KSBR 29 INS 25809/2013-A-10
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 29 INS 25809/2013-A-10

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl soudcem JUDr. Vlastou Bruknerovou v insolvenční věci dlužníka: Josef Plíšek, RČ 770318/4742, nar. 18.3.1977, 683 54 Milešovice 169,

takto:

Zrušuje se usnesení č.j. KSBR 29 INS 25809/2013-A-8 ze dne 5. 10. 2013.

Odůvodnění: Insolvenčním návrhem doručeným soudu dne 17. 9. 2013 se dlužník domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Usnesením ze dne 5. 10. 2013, čj. KSBR 29 INS 25809/2013-A-8, soud uložil dlužníkovi povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč v souladu s ust. § 108 odst. 1 a 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (insolvenčního zákona). Dne 11. 10. 2013 byl insolvenčnímu soudu doručeno odvolání proti usnesení ze dne 5. 10. 2013, čj.-A-8.

Dle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění pozdějších předpisů, proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Dle ust. § 36a odst. 5 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, asistent soudce je oprávněn podílet se na rozhodovací činnosti soudu v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem pro vyšší soudní úředníky; na jeho postavení se přiměřeně použijí ustanovení upravující postavení vyšších soudních úředníků.

Soudce shledal důvody pro postup dle ust. § 36a odst. 5 zákona o soudech a soudcích a ust. § 9 odst. 1 zákona o vyšších soudních úřednících a vyhověl podanému odvolání v plném rozsahu a usnesení-A-8 ze dne 5. 10. 2013 zrušil.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomoucí prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy bylo usnesení doručeno adresátu v písemném vyhotovení (§ 74 IZ).

Krajský soud v Brně dne 22.10.2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vlasta Bruknerová, v.r. Martina Žílová soudce