KSBR 29 INS 20350/2013-A-8
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 29 INS 20350/2013-A-8

Usne se ní Krajský soud v Brně rozhodl soudcem JUDr. Vlastou Bruknerovou v insolvenční věci dlužníka: Sněhurka, družstevní záložna-v likvidaci, 674 01 Třebíč, Mládežnická 2, IČO 25308297, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. 7. 2013, čj. KSBR 29 INS 20350/2013-A-5

tak to :

I. Usnesení zdejšího soudu ze dne ze dne 31. 7. 2013, čj. KSBR 29 INS 20350/2013-A-5, se mění tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč se dlužníkovi n e u k l á d á .

Odůvodnění:

Dne 22. 7. 2013 podal likvidátor společnosti Sněhurka, družstevní záložna-v likvidaci, 674 01 Třebíč, Mládežnická 2, IČO 25308297, u nadepsaného soudu insolvenční návrh, kterým se domáhal zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka dle ust. § 144 odst. 1 zákona č. 182/2206 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenčního zákona).

Insolvenční soud se nejdříve zabýval tím, zda jsou splněny podmínky pro zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dle ust. § 144 insolvenčního zákona, neboť pro tento případ není ze strany soudu ukládána navrhovateli povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení. Z insolvenčního návrhu a jeho příloh a dále pak z výpisu z obchodního rejstříku a ze seznamu insolvenčních správců vzal insolvenční soud za zjištěné, že nejsou naplněny podmínky pro zamítnutí majetku dle ust. § 144 insolvenčního zákona, neboť dlužník není obchodní společností, která byla zrušena rozhodnutím soudu a likvidátor společnosti JUDr. Oldřich Řeháček není insolvenčním správcem zapsaným do seznamu insolvenčních správců vedeným Ministerstvem spravedlnosti ČR. S ohledem na výše uvedené insolvenční soud postupoval tak, že v souladu s ust. § 108 insolvenčního zákona uložil dlužníkovi povinnost uhradit zálohu na náklady řízení ve výši 50.000,-Kč.

Dne 7. 8. 2013 bylo insolvenčnímu soudu doručeno odvolání dlužníka ze dne 6. 8. 2013 proti rozhodnutí ze dne 31. 7. 2013, čj.-A-5, přičemž dlužník ve svém odvolání uvedl, že soud prvního stupně nesprávně posoudil naplnění jak podmínky pro zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku uvedené v ust. § 144 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona, tak podmínky uvedené v ust. § 144 odst. 1 písm. b) uvedeného předpisu Pokud jde o naplnění podmínky dle ust. § 144 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona nelze než konstatovat, že dlužník je družstvem zrušeným rozhodnutím soudu. Co se týká naplnění podmínky dle ust. § 144 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona, jménem dlužníka podal insolvenční návrh likvidátor, který byl dne 21. 6. 2012 jmenován ze seznamu insolvencích správců. Na tom nemění nic skutečnost, že ke dni 27. 6. 2013 mu bylo právo vykonávat činnost insolvenčního správce pozastaveno, když se stal ohlášeným společníkem insolvenčního správce Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s.

S ohledem na výše uvedené insolvenční soud opětovně posoudil insolvenční návrh dlužníka. Z výpisu ze seznamu insolvenčních správců dostupného na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR vyplývá, že likvidátor dlužníka byl dne 21. 6. 2012 jmenován soudem ze seznamu insolvenčních správců a dne 27. 6. 2013 mu bylo právo vykonávat činnost insolvenčního správce pozastaveno. Je tedy naplněna podmínka uvedená v ust. § 144 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona.

Dále pak usnesení ze dne 31. 7. 2013, čj.-A-5, obsahovalo písařskou chybu, kdy v rámci odkazu na ust. § 144 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona nebyla plně uvedena citace zákonného ustanovení, tedy nebylo uvedeno, že insolvenční soud zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku, jestliže dlužník je obchodní společností nebo družstvem a byl zrušen rozhodnutím soudu.

Podle § 95 zákona č. 182/2006 Sb., zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ), může soud prvního stupně změnit rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Po zvážení všech výše uvedených okolností soud tedy na základě odvolání dlužníka ze dne 6. 8. 2013 (soudu doručeno dne 7. 8. 2013) napadené usnesení ve smyslu ust. § 95 IZ změnil tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužníkovi neukládá.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno adresátu v písemném vyhotovení (§ 74 IZ).

Krajský soud v Brně dne 16. 8. 2013 Za správnost vyhotovení: JUDr. Vlasta Bruknerová, v.r. Martina Žílová soudce