KSBR 29 INS 22555/2014-A-8
Jednací číslo: KSBR 29 INS 22555/2014-A-8

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl soudcem JUDr. Vlastou Bruknerovou v insolvenčním řízení dlužníka: Věra anonymizovano , anonymizovano , 687 08 Buchlovice, Kostelní 64,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 29 INS 22555/2014-A-6 ze dne 13. 10. 2014 s e z r u š u j e .

Odůvodnění: Insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení se dlužník domáhal rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení.

Usnesením č. j. KSBR 29 INS 22555/2014-A-6 ze dne 13. 10. 2014 uložil insolvenční soud dlužníkovi, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč, neboť dlužník ve stanovené lhůtě nedoplnil návrh na povolení oddlužení.

Proti tomuto usnesení podal dlužník dne 21. 10. 2014 odvolání, ve kterém uvedl, že stanovenou zálohu není schopen zaplatit a že doplnění návrhu nebyl schopen ve stanovené lhůtě provést z pracovních a zdravotních důvodů, současně s odvoláním doplnil svůj návrh na povolení oddlužení a navrhl, aby bylo usnesení o uložení zálohy zrušeno.

Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), může soud prvního stupně změnit rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Vzhledem k tomu, že dlužník současně s odvoláním doplnil svůj návrh na povolení oddlužení, insolvenční soud napadené usnesení ve smyslu ust. § 95 IZ změnil tak, že rozhodnutí o povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč zrušil.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno adresátu v písemném vyhotovení (§ 74 IZ).

Krajský soud v Brně dne 3. 11. 2014

JUDr. Vlasta Bruknerová, v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Milena Osolsobě