KSBR 29 INS 22506/2011-B-38
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 29 INS 22506/2011-B-38

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl soudcem JUDr. Vlastou Bruknerovou ve věci insolvenčního řízení na majetek dlužníka: Radomír anonymizovano , anonymizovano , 687 24 Uherský Ostroh, Sídliště 815, o insolvenčním návrhu věřitele: Hypoteční banka, a.s., 150 57 Praha 5, Radlická 333/150, IČO 13584324,

takto:

Insolvenční soud povoluje Bronislavu anonymizovano , 687 22 Ostrožská Nová Ves, Nivky 707, výjimku ze zákazu nabývaní majetku z majetkové podstaty dlužníka ohledně následující movité věci specifikované v soupise majetkové podstaty ke dni 31.5.2013 jako položka č. 1 (dokument č. l. B-4) :

osobní automobil VW GOLF RZ 2Z9 2121, rok výroby 2002.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 24.6.2013 (soudu postoupeno žádostí insolvenčního správce ze dne 23.9.2013) požádal Bronislav anonymizovano , 687 22 Ostrožská Nová Ves, Nivky 707, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to ohledně výše uvedených movitých věcí. Uvedl, že se na ni vztahuje zákaz nabývaní majetku z majetkové podstaty ve smyslu ustanovení § 295 odst. 1 insolvenčního zákona. Dále uvedl, že kupní cena vozidla je dle znaleckého posudku ve výši 16.000,-Kč a za odkup nabízí částku ve výši 21.000,-Kč, přičemž zálohu na kupní cenu 10.000,-Kč složí zájemce na účet insolvenčního správce v následujícím měsíci. K podání byl přiložen znalecký posudek o stanovení ceny motorového vozidla, kde byla jako obecná cena vozidla stanovena cena 16.000,-Kč. Dále byl k podání přiložen souhlas zástupce věřitelů věřitele Heineken Česká republika, a.s., U Pivovaru 1, 270 53 Krušovice, IČO 45148066.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné.

Podle ustanovení § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

Insolvenční soud posoudil návrh Bronislav anonymizovano , 687 22 Ostrožská Nová Ves, Nivky 707 s přihlédnutím k vyjádření zástupce věřitelů věřitele Heineken Česká republika, a.s., U Pivovaru 1, 270 53 Krušovice, IČ: 45148066, a rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 91 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené zveřejněním v insolvenčním rejstříku. Dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru a Bronislavu anonymizovano , 687 22 Ostrožská Nová Ves, Nivky 707 se však doručuje i zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 17.10.2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vlasta Bruknerová, v.r. Martina Žílová soudce