KSBR 29 INS 16666/2017-A-16
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 29 INS 16666/2017-A-16

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl asistentem soudce Mgr. Ivetou Borkovou v insolvenční věci dlužníka: Hana Kamanová, RČ 635609/1456, nar. 9.6.1963, Lhotky 28, 594 01 Velké Meziříčí, IČO 42318319, o insolvenčním návrhu věřitele: AGRALL s.r.o., 671 61 Bantice 79, IČO 26907542, právně zastoupen: Mgr. Bc Pavlem Kozelkou, advokátem, Velké náměstí 712, 397 01 Písek

o odvolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3. 11. 2017, čj. KSBR 29 INS 16666/2017-A-11,

takto:

Usnesení zdejšího soudu ze dne 3. 11. 2017, čj. KSBR 29 INS 16666/2017-A-11, se mění tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč se navrhovateli n e u k l á d á .

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem doručeným soudu dne 28. 8. 2017 se věřitel AGRALL s.r.o., 671 61 Bantice 79, IČO 26907542, domáhal rozhodnutí soudu o úpadku dlužníka Hany Kamanové, RČ 635609/1456, nar. 9.6.1963, Lhotky 28, 594 01 Velké Meziříčí, IČO 42318319 a prohlášení konkurzu na její majetek.

Podle § 108 odst. 2 a 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ), může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci nebo bývalému zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení. Výši zálohy podle odstavce 2 může insolvenční soud určit až do částky 50 000 Kč. Je-li insolvenčních navrhovatelů více, jsou povinni zaplatit zálohu společně a nerozdílně.

Uložení povinnosti zaplatit zálohu, je odůvodněno zejména v případech, kdy dle předběžného závěru insolvenčního soudu bude úpadek dlužníka řešen konkursem a soudu isir.justi ce.cz není známa struktura dlužníkova majetku, takže není na jisto postaveno, že po rozhodnutí o úpadku budou v majetkové podstatě dostatečné pohotové peněžní prostředky (v hotovosti nebo na účtu) k zajištění činnosti insolvenčního správce, případně ani není zřejmé, zda má majetek, který bude postačovat k úhradě nákladů konkursu. Je tomu tak proto, že v konkursu, na rozdíl od oddlužení plněním splátkového kalendáře jako v praxi převažující formy oddlužení, nejsou náklady řízení hrazeny postupně, ale vznikají ve větší míře krátce po rozhodnutí o úpadku a hradí se právě z majetkové podstaty. Totéž platí při oddlužení formou zpeněžení majetkové podstaty (usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 10. 3. 2015, sp.zn. 1 VSOL 175/2015).

Usnesením ze dne 15. 9. 2017, čj.-A-7 uložil soud dlužníku, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení předložil insolvenčnímu soudu vyjádření k insolvenčnímu návrhu navrhovatele, který je nedílnou součástí tohoto usnesení, a k tomuto vyjádření připojil listinné důkazy, jichž se dovolává. Současně soud uložil dlužníku, aby předložil insolvenčnímu soudu seznam majetku a seznam závazků a seznam svých zaměstnanců. Dlužník na výzvu soudu nikterak nereagoval.

Majetek dlužníka nebyl v insolvenčním řízení zjištěn, neboť dlužník nereagoval na výzvu soudu v podobě usnesení ze dne 15. 9. 2017, čj.-A-7, a nepředložil soudu seznam svého majetku a seznam svých závazků. Současně ze strany dlužníka nebyl doposud podán návrh na povolení oddlužení. Jelikož insolvenčnímu soudu nebyla známa majetková situace dlužníka a nebylo zřejmé, zda dlužník vlastní hotové finanční prostředky, z nichž by bylo možné hradit počáteční náklady po prohlášení konkurzu na jeho majetek, považoval insolvenční soud složení zálohy na náklady insolvenčního řízení za nutné.

Insolvenční soud tedy s ohledem na rozsah majetku dlužníka a předpokládaným nákladům insolvenčního řízení při konkursu postupoval dle ust. § 108 IZ a stanovil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, která je potřebná k úhradě minimálních předpokládaných nákladů na konkurs. Prostřednictvím usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3. 11. 2017, čj.-A-11, soud uložil navrhovateli, aby ve lhůtě 5 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil výše uvedenou zálohu na náklady insolvenčního řízení na účet soudu. Usnesení o povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení bylo navrhovateli-věřiteli doručováno prostřednictvím právního zástupce do datové schránky. Navrhovateli bylo doručeno dne 6. 11. 2016. Poslední den lhůty pro podání odvolání by tedy uplynul dne 21. 11. 2016.

Proti rozhodnutí ze dne 3. 11. 2017, čj.-A-11 podal navrhovatel-věřitel v zákonné lhůtě odvolání (odvolání bylo insolvenčnímu soudu doručeno dne 21. 11. 2017). Navrhovatel-věřitel ve svém odvolání uvedl, že dlužník je vlastníkem nemovitostí na LV č. 179, pro k.ú. Kúsky, obec Velké Meziříčí, přičemž výměra přesahuje 127.000 m2 a není tak pochyb o tom, že zpeněžením nemovitého majetku dlužníka budou získány finanční prostředky na úhradu odměny insolvenčního správce.

Podle § 95 IZ může soud prvního stupně změnit rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Po zvážení všech výše uvedených okolností soud tedy na základě odvolání navrhovatele-věřitele ze dne 21. 11. 2017 (soudu doručeno téhož dne) napadené usnesení ve smyslu ust. § 95 IZ změnil tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se navrhovateli-věřiteli neukládá.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno adresátu v písemném vyhotovení (§ 74 IZ).

Krajský soud v Brně dne 13. 12. 2017

Mgr. Iveta Borková,v.r. asistent soudce Za správnost vyhotovení: Danuše Škodová