KSBR 29 INS 24569/2012-A-18
Jednací číslo: KSBR 29 INS 24569/2012-A-18

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl soudcem JUDr. Vlastou Bruknerovou v insolvenčním řízení dlužníka: Eva anonymizovano , anonymizovano , 796 01 Prostějov, Libušinka 1995/10, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11.1.2013, č.j. KSBR 29 INS 24569/2012-A-14,

takto: I. Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11.1.2013, č.j. KSBR 29 INS 24569/2012-A-14, se m ě n í tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč se dlužníkovi n e u k l á d á .

II. Insolvenční soud u k l á d á dlužníkovi, aby ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč, a to a) na účet Krajského soudu v Brně vedený u České národní banky-pobočka Brno, číslo účtu 6015-5720621/0710, variabilní symbol 2949245692, konstantní symbol 1148, nebo b) v hotovosti na pokladně Krajského soudu v Brně-pracoviště Husova 15.

Zálohu nelze platit kolkovými známkami.

Odůvodnění: Insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení se dlužník domáhal rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Usnesením uvedeným ve výroku tohoto usnesení uložil soud dlužníkovi, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, neboť dlužník nesplňoval jednu z podmínek pro povolení oddlužení, a to, že nezajištění věřitelé musí v průběhu oddlužení plněním splátkového kalendáře obdržet alespoň 30 % svých pohledávek, a bylo možné důvodně předpokládat, že návrhem na povolení oddlužení je sledován nepoctivý záměr.

Proti tomuto usnesení podal dlužník v zákonné lhůtě doplnění návrhu, které bylo podle obsahu posouzeno jako odvolání, v němž uvádí, že má nový stálý příjem ve výši 2.489,-Kč měsíčně a že svůj byt musel prodat z důvodu řešení vážné rodinné situace, když bylo třeba uhradit zdravotní zákrok a léčbu dcery, která žije v zahraničí. Rovněž došlo k navýšení vypláceného starobního důchodu na částku 12.242,-Kč.

Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), může soud prvního stupně změnit rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud napadené usnesení ve smyslu ust. § 95 IZ změnil tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč se dlužníkovi neukládá a namísto toho byla uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno adresátu v písemném vyhotovení (§ 74 IZ).

Krajský soud v Brně dne 13.2.2013

JUDr. Vlasta Bruknerová,v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Ing. Petra Dohnalová