KSBR 29 INS 1633/2013-A-10
Číslo jednací: KSBR 29 INS 1633/2013-A-10

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl soudcem JUDr. Vlastou Bruknerovou, jako samosoudcem v insolvenčním řízení dlužníka: Stavebniny Šplíchal s.r.o., 675 28 Opatov 326, IČO 28318854

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 29 INS 1633/2013-A-7 ze dne 4. 3. 2013, kterým bylo rozhodnuto, že se insolvenční řízení zastavuje s e r u š í .

Odůvodnění:

Usnesením č.j. KSBR 29 INS 1633/2013-A-5 ze dne 23. 1. 2013, vyzval insolvenční soud dlužníka, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil na účet soudu zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč; současně dlužníka poučil o tom, že nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit. Usnesení bylo doručeno okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku dne 25. 1. 2013 ve 13:16 hod. Dlužníku bylo doručováno zvláštním způsobem, do datové schránky dlužníka bylo usnesení doručeno fikcí dne 4. 2. 2013. Dlužník byl poučen, že proti usnesení může podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy mu usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem. Lhůta pro podání odvolání by uplynula dne 19. 2. 2013, aniž bylo odvolání dlužníka podáno. Předmětné usnesení tak nabylo tak právní moci dne 20. 2. 2013. Záloha na náklady insolvenčního řízení tedy měla být uhrazena nejpozději dne 25. 2. 2013. Jak insolvenční soud zjistil ze sdělení účtárny ze dne 27. 2. 2013, nebyla ke dni 26. 2. 2013 požadovaná záloha zaplacena.

Usnesením Krajského soudu v Brně, č.j.-A-7 ze dne 4. 3. 2013 bylo rozhodnuto, že se insolvenční řízení zastavuje. Předmětné usnesení bylo dlužníku doručeno fikcí dne 4. 2. 2013, poslední den pro podání odvolání by uplynul dne 19. 2. 2013.

Dne 12. 3. 2013 bylo insolvenčnímu soudu doručeno odvolání dlužníka proti rozhodnutí o zastavení řízení, které bylo podáno na poštu dne 11. 3. 2013.

Dne 11. 3. 2013 byla na číslo účtu Krajského soudu v Brně připsána částka ve výši 50.000,-Kč odpovídající výši zálohy na náklady insolvenčního řízení, jak bylo dlužníku uloženo usnesením ze dne 4. 3. 2013 č.j.-A-7.

Podle ustanovení § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon (dále jen IZ) rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Podle ustanovení § 374 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o.s.ř.), je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal soudní komisař, justiční čekatel, asistent soudce nebo pověřený administrativní zaměstnanec, může mu zcela vyhovět předseda senátu (samosoudce). Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Soudce shledal důvody pro postup dle § 36a odst. 5 zák. č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích v posledním znění a § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících v posledním znění a ve smyslu ust. § 374 odst. 3 o.s.ř. vyhověl podanému odvolání v plném rozsahu a usnesení č.j.-A-13 ze dne 4. 3. 2013 zrušil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno adresátu v písemném vyhotovení (§ 74 IZ).

Krajský soud v Brně dne 13. 3. 2013

JUDr. Vlasta Bruknerová,v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Ing. Petra Dohnalová