KSBR 29 INS 21275/2016-A-10
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 29 INS 21275/2016-A-10

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl asistentem soudce Mgr. Ivetou Borkovou v insolvenční věci dlužníka: Jan Heneš, rč: 850830/4992, nar. 30.8.1985, Komenského 118/3, 594 01 Velké Meziříčí,

o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11. 10. 2016, čj. KSBR 29 INS 21275/2016-A-8,

takto:

Usnesení zdejšího soudu ze dne 11. 10. 2016, čj. KSBR 29 INS 21275/2016-A-8, se mění tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč se dlužníkovi n e u k l á d á .

Odůvodnění: Dne 15. 9. 2016 byl Krajskému soudu v Brně doručen insolvenční návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení, kterým se domáhal rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Z návrhu na povolení oddlužení vyplynulo, že dlužník nesplňuje jednu z podmínek pro povolení oddlužení, a sice, že nezajištění věřitelé musí v průběhu oddlužení plněním splátkového kalendáře obdržet alespoň 30 % svých pohledávek.

Dlužník v insolvenčním návrhu uvedl, že má závazky v celkové výši 322.310,96 Kč, přičemž závazek vůči věřiteli GE Money Multiservis, s.r.o. je ve výši 3.800,00 závazkem zajištěným, jeho čistý měsíční příjem ze zaměstnání je ve výši 17.662,00 Kč v současné době má založenou vyživovací povinnost vůči své manželce, se kterou je v rozvodovém řízení a má dále založenou vyživovací povinnost ke 2 nezletilým dětem, přičemž po vzájemné dohodě s matkou dětí hradí výživné ve výši 5.000 Kč měsíčně. Dlužník má uzavřenou smlouvu o důchodu na částku ve výši 1.000 Kč a vlastní obvyklé vybavení domácnosti a osobní automobil Ford Mondeo 2.0 D, RZ: 4J1 8389. Insolvenční soud při výpočtu hodnoty plnění, které nezajištění věřitelé v průběhu oddlužení obdrží, vycházel ze zákonem stanoveného postupu, kdy dlužníkům musí z jejich příjmu každý měsíc zůstávat základní částka stanovená nařízením vlády č. 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách. Insolvenční soud vycházel při výpočtu hodnoty plnění z výplatních pásek doložených dlužníkem za období březen 2016 až srpen 2016. Průměrný čistý příjem dlužníka činí za období březen 2016 až srpen 2016 částku isir.justi ce.cz ve výši 16.801,00 Kč. Podle zákonem stanoveného postupu pro výpočet základní nezabavitelné částky vyšlo, že by dlužník byl schopen ze svého aktuálního příjmu splácet měsíčně částku ve výši 6.052,00 Kč, což by v pětiletém období stanoveném pro oddlužení plněním splátkového kalendáře činilo celkem 363.120,00 Kč. Finanční dar by v pětiletém období stanoveném pro oddlužení plněním splátkového kalendáře činil celkem 60.000,00 Kč. Po odečtení částky na úhradu odměny a hotových výdajů insolvenčního správce, která za pětileté období trvání oddlužení činí 65.340,-Kč (včetně zákonné sazby DPH), výživného v celkové výši 300.000,00 Kč, by nezajištěným věřitelům připadla částka 57.780,00 Kč, přičemž zákonem požadovaných 30 % celkové výše pohledávek, které musí v průběhu oddlužení plněním splátkového kalendáře obdržet nezajištění věřitelé, představuje částku 95.553,29 Kč.

Z těchto výše uvedených důvodů dospěl soud k závěru, že nelze návrhu na povolení oddlužení vyhovět. Vzhledem k výše uvedenému bylo zřejmé, že by soud musel v souladu s § 395 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (insolvenčního zákona, dále jen IZ), návrh dlužníka na povolení oddlužení odmítnout a současně rozhodnout o způsobu řešení úpadku dlužníka konkursem (§ 396 IZ). Insolvenční soud tedy s ohledem na rozsah majetku dlužníka a předpokládaným nákladům insolvenčního řízení při konkursu postupoval dle ust. § 108 IZ a stanovil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, která je potřebná k úhradě minimálních předpokládaných nákladů na konkurs. Prostřednictvím usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11. 10. 2016, čj. KSBR 29 INS 21275/2016-A-8, soud uložil dlužníkovi, aby ve lhůtě 10 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil výše uvedenou zálohu na náklady insolvenčního řízení na účet soudu. Usnesení o povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení bylo dlužníkovi doručována na adresu jím uvedenou korespondenční adresu v insolvenčním návrhu. Protože adresát nebyl zastižen byla písemnost uložena a připravena k vyzvednutí dne 17. 10. 2016. Dlužníku byla zanechána výzva, aby si písemnost vyzvedl. S ohledem na skutečnost, že dlužník písemnost nepřevzal, považuje se 10. dnem ode dne jejího uložení a připravení k vyzvednutí za doručenou. Předmětné usnesení bylo tedy dlužníku doručeno dne 27. 10. 2016. Písemnost byla vhozena do dlužníkem užívané domovní nebo jiné schránky dne 31. 10. 2016. Poslední den lhůty pro podání odvolání by tedy uplynul dne 11. 11. 2016.

Proti rozhodnutí ze dne 11. 10. 2016, čj.-A-8 podal dlužník v zákonné lhůtě odvolání (odvolání bylo insolvenčnímu soudu doručeno dne 25. 10. 2016), ve kterém uvedl, že při výpočtu výše průměrného čistého příjmu vycházel z období duben 2016 až srpen 2016, jelikož v měsíci březnu 2016 odpracoval u svého současného zaměstnavatele nkt cables s.r.o. pouze část měsíce, a to konkrétně 77 hodin. Insolvenční soud vzal tuto skutečnost na vědomí a provedl nový výpočet. Průměrný čistý příjem dlužníka činí za období duben 2016 až srpen 2016 částku ve výši 18.192,00 Kč. Podle zákonem stanoveného postupu pro výpočet základní nezabavitelné částky vyšlo, že by dlužník byl schopen ze svého aktuálního příjmu splácet měsíčně částku ve výši 7.379,00 Kč, což by v pětiletém období stanoveném pro oddlužení plněním splátkového kalendáře činilo celkem 442.740,00 Kč. Finanční dar by v pětiletém období stanoveném pro oddlužení plněním splátkového kalendáře činil celkem 60.000,00 Kč. Po odečtení částky na úhradu odměny a hotových výdajů insolvenčního správce, která za pětileté období trvání oddlužení činí 65.340,-Kč (včetně zákonné sazby DPH), výživného v celkové výši 300.000,00 Kč, by nezajištěným věřitelům připadla částka 137.400,00 Kč, což činí 43,14 %. Insolvenční soud a dlužník tak bude schopen uhradit minimálně 30 % svých nezajištěných závazků a odměnu insolvenčního správce.

Podle § 95 IZ může soud prvního stupně změnit rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Po zvážení všech výše uvedených okolností soud tedy na základě odvolání dlužníka ze dne 19. 10. 2016 (soudu doručeno dne 25. 10. 2016) napadené usnesení ve smyslu ust. § 95 IZ změnil tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužníkovi neukládá.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno adresátu v písemném vyhotovení (§ 74 IZ).

Krajský soud v Brně dne 8. 11. 2016

Mgr. Iveta Borková,v.r. asistent soudce Za správnost vyhotovení: Danuše Škodová