KSBR 29 INS 19332/2012-A-9
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 29 INS 19332/2012-A-9

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl asistentem soudce Mgr. Soňou Novotnou v insolvenční věci dlužníka: Ludmila anonymizovano , anonymizovano , 666 01 Tišnov, Na Rybníčku 866

o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5. 9. 2012, č.j. KSBR 29 INS 19332/2012-A-7

takto:

Usnesení zdejšího soudu ze dne ze dne 5. 9. 2012, č.j. KSBR 29 INS 19332/2012-A-7, se mění tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč se dlužníkovi n e u k l á d á .

Odůvodnění: Dne 9. 8. 2012 byl Krajskému soudu v Brně doručen insolvenční návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení, kterým se domáhal rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Z návrhu na povolení oddlužení vyplynulo, že dlužník nesplňuje jednu z podmínek pro povolení oddlužení, a sice, že nezajištění věřitelé musí v průběhu oddlužení plněním splátkového kalendáře obdržet alespoň 30 % svých pohledávek. Dlužník v insolvenčním návrhu uvedl, že má nezajištěné závazky v celkové výši 1.099,835,56,-Kč, jeho čistý měsíční příjem ze zaměstnání je 19.280,-Kč a od května 2012 je v pracovní neschopnosti, která stále trvá. Ohledně svého aktuálního příjmu dlužník uvedl, že je v současné době zaměstnán u společnosti SEM Drásov Siemens Electronic Machines, s.r.o., se sídlem Drásov 126, 664 24 Drásov, IČO 26230755, kde jeho průměrný čistý měsíční příjem činil za minulý rok částku ve výši 19.280,-Kč a lze předpokládat, že výše průměrného měsíčního příjmu zůstane po návratu navrhovatele zpět do pracovního poměru zachován. Dlužník Ludmila anonymizovano dále uvedla, že je vdaná a nezajištěné závazky uvedené v insolvenčním návrhu vznikly za trvání manželství. Dlužník k návrhu doložil listiny, které dokládají jeho příjem ze zaměstnání, nedoložil však listiny, které by doložily jeho aktuální příjem pobíraný od Okresní správy sociálního zabezpečení v podobě dávek nemocenské. Vzhledem ke skutečnosti, že insolvenční soud nebyl za takového formálního stavu schopen posoudit, jaký je současný dlužníkův příjem, zda pracovní neschopnost bude trvat a zda by dlužník byl schopen zaplatit minimálně 30 % pohledávek svých nezajištěných věřitelů i v případě, že by uvedených 30 % bylo dlouhodobě hrazeno z příjmu od Okresní správy sociálního zabezpečení, vyzval dlužníka k doložení jeho aktuálních příjmů. Z podání dlužníka doručeného soudu dne 29. 8. 2012 vyplynulo, že dlužník je od měsíce května v dlouhodobé pracovní neschopnosti a pobírá nemocenskou ve výši 13.740,-Kč měsíčně. Jiné příjmy než příjem ze zaměstnání a příjem od Okresní správy sociálního zabezpečení dlužník v návrhu ani v podání ze dne 29. 8. 2012 neuvedl.

Insolvenční soud při výpočtu hodnoty plnění, které nezajištění věřitelé v průběhu oddlužení obdrží, vycházel ze zákonem stanoveného postupu, kdy dlužníkům musí z jejich příjmu každý měsíc zůstávat základní částka stanovená nařízením vlády č. 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách. Podle zákonem stanoveného postupu pro výpočet základní nezabavitelné částky vychází, že by dlužník byl schopen ze svého aktuálního příjmu od Okresní správy sociálního zabezpečení splácet měsíčně částku ve výši 4.444,-Kč, což by v pětiletém období stanoveném pro oddlužení plněním splátkového kalendáře činilo celkem 266.640,-Kč. Po odečtení částky na úhradu odměny a hotových výdajů insolvenčního správce, která za pětileté období trvání oddlužení činí 64.800,-Kč (včetně zákonné sazby DPH), by nezajištěným věřitelům připadla částka 201.840,-Kč, přičemž zákonem požadovaných 30 % celkové výše pohledávek, které musí v průběhu oddlužení plněním splátkového kalendáře obdržet nezajištění věřitelé, představuje částku 329.950,67,-Kč. I v případě, že by z titulu společného jmění manželů byl pro plnění oddlužení dlužníka použit i příjem manžela, nebyli by manželé společně schopni po dobu 5 let uhradit více jak 25 % uvedených závazků.

Z těchto výše uvedených důvodů dospěl soud k závěru, že nelze návrhu na povolení oddlužení vyhovět. Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že by soud musel v souladu s § 395 IZ návrh dlužníka na povolení oddlužení odmítnout a současně rozhodnout o způsobu řešení úpadku dlužníka konkursem (§ 396 IZ). Minimální odměna insolvenčního správce při způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem přitom činí 45.000,-Kč (§ 5 vyhlášky č. 313/2007 Sb., rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19. 5. 2009 č.j. KSBR 31 INS 4670/2008, 2 VSOL 119/2009-B-19) a insolvenční správce má dále právo na náhradu hotových výdajů dle § 7 vyhlášky č. 313/2007 Sb. Bylo by v rozporu s celospolečenským zájmem, aby tyto náklady nesl stát, přičemž smyslem úpravy zálohy na náklady insolvenčního řízení je právě zabránění této situaci. Z uvedených důvodů insolvenční soud tedy s ohledem na rozsah majetku dlužníka a předpokládaným nákladům insolvenčního řízení při konkursu postupoval dle ust. § 108 IZ, stanovil zálohu ve výši potřebné k úhradě minimálních předpokládaných nákladů na konkurs a prostřednictvím usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5. 9. 2012, č.j.-A-7, uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí, soud uložil dlužníkovi, aby ve lhůtě 10 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil na účet soudu zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

Proti rozhodnutí ze dne 9. 5. 2012, č.j.-A-7 podal dlužník v zákonné lhůtě odvolání, ve kterém uvedl, že v současné době je i nadále v pracovní neschopnosti a jeho měsíční příjem od Okresní správy sociálního zabezpečení činí částku výši 13.740,-Kč. Dále uvedl, že je mu poskytováno pojistné plnění z titulu pracovní neschopnosti od společnosti BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., číslo pojistné smlouvy EX54/3220/IAT12/150620, v měsíční výši 5.299,50,-Kč a pojistné plnění z titulu pracovní neschopnosti od Pojišťovny České spořitelny, a.s., číslo pojistné události 1990039663/150619, v měsíční výši 5.733,-Kč. Své tvrzení o pojistném plnění z titulu pracovní neschopnosti doložil listinným důkazem.

Na základě nově doloženého listinného důkazu prokazujícího výši příjmu dlužníka z titulu pojistného plnění ve spojení s přílohami insolvenčního návrhu dospěl soud k závěru, že by na základě nového výpočtu byl dlužník během následujících 5 let schopen splatit ze svého aktuálního příjmu na účel oddlužení se započtením odměny insolvenčního správce částku ve výši 808.140,-Kč, což činí 73,48 % pohledávek nezajištěných věřitelů.

Podle § 95 zákona č. 182/2006 Sb., zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ), může soud prvního stupně změnit rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Po zvážení všech výše uvedených okolností soud tedy na základě odvolání dlužníka ze dne 21. 9. 2012 (soudu doručeno dne 1. 10. 2012) napadené usnesení ve smyslu ust. § 95 IZ změnil tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužníkovi neukládá.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno adresátu v písemném vyhotovení (§ 74 IZ).

Krajský soud v Brně dne 10. 10. 2012

Mgr. Soňa Novotná,v.r. asistent soudce

Za správnost vyhotovení: Ing. Petra Dohnalová