KSBR 29 INS 20495/2014-A-8
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 29 INS 20495/2014-A-8

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl soudcem JUDr. Vlastou Bruknerovou v insolvenční věci dlužníka: Bc. Dagmar Čechmánková, RČ 735118/4170, nar. 18. 1. 1973, Valy I 5321, 760 01 Zlín, práv. zast. Mgr. Martin Zvoníček, advokát, Lešetín VI 671, 760 01 Zlín, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5. 8. 2014, čj. KSBR 29 INS 20495/2014-A-6

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5. 8. 2014, čj. KSBR 29 INS 20495/2014-A-6, s e z r u š u j e .

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení doručeným Krajskému soudu v Brně dne 25. 7. 2014 se dlužník domáhal rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Usnesením ze dne 5. 8. 2014, čj.-A-6, uložil insolvenční soud dlužníku, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,00 Kč. Své rozhodnutí odůvodnil insolvenční soud tím, že z výpisu z katastru nemovitostí vyplývá, že splatný zajištěný závazek dlužníka vůči věřiteli Česká spořitelna, a.s., ve výši 12.000.000,00 Kč je zajištěn majetkem ve výlučném vlastnictví manžela dlužníka a nikoliv ve společném jmění, jak uvedl dlužník, tedy se jedná o závazek, který je ve vztahu k dlužníkovi závazkem nezajištěným. Dlužníkův čistý měsíční příjem ve výši 15.756,00 Kč a finanční dar ve výši 2.500,00 Kč by pak nepostačoval k tomu, aby dlužník uhradil alespoň 30 % svých nezajištěných závazků, jejichž výše činila 12.666.928,00 Kč. Insolvenční soud by tak musel návrh dlužníka na povolení oddlužení zamítnout a současně rozhodnout o způsobu řešení úpadku dlužníka konkursem. S přihlédnutím k majetkovým poměrům dlužníka považoval insolvenční soud složení zálohy na náklady insolvenčního řízení v maximální zákonem stanovené výši 50.000,00 Kč za nezbytné.

Proti tomuto usnesení podal dlužník dne 20. 8. 2014 řádně a včas odvolání, ve kterém uvedl, že insolvenční soud rozhodl o povinnosti dlužníka zaplatit zálohu na náklady řízení na základě nesprávně zjištěného skutkového stavu, když nemovitosti, na kterých vázne zástavní právo ve prospěch věřitele Česká spořitelna, a.s., nabyl dlužník společně se svým manželem za trvání manželství a jsou tedy součástí společného jmění. Své tvrzení v rámci odvolání dlužník doložil příslušnými listinami.

Dle ust. § 374 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal soudní komisař, justiční čekatel, asistent soudce nebo pověřený administrativní zaměstnanec, může mu zcela vyhovět předseda senátu (samosoudce). Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

S ohledem na skutečnost, že současně s odvoláním dlužník doložil, že jeho závazek vůči věřiteli Česká spořitelna, a.s., je závazkem zajištěným a dlužník má nezajištěné závazky pouze ve výši 666.928,00 Kč, shledal soudce důvody pro postup dle § 36a odst. 5 zák. č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích v posledním znění a § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících v posledním znění a ve smyslu ust. § 374 občanského soudního řádu vyhověl podanému odvolání v plném rozsahu a usnesení ze dne 5. 8. 2014, čj. KSBR 29 INS 20495/2014-A-6, zrušil.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy bylo usnesení doručeno adresátu v písemném vyhotovení (§ 74 IZ).

Krajský soud v Brně dne 29. 8. 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vlasta Bruknerová, v.r. Martina Žílová soudce