěný věřitel Komerční banka, a.s. nehlasoval mimo schůzi věřitelů hlasovacím lístkem pro přijetí RP. Skupina 1a přijala reorganizační plán podle ust. § 247 odst. 4 insolvenčního zákona.

Hlasování skupiny č. 2-Nezajištění věřitelé

Na schůzi věřitelů nezajištění věřitelé č. 207, 209, 210, 32, 116, 150, 83, 105, 223, 224, 234, hlasovali na schůzi věřitelů pro přijetí RP. Nezajištění věřitelé č. 20, 28, 31, 54, 58, 78, 79, 83, 84, 96, 97, 106, 109, 110, 113, 116, 128, 132, 149, 150, 153, 159, 160, 167, 170, 171, 177, 180, 183, 187, 191, 193, 194, 206, 212, 213, 214, 218, 219, 220, 225, 233, 237, 266, 268 hlasovali prostřednictvím hlasovacích lístků pro přijetí RP. Žádný věřitel nehlasoval proti přijetí RP.

Pro přijetí RP hlasovalo 100 % hlasujících věřitelů, což je 56,90 % všech zjištěných věřitelů s právem hlasu této skupiny. Skupina 2 reorganizační plán předložený dlužníkem přijala.

Hlasování skupiny 3-nezajištění věřitelé z leasingových smluv Věřitel ČSOB Leasing a.s. hlasoval hlasovacím lístkem pro RP. Věřitel GE Money Leasing s.r.o. hlasoval hlasovacím lístkem pro RP. Pro hlasovalo 100 % hlasujících věřitelů, což je 100 % všech zjištěných věřitelů s právem hlasu této skupiny. Skupina 3 reorganizační plán předložený dlužníkem přijala.

Hlasování skupiny 4 nezajištění věřitelé s účastí na ZK Věřitelé č. 208 a 211 hlasovali na schůzi věřitelů pro přijetí RP. Věřitelé č. 6, 69, 71, 98, 155, 190 hlasovali prostřednictvím hlasovacích lístků pro přijetí RP. Pro hlasovalo 100 % hlasujících věřitelů, což je 100 % všech zjištěných věřitelů s právem hlasu této skupiny. Skupina 4 reorganizační plán předložený dlužníkem přijala.

Hlasování skupiny 5 společníci dlužníka Ing. Jan Matoušek Věřitel hlasuje hlasovacím lístkem pro RP Zástupce věřitele Ing. Matoušek hlasuje pro. Skupina 5 reorganizační plán předložený dlužníkem přijala.

Insolvenční správce neměl k reorganizačnímu plánu připomínek.

Insolvenční soud vyhodnotil výsledky hlasování jednotlivými skupinami věřitelů a dospěl k závěru, že reorganizační plán předložený dlužníkem byl přijat všemi skupinami věřitelů.

Podle § 344 IZ (1) Není-li dále stanoveno jinak, k projednání reorganizačního plánu a hlasování o jeho přijetí dochází na schůzi věřitelů, která je svolána jen za tímto účelem. O přijetí reorganizačního plánu se v takovém případě hlasuje ve skupinách věřitelů, stanovených reorganizačním plánem. (2) Dlužníku a insolvenčnímu správci doručí insolvenční soud předvolání na schůzi věřitelů podle odstavce 1 do vlastních rukou s poučením o nezbytnosti jejich účasti. (3) Schůzi věřitelů k projednání a přijetí reorganizačního plánu insolvenční soud nesvolá nebo již svolanou schůzi věřitelů zruší, jestliže mimo schůzi věřitelů hlasovala o přijetí reorganizačního plánu každá jím stanovená skupina věřitelů nebo považuje-li se reorganizační plán podle tohoto zákona za přijatý bez hlasování.

Podle § 345 IZ (1) O přijetí reorganizačního plánu mohou věřitelé hlasovat i mimo schůzi věřitelů, a to i před podáním návrhu na povolení reorganizace nebo i před podáním insolvenčního návrhu, jestliže měli možnost seznámit se s informacemi, které svým obsahem a rozsahem odpovídají informacím, které musí být obsaženy ve zprávě o reorganizačním plánu; tím není dotčena informační povinnost dlužníka, jehož účastnické cenné papíry jsou kótované, podle zvláštního právního předpisu. (2) Výsledky hlasování dosažené mimo schůzi věřitelů se připočtou k výsledkům hlasování dosaženým na schůzi věřitelů. Je-li rozpor mezi hlasováním věřitele mimo schůzi věřitelů a jeho hlasováním na schůzi věřitelů, považuje se za rozhodné hlasování věřitele na schůzi věřitelů; o tom insolvenční soud tohoto věřitele neprodleně vyrozumí.

Podle § 346 IZ (1) Hlasují-li věřitelé o přijetí reorganizačního plánu mimo schůzi věřitelů po zahájení insolvenčního řízení, k jejich hlasu se přihlíží jen tehdy, hlasují-li písemně, podáním výslovně označeným jako "Hlasovací lístek", které nesmí obsahovat žádný jiný procesní úkon, ze kterého je nepochybné, jak hlasovali, a na kterém je úředně ověřena pravost jejich podpisu, a bylo-li toto podání obsahující všechny náležitosti doručeno insolvenčnímu soudu nejpozději v den předcházející schůzi věřitelů; § 43 občanského soudního řádu se nepoužije. (2) Hlasují-li věřitelé o přijetí reorganizačního plánu mimo schůzi věřitelů před zahájením insolvenčního řízení, k jejich hlasu se přihlíží jen tehdy, hlasují-li písemně, podáním výslovně označeným jako "Hlasovací lístek", které nesmí obsahovat žádný jiný právní úkon, ze kterého je nepochybné, jak hlasovali, a na kterém je úředně ověřena pravost jejich podpisu, a bylo-li toto podání obsahující všechny náležitosti doručeno dlužníku nejpozději posledního dne lhůty, kterou dlužník k tomuto účelu stanovil a známým věřitelům písemně oznámil; tato lhůta nesmí být kratší než 15 dnů. (3) O tom, že k hlasování věřitele mimo schůzi věřitelů nelze přihlédnout z důvodů podle odstavců 1 a 2, tohoto věřitele neprodleně vyrozumí a) insolvenční správce, jde-li o hlasování po zahájení insolvenčního řízení, b) dlužník, jde-li o hlasování před zahájením insolvenčního řízení. (4) Náležitosti hlasovacího lístku stanoví prováděcí právní předpis.

Podle § 347 IZ (1) Jestliže se pro přijetí reorganizačního plánu vyslovila většina hlasujících věřitelů skupiny, jejíž pohledávky představují nejméně polovinu celkové jmenovité hodnoty pohledávek věřitelů této skupiny, platí, že tato skupina věřitelů reorganizační plán přijala. (2) Jde-li o skupinu věřitelů uvedených v § 335, platí, že tato skupina přijala reorganizační plán, jestliže se pro jeho přijetí vyslovila většina společníků nebo členů dlužníka; u dlužníka se základním kapitálem musí souhrnný podíl těchto společníků nebo členů dlužníka současně představovat alespoň dvě třetiny základního kapitálu dlužníka. (3) Má-li věřitel více pohledávek zařazených do různých skupin, hlasuje prostřednictvím každé takové pohledávky v těchto skupinách zvlášť. (4) Skupina věřitelů, jejichž pohledávky nejsou reorganizačním plánem dotčeny, se vždy považuje za skupinu, která reorganizační plán přijala; obdobně to platí pro jednotlivé věřitele této skupiny. (5) Pokud hlasující věřitel přijal nebo odmítl reorganizační plán v důsledku jednání, které je v rozporu se zákonem nebo jej obchází, rozhodne insolvenční soud, jestliže dosud neschválil reorganizační plán, i bez návrhu a po jednání, že se k hlasu tohoto věřitele nepřihlíží. Rozhodoval-li tento hlas o přijetí nebo odmítnutí reorganizačního plánu, nařídí insolvenční soud nové hlasování o přijetí reorganizačního plánu. Z judikatury vyplývá, že reorganizační plán se považuje za přijatý každou ze skupin, pokud pro něj hlasuje většina členů této skupiny přítomných na schůzi věřitelů nebo hlasujících prostřednictvím hlasovacích lístků. Pro výsledek hlasování je vždy určující poměr dosažených hlasů vůči celkové výši pohledávek přítomných věřitelů (či dané skupiny věřitelů) s právem hlasu (viz usnesení Vrchního soudu v Praze 3 VPSH 324/2011-B-50).

