KSBR 29 INS 16986/2013-A-13
Jednací číslo: KSBR 29 INS 16986/2013-A-13

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl soudcem JUDr. Vlastou Bruknerovou v insolvenčním řízení dlužníka: František anonymizovano , anonymizovano , 796 01 Prostějov, Krasická 3839/41,

o insolvenčním návrhu dlužníka,

takto: Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24.10.2013, č.j. KSBR 29 INS 16986/2013-A-11, s e z r u š u j e .

Odůvodnění: Insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení se dlužník domáhal rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Usnesením uvedeným ve výroku tohoto usnesení bylo insolvenční řízení ve věci dlužníka zastaveno, neboť dlužník ve stanovené lhůtě nezaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 4.000,-Kč, která mu byla uložena usnesením ze dne 28.6.2013, č.j.-A-9.

Dne 30.10.2013 bylo zjištěno, že požadovaná záloha ve výši 4.000,-Kč byla dne 29.10.2013 zaplacena.

Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), může soud prvního stupně změnit rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Vzhledem k tomu, že dlužník uloženou zálohu zaplatil ještě před tím, než usnesení o zastavení insolvenčního řízení pro nezaplacení zálohy nabylo právní moci, insolvenční soud usnesení o zastavení insolvenčního řízení zrušil.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno adresátu v písemném vyhotovení (§ 74 IZ).

Krajský soud v Brně dne 1.11.2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vlasta Bruknerová, v.r. Martina Žílová soudce