KSBR 29 INS 16987/2013-A-8
Jednací číslo: KSBR 29 INS 16987/2013-A-8

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl soudcem JUDr. Vlastou Bruknerovou v insolvenčním řízení dlužníka: Slavomíra anonymizovano , anonymizovano , 796 01 Prostějov, Krasická 3839/41,

o insolvenčním návrhu dlužníka,

takto: Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24.10.2013, č.j. KSBR 29 INS 16987/2013-A-7, s e z r u š u j e .

Odůvodnění: Insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení se dlužník domáhal rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Současně byl dne 18.6.2013 doručen insolvenční návrh podaný manželem dlužníka, který je veden u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. KSBR 29 INS 16986/2013.

Usnesením uvedeným ve výroku tohoto usnesení bylo insolvenční řízení ve věci dlužníka zastaveno, neboť manžel dlužníka ve stanovené lhůtě nezaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 4.000,-Kč, která mu byla uložena usnesením ze dne 28.6.2013, č.j. KSBR 29 INS 16986/2013-A-9.

Dne 30.10.2013 bylo zjištěno, že požadovaná záloha ve výši 4.000,-Kč byla dne 29.10.2013 zaplacena.

Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), může soud prvního stupně změnit rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Vzhledem k tomu, že uložená záloha byla zaplacena ještě před tím, než usnesení o zastavení insolvenčního řízení pro nezaplacení zálohy nabylo právní moci, insolvenční soud usnesení o zastavení insolvenčního řízení zrušil.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno adresátu v písemném vyhotovení (§ 74 IZ).

Krajský soud v Brně dne 1.11.2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vlasta Bruknerová, v.r. Martina Žílová soudce