KSBR 29 INS 20644/2012-A-14
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 29 INS 20644/2012-A-14

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl asistentem soudce Mgr. Soňou Novotnou v insolvenční věci dlužníka: František anonymizovano , anonymizovano , 589 01 Třešť Nádražní 431/21, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. 10. 2012, č.j. KSBR 29 INS 20644/2012-A-11

takto:

Usnesení zdejšího soudu ze dne 24. 10. 2012, č.j. KSBR 29 INS 20644/2012-A-11, se mění tak, že se insolvenční řízení n e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Dne 23. 8. 2012 byl Krajskému soudu v Brně doručen insolvenční návrh dlužníka, spojený s návrhem na povolení oddlužení, kterým se domáhal rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Dne 26. 9. 2012 byl dlužník usnesením č.j. 29 INS 20644/2012-A-9 ve výroku II vyzván, aby do 5 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč; současně soud dlužníka poučil o tom, že nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit. Výzva byla dlužníku doručena dne 5. 10. 2012, poslední den pro podání odvolání by uplynul dne 22. 10. 2012, odvolání dlužníka nebylo podáno.

Záloha na náklady insolvenčního řízení měla být uhrazena ve lhůtě 5 dnů od doručení, tzn. poslední den lhůty pro uhrazení zálohy na účet zdejšího soudu uplynul dne 10. 10. 2012.

Jak insolvenční soud zjistil ze sdělení účtárny ze dne 17. 10. 2012, nebyla požadovaná záloha ke dni 16. 10. 2012 zaplacena. Usnesení č.j.-A-9 ze dne 26. 9. 2012, kterým insolvenční soud vyzval dlužníka, aby ve lhůtě 5 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil na účet soudu zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč, tak nabylo právní moci dne 23. 10. 2012.

Podle § 108 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ) může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak.

Podle § 108 odst. 3 IZ nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční

řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Dlužník ve stanovené lhůtě zálohu na náklady insolvenčního řízení nezaplatil, insolvenční soud tedy ve smyslu § 108 odst. 3 IZ insolvenční řízení dne 24. 10. 2012 usnesením č.j. 29 INS 20644/2012-A-11 zastavil. Dlužník byl poučen, že proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.

Usnesení č.j. 29 INS 20644/2012-A-11 ze dne 24. 10. 2012 o zastavení řízení bylo dlužníku doručeno dne 5. 11. 2012. Poslední den pro podání odvolání by tak uplynul dne 20. 11. 2012.

Jak vyplývá ze sdělení účtárny ze dne 20. 11. 2012 v podobě záznamu o složení částky ve výši 3.000,-Kč dne 19. 11. 2012 byla požadovaná záloha na insolvenční řízení, k jejíž úhradě byl dlužník dne 26. 9. 2012 usnesením č.j. 29 INS 20644/2012-A-9 ve výroku II vyzván, dlužníkem dodatečně složena na účet Krajského soudu v Brně. Téhož dne, tj. 19. 11. 2012 bylo dlužníkem osobně podáno odvolání proti usnesení č.j. 29 INS 20644/2012-A-11 ze dne 24. 10. 2012 o zastavení řízení, které insolvenční soud považuje za včasné odvolání.

Podle § 95 IZ může soud prvního stupně změnit rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Po zvážení všech výše uvedených okolností soud tedy na základě skutečnosti, že záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč byla dodatečně složena dne 19. 11. 2012 na účet Krajského soudu v Brně se současným podáním včasného odvolání dlužníka proti usnesení č.j. 29 INS 20644/2012-A-11 ze dne 24. 10. 2012, kterým bylo insolvenční řízení zastaveno, insolvenční soud napadené usnesení ve smyslu § 95 IZ změnil tak, že se insolvenční řízení nezastavuje.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno adresátu v písemném vyhotovení (§ 74 IZ).

Krajský soud v Brně dne 22. 11. 2012

Mgr. Soňa Novotná,v.r. asistent soudce

Za správnost vyhotovení: Ing. Petra Dohnalová