KSBR 29 INS 2149/2011
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Vaše sp. zn.: KSBR 29 INS 2149/2011 Ze dne: Krajskému soudu v Brně Naše spis.zn.: 1 VSOL 221/2012-B-27 Rooseveltova 16 Vyřizuje: Vladimíra Kvapilová 602 00 Brno telefon: 585532321 e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 18. dubna 2012

Vrácení spisu bez věcného vyřízení

Vracíme bez věcného vyřízení spis Krajského soudu v Brně sp. zn. , který byl odvolacímu soudu předložen k rozhodnutí o odvolání dlužnice (čl. B-24) proti usnesení ze dne 7.2.2012, č. j. -B-22, kterým byla schválena konečná zpráva insolvenčního správce a jeho odměna a hotové výdaje.

Z obsahu podání dlužnice totiž není zřejmé, zda skutečně mínila podat odvolání proti shora uvedenému usnesení. V odvolání vedle jednacího čísla usnesení o schválení konečné zprávy rovněž uvádí číslo jednací 6 EC 176/2010-41. Z obsahu odvolacích námitek přitom není zřejmé, že by brojila proti usnesení o schválení konečné zprávy. Z těchto důvodů nelze rozpoznat, které soudní rozhodnutí dlužnice napadla. Odvolání je v tomto směru neurčité, a proto je nutné, aby insolvenční soud postupem dle ust. § 43 odst. 1 občanského soudního řádu vyzval dlužnici, aby jednoznačně uvedla, proti kterému rozhodnutí její odvolání směřuje (§ 205 odst. 1 o.s.ř.).

Teprve v případě, že po doplnění odvolání bude zřejmé, že směřuje proti usnesení o schválení konečné zprávy, předloží soud prvního stupně spis k rozhodnutí o odvolání proti tomuto usnesení s novou předkládací zprávou.

V Olomouci dne 18.dubna 2012

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu