KSBR 29 INS 24586/2013-A-11
Jednací číslo: KSBR 29 INS 24586/2013-A-11

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl soudcem JUDr. Vlastou Bruknerovou v insolvenčním řízení dlužníka: Jarmila anonymizovano , anonymizovano , 691 62 Uherčice 252,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 29 INS 24586/2013-A-7 ze dne 8.10.2013 s e z r u š u j e .

Odůvodnění: Insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení se dlužník domáhal rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Usnesením č.j. KSBR 29 INS 24586/2013-A-7 ze dne 8.10.2013 uložil insolvenční soud dlužníkovi, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, neboť dlužník nesplňoval jednu z podmínek pro povolení oddlužení, a to, že nezajištění věřitelé musí v průběhu oddlužení plněním splátkového kalendáře obdržet alespoň 30 % svých pohledávek.

Proti tomuto usnesení podal dlužník dne 30.10.2013 řádné odvolání, ve kterém uvedl a doložil, že mu byl zvýšen příspěvek na bydlení na částku 1.639,-Kč, dále dlužník předložil uzavřenou darovací smlouvu, podle které bude pro účely oddlužení přispíváno měsíční částkou ve výši 1.000,-Kč.

Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), může soud prvního stupně změnit rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Vzhledem k novým skutečnostem ohledně příjmu dlužníka insolvenční soud napadené usnesení ve smyslu ust. § 95 IZ změnil tak, že rozhodnutí o povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč zrušil.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno adresátu v písemném vyhotovení (§ 74 IZ).

Krajský soud v Brně dne 27.11.2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vlasta Bruknerová, v.r. Martina Žílová soudce