Podle § 348 IZ (1) Insolvenční soud schválí reorganizační plán, jestliže a) je v souladu s tímto zákonem a jinými právními předpisy, b) lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že jím není sledován nepoctivý záměr, c) jej každá skupina věřitelů přijala nebo se podle § 347 odst. 4 považuje za skupinu, která jej přijala, d) každý věřitel podle něj získá plnění, jehož celková současná hodnota je ke dni účinnosti reorganizačního plánu stejná nebo vyšší než hodnota plnění, které by zřejmě obdržel, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkursem, ledaže přijímající věřitel souhlasí s nižším plněním, e) pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené byly uhrazeny nebo mají být podle reorganizačního plánu uhrazeny ihned poté, co se reorganizační plán stane účinným, ledaže bylo mezi dlužníkem a příslušným věřitelem dohodnuto jinak. (2) Insolvenční soud může schválit reorganizační plán, i když není splněna podmínka uvedená v odstavci 1 písm. c), jestliže reorganizační plán přijala alespoň jedna skupina věřitelů, s výjimkou skupiny věřitelů uvedených v § 335. Učiní tak za předpokladu, že reorganizační plán zajišťuje rovné zacházení s každou zjištěnou pohledávkou v rámci každé skupiny věřitelů, která jej nepřijala, je-li ve vztahu ke každé takovéto skupině reorganizační plán spravedlivý a lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že schválení a uskutečnění reorganizačního plánu nepovede k dalšímu úpadku dlužníka nebo k jeho likvidaci, ledaže je likvidace reorganizačním plánem předvídána.

Podle § 349 IZ (1) Reorganizační plán se považuje ve vztahu ke každé skupině zajištěných věřitelů, která ho nepřijala, za spravedlivý, mají-li podle něj věřitelé takové skupiny získat k zajištění svých pohledávek stejný nebo obdobný druh zajištění, v témže pořadí, ke stejnému nebo obdobnému majetku dlužníka, případně k jinému majetku dlužníka nejméně stejné hodnoty, stanovené ke dni účinnosti reorganizačního plánu a obdržet plnění, jehož současná hodnota ke dni účinnosti reorganizačního plánu se bude rovnat nejméně hodnotě zajištění stanovené ve znaleckém posudku. (2) Není-li dále stanoveno jinak, reorganizační plán se považuje ve vztahu ke každé skupině nezajištěných věřitelů, která ho nepřijala, za spravedlivý, jestliže podle něj má každý věřitel zařazený do takové skupiny získat plnění, jehož současná hodnota ke dni účinnosti reorganizačního plánu není nižší než jmenovitá hodnota jeho zjištěné pohledávky s úrokem ke dni účinnosti reorganizačního plánu, nebo jestliže podle něj žádný z věřitelů, jehož pohledávka je podřízena pohledávkám takové skupiny, neobdrží žádné plnění. (3) Reorganizační plán se považuje ve vztahu ke každé skupině věřitelů uvedených v § 335, která ho nepřijala, za spravedlivý, má-li podle něj každý z těchto věřitelů ke dni účinnosti reorganizačního plánu obdržet nejméně takové plnění, kterého by se mu zřejmě dostalo, kdyby po skončení insolvenčního řízení, ve kterém byl dlužníkův úpadek řešen konkursem, proběhla likvidace takového dlužníka. (4) Podmínka uvedená v odstavci 3 je splněna, jestliže na základě reorganizačního plánu některá skupina nezajištěných věřitelů nezíská plnění, jehož celková současná hodnota ke dni účinnosti reorganizačního plánu je alespoň stejná jako celková jmenovitá hodnota všech zjištěných pohledávek věřitelů zařazených do této skupiny včetně úroku k těmto pohledávkám ke dni účinnosti reorganizačního plánu.

Insolvenční soud má dále zato, že jsou splněny další předpoklady pro schválení reorganizačního plánu soudem, uvedené v § 348 odst. 1 a odst. 2 IZ. tj. že -navržený způsob řešení reorganizace je v souladu s právními předpisy -lze důvodně předpokládat, že jím není sledován nepoctivý záměr -reorganizační plán byl přijat alespoň jednou skupinou věřitelů. -pohledávky za podstatou a pohledávky jim na roveň postavené zpráva o RP a RP neobsahuje.

Insolvenční soud při schvalování reorganizačního plánu vychází především ze ustanovení § 348 IZ. Otázky ekonomické povahy soud neřeší, ty jsou předmětem hlasování věřitelů o tom, zda plán přijmou či nikoli.

Nikdo z věřitelů nepředložil žádné konkrétní argumenty a dokumenty, které by svědčily proti schválení reorganizačního plánu, o kterých by soud eventuelně mohl provést dokazování.

Insolvenční soud má za to, že nebyly zjištěny žádné skutečnosti, pro které by měl být reorganizační plán insolvenčním soudem zamítnut.

Reorganizační plán obsahuje obligatorní náležitosti vymezené ustanovením § 340 IZ a v řízení nevyšly najevo žádné skutečnosti, z nichž by bylo možné usuzovat, že reorganizační plán není v souladu s insolvenčním zákonem nebo s jinými právními předpisy.

V insolvenčním řízení nevyšly najevo žádné skutečnosti, na jejichž základě by bylo možní usuzovat, že reorganizačním plánem je sledován nepoctivý záměr. Se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že reorganizačním plánem není sledován nepoctivý záměr (§ 348 odst. 1 písm. bú insolvenčního zákona).

Jak se podává z průběhu schůze věřitelů reorganizační plán přijaly všechny skupiny věřitelů.

Z reorganizačního plánu i z posudku znalce vyplývá, že každý jednotlivý nezajištěný věřitel získá podle reorganizačního plánu plnění, jehož celková současná hodnota je ke dni účinnosti reorganizačního plánu vyšší, než hodnota plnění, které by zřejmě obdržel, kdyby úpadek byl řešen konkursem (§ 348 odst. 1 písm. d/ insolvenčního zákona).

Po zhodnocení výše popsaných skutečností insolvenční soud uzavírá, že v dané věci jsou splněny podmínky pro schválení reorganizačního plánu, proto jej pod bodem I. výroku tohoto usnesení reorganizační plán předložený dlužníkem ve znění zveřejněném v insolvenčním rejstříku dne 20. 11. 2015 jako číslo dokumentu B 30-33 schválil.

Z ustanovení § 353 odst. 1 insolvenčního zákona vyplývá, že od účinnosti reorganizačního plánu je oprávněn nakládat s majetkovou podstatou dlužník.

V souladu s právní úpravou obsaženou v ustanovení v § 354 odst. 3 insolvenčního zákona pak insolvenční soud uložil dlužníkovi povinnost informovat insolvenčního správce o svých právních úkonech, o plnění reorganizačního plánu a o své jiné činnosti podle reorganizačního plánu. Písemné zprávy o běžných úkonech při podnikatelské činnosti a zprávy o plnění dlouhodobých nebo opakujících se činností je dlužník povinen předkládat insolvenčnímu správci souhrnně nejméně jednou za 3 měsíce, a to ode dne účinnosti reorganizačního plánu.

Bod II. Výroku tohoto usnesení se opírá o ustanovení § 352 odst. 1 insolvenčního zákona, které určuje, že reorganizační plán je účinný, jakmile rozhodnutí o jeho schválení nabylo právní moci, nebyla-li reorganizačním plánem jeho účinnost odložena na pozdější dobu, nebo nerozhodl-li o jeho pozdější účinnosti insolvenční soud. Důvod k odložení účinnosti reorganizačního plánu k 1.1.2016 má svůj původ v návrhu dlužníka vysloveném v reorganizačním plánu, kterému nebylo oponováno.

Insolvenční soud konstatuje, že insolvenční zákon počítá s důsledky při neplnění reorganizačního plánu (§ 361 IZ) a s možností přeměny reorganizace v konkurs (§ 363 IZ).

Po uče ní :

Proti tomuto rozhodnutí je přípustné odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení; dlužníkovi a insolvenčnímu správci bude toto rozhodnutí doručeno zvlášť (§ 75 IZ). Proti rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu mohou podat odvolání jen věřitelé, který hlasoval pro odmítnutí reorganizačního plánu. (§ 350 odst. 1 IZ). Odvolání se podává k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno.

Reorganizační plán je účinný, jakmile rozhodnutí o jeho schválení nabylo právní moci, nebyla-li reorganizačním plánem jeho účinnost odložena na pozdější dobu nebo nerozhodl-li o jeho pozdější účinnosti insolvenční soud. (2) Rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu je závazné pro všechny účastníky insolvenčního řízení i pro další osoby, jejichž práva a povinnosti jsou reorganizačním plánem dotčeny. (3) Účinností reorganizačního plánu se ruší zákaz započtení pohledávek uvedený v § 324 odst. 3. (§ 352 IZ)

