KSBR 29 INS 21585/2014
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Vaše sp. zn.: KSBR 29 INS 21585/2014 Ze dne: Krajský soud v Brně Naše spis.zn.: 1 VSOL 53/2015-A-53 Husova 15 Vyřizuje: Vladimíra Kvapilová 601 95 Brno telefon: 585532321 e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 30.března 2015

Vrácení spisu bez věcného vyřízení

Vracíme bez věcného vyřízení spis Krajského soudu v Brně sp. zn. KSBR 29 INS 21585/2014, který byl odvolacímu soudu předložen (číslo dokumentu D-44) k rozhodnutí o odvolání navrhovatelů a) a b) proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7.11.2014, č.j.-A-38, neboť o těchto odvoláních nelze-pro nesplnění poplatkové povinnosti-rozhodnout.

Proti shora uvedenému usnesení Krajského soudu v Brně, jímž byl zamítnut insolvenční návrh navrhujících věřitelů a) Zdeňka Nováka a b) REUS group, s.r.o., podali oba navrhující věřitelé odvolání. Soud prvního stupně navrhovatele a) a b) usnesením ze dne 19.12.2014, č.j.-A-41, vyzval, aby společně a nerozdílně zaplatili soudní poplatek za odvolání ve výši 2.000 Kč a na základě této výzvy navrhovatel a) na účet soudu prvního stupně dne 29.12.2014 soudní poplatek ve výši 2.000 Kč zaplatil. Výzva soudu prvního stupně k zaplacení soudního poplatku za odvolání je však nesprávná, neboť navrhovatelé a) a b) nemají v odvolacím řízení postavení nerozlučných společníků, nýbrž každý z nich se může odvolat sám za sebe a každému z odvolatelů vzniká samostatně povinnost zaplatit soudní poplatek za odvolání (viz závěry prezentované na celostátním školení Aktuální výkladové otázky insolvenčního práva konaném dne 31.10.2012-2.11.2012 v Kroměříži).

Je tudíž třeba, aby soud prvního stupně postupem dle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění, změnil výše uvedené nesprávné rozhodnutí obsahující výzvu navrhovatelům a) a b) k zaplacení soudního poplatku za odvolání solidárně ve výši 2.000 Kč, a to tak, že vyzve každého navrhovatele samostatně k zaplacení soudního poplatku za odvolání ve výši 2.000 Kč (položka 22, bod 11, ve spojení s položkou 4, bodu 1, písm. c/ Sazebníku poplatků k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění), přičemž vezme v úvahu skutečnost, že navrhovatel a) již soudní poplatek za odvolání zaplatil.

1 opakovaně odvolacímu soudu, a to s novou předkládací zprávou.

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu

2