KSBR 29 INS 21211/2015-A-18
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 29 INS 21211/2015-A-18

USNESENÍ Krajský soud v Brně rozhodl soudcem JUDr. Vlastou Bruknerovou, jako samosoudcem v insolvenční věci dlužníka Jana Dobešová, RČ 855217/5225, nar. 17. 2. 1985, Horníčkova 577/5, 669 04 Znojmo, o návrhu na vydání předběžného opatření ve věci dražby nemovitostí v exekučním řízení

takto:

Návrh navrhovatele Českomoravská stavební spořitelna, a.s., 100 17 Praha 10, Vinohradská 3218/169, na vydání předběžného opatření dle § 82 zákona č. 182/2006 Sb. insolvenčního zákona ve věci provedení exekuce s e z a m í t á .

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 2. 12. 2015, který byl soudu doručen 2. 12. 2015 navrhovatel, Českomoravská stavební spořitelna, a.s., 100 17 Praha 10, Vinohradská 3218/169, navrhuje, aby insolvenční soud vydal toto:

U s n e s e n í:

Soud nařizuje předběžné opatření, jímž se soudnímu exekutorovi JUDr. Tomáši Vránovi, Exekutorský úřad Přerov, se sídlem Přerov, Komenského 38, PSČ 750 00, identifikační číslo 66246750, umožňuje provést exekuci nařízenou rozhodnutím Okresního soudu ve Znojmě, č.j. 8 EXE 1217/2014-22 ze dne 27. 5. 2014, vedenou soudním exekutorem pod č.j. 103 Ex 25508/14, s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením nemovitostí povinné Jany Dobešové, bytem Znojmo, Horníčkova 577/5, PSČ 669 04, rodné číslo 855217/5225, zapsaných na listu vlastnictví číslo 317, vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Znojmo pro katastrální území Slup (750786) a obec Slup, a to: -pozemek parc. č. 151, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 76, bydlení, -pozemek parc. č. 152, zahrada, byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.deponován na účtu u soudního exekutora do doby, než bude možné takto získaný výtěžek exekuce vydat insolvenčnímu správci do majetkové podstaty dlužníka Jana Dobešová, bytem Znojmo, Horníčkova 577/5, PSČ 669 04, rodné číslo 855217/5225 nebo než pominou účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona.

Insolvenční soud návrh na vydání předběžného opatření zamítl jako nedůvodný, neboť v důsledku odmítnutí insolvenčního návrhu dlužnice ze dne 20.8.2015 usnesením ze dne 20.10.2015 sp. zn.-A-15, zanikly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení.

Pro skutečnost, že nebylo soudem určeno, že účinky spojené se záhájením insolvenčního řízení zaniknou až právní mocí tohoto rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu dlužnice, nabylo předmětné rozhodnutí účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v insovenčním rejstříku, tedy dne 20. 10. 2015 (§ 146 ve spojení s § 142 a § 89 IZ).

Insolvenční soud má zato, že ke dni rozhodování o návrhu na vydání předběžného opatření výkon rozhodnutí není omezen.

P o u č e n í: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, navrhovateli se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy bylo doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 4. 12. 2015

JUDr. Vlasta Bruknerová, v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Milena Osolsobě