Od účinnosti reorganizačního plánu je oprávněn nakládat s majetkovou podstatou dlužník. Toto jeho oprávnění může být omezeno ve prospěch jiných osob pouze reorganizačním plánem; jiná omezení, ke kterým došlo ze zákona nebo rozhodnutím insolvenčního soudu v dosavadním průběhu insolvenčního řízení, účinností reorganizačního plánu zanikají. (2) Od účinnosti reorganizačního plánu se obnovuje výkon funkce valné hromady nebo členské schůze družstva, pokud z reorganizačního plánu nevyplývá něco jiného. Hlasovací práva spojená s obchodním podílem, cennými papíry nebo členstvím vykonávají osoby uvedené v reorganizačním plánu za podmínek tam stanovených; pokud v reorganizačním plánu tyto osoby nejsou uvedeny nebo stanovené podmínky nebyly splněny, vykonávají je osoby, kterým tato práva až dosud náležela. (3) Od účinnosti reorganizačního plánu se mění zakladatelský dokument nebo stanovy anebo jiné dokumenty upravující vnitřní poměry dlužníka a údaje, které se zapisují do obchodního rejstříku nebo jiného rejstříku právnických osob, a to způsobem, který je uveden v reorganizačním plánu. Tyto skutečnosti se zapisují do obchodního rejstříku na základě reorganizačního plánu, který se ukládá do sbírky listin. Ustanovení právních předpisů, které obecně upravují způsob změny zapisovaných skutečností, se přitom nepoužijí. (§ 353 IZ)

Insolvenční správce zajistí, aby byly provedeny procesní úkony spojené s účinností reorganizačního plánu. Dlužníku s dispozičními oprávněními předá zprávu o své dosavadní činnosti a provede další úkony potřebné k tomu, aby dlužník s dispozičními oprávněními mohl vykonávat svá oprávnění. (2) V průběhu provádění reorganizačního plánu vykonává insolvenční správce dohled nad činností dlužníka. Zaměřuje se na doplňování seznamu majetku a závazků podle stavu řízení a na evidování činnosti dlužníka s dispozičními oprávněními. O výsledcích své činnosti pravidelně, nejméně však jednou za 3 měsíce, informuje insolvenční soud a věřitelský výbor. (3) Dlužník s dispozičními oprávněními je povinen informovat insolvenčního správce o svých právních úkonech, o plnění reorganizačního plánu a o své jiné činnosti podle reorganizačního plánu. Zprávy o běžných úkonech při podnikatelské činnosti a zprávy o plnění dlouhodobých nebo opakujících se činností podává souhrnně za časové úseky, stanovené reorganizačním plánem nebo rozhodnutím insolvenčního soudu. (4) Pokud jsou dispoziční oprávnění dlužníka omezena, vykonává je insolvenční správce. Stanoví-li reorganizační plán právní úkony, které může dlužník provést jen se souhlasem insolvenčního správce, jsou tyto úkony neplatné, pokud byly provedeny bez tohoto souhlasu. (§ 354 IZ)

Věřitelský výbor kontroluje provádění reorganizačního plánu dlužníkem s dispozičními oprávněními způsobem stanoveným v reorganizačním plánu, jakož i na základě zpráv insolvenčního správce. (2) Věřitelský výbor si může předem vyhradit, že některé právní úkony, které mají zásadní význam, může dlužník s dispozičními oprávněními uskutečnit jen s jeho předběžným souhlasem, i když nejsou uvedeny v reorganizačním plánu. (3) Věřitelský výbor je oprávněn navrhnout insolvenčnímu soudu opatření k odstranění nedostatků, které zjistil při své kontrolní činnosti, včetně opatření, která vedou ke skončení reorganizace. (§ 355 IZ)

Není-li tímto zákonem nebo reorganizačním plánem stanoveno jinak, zanikají účinností tohoto plánu práva všech věřitelů vůči dlužníkovi; za věřitele dlužníka se považují osoby uvedené v reorganizačním plánu za podmínek v něm stanovených, včetně rozsahu jejich práv. Účinností reorganizačního plánu zanikají práva třetích osob k majetku, který náleží do majetkové podstaty, a tato práva vznikají osobám uvedeným v reorganizačním plánu za podmínek v něm stanovených, není-li v tomto zákoně nebo v reorganizačním plánu stanoveno jinak. To platí i pro majetek, který podle reorganizačního plánu má připadnout osobě odlišné od dlužníka. Právo třetích osob na vyloučení věci nebo jiné majetkové hodnoty z majetkové podstaty tím není dotčeno. Práva věřitelů vůči spoludlužníkům a ručitelům dlužníka zůstávají reorganizačním plánem nedotčena. Má-li účinností reorganizačního plánu dojít ke vzniku, změně nebo zániku práv k majetku v majetkové podstatě, lze potřebné projevy vůle jednajících osob zahrnout do reorganizačního plánu. Jsou-li reorganizačním plánem dotčena práva, která se vkládají nebo zapisují do katastru nemovitostí nebo do jiného seznamu podle zvláštních právních předpisů, musí být tato práva v reorganizačním plánu přesně označena a uvedeno i znění záznamu. (§ 356)

Krajský soud v Brně dne 10. 12. 2015

JUDr. Vlasta Bruknerová, v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Milena Osolsobě