KSBR 29 INS 15594/2013-A-11
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 29 INS 15594/2013-A-11

U s ne s e n í

Krajský soud v Brně rozhodl asistentem soudce Mgr. Soňou Novotnou v insolvenční věci dlužníka: Dagmar anonymizovano , anonymizovano , 586 01 Jihlava, Měšín 13,

takto:

Usnesení zdejšího soudu ze dne 15. 7. 2013, č.j. KSBR 29 INS 15594/2013-A-8, se mění tak, že se insolvenční řízení n e z a s t a v u j e .

Od ůvo d ně n í:

Dne 3. 6. 2013 byl Krajskému soudu v Brně doručen insolvenční návrh dlužníka, spojený s návrhem na povolení oddlužení, kterým se domáhal rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Usnesením ze dne 14. 6. 2013 č.j.-A-6 vyzval insolvenční soud dlužníka, aby ve lhůtě 5 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil na účet soudu zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč; současně dlužníka poučil o tom, že nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit. Výzva byla dlužníku doručena dne 27.6.2013. Poslední den pro podání odvolání by uplynul dne 12.7.2013, odvolání dlužníka nebylo podáno.

Záloha na náklady insolvenčního řízení měla být uhrazena ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení, tzn. poslední den lhůty pro uhrazení zálohy na účet zdejšího soudu uplynul dne 3.7.2013.

Jak insolvenční soud zjistil ze sdělení účtárny ze dne 10.7.2013, nebyla požadovaná záloha ke dni 9.7.2013 zaplacena.

Podle § 108 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ) může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak.

Podle § 108 odst. 3 IZ nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Dlužník ve stanovené lhůtě zálohu na náklady insolvenčního řízení nezaplatil, insolvenční soud tedy ve smyslu § 108 odst. 3 IZ insolvenční řízení dne 15. 7. 2013 usnesením č.j. 29 INS 15594/2013-A-8 zastavil. Dlužník byl poučen, že proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.

Usnesení č.j. 29 INS 29 INS 15594/2013-A-8 ze dne 15. 7. 2013 o zastavení řízení bylo dlužníku doručeno dne 17. 7. 2013. Poslední den pro podání odvolání by tak uplynul dne 1. 8. 2013. Dne 19. 7. 2013 bylo dlužníkem podáno odvolání proti usnesení č.j. 29 INS 15594/2013-A-8 ze dne 15. 7. 2013 o zastavení řízení, které bylo soudu doručeno dne 22. 7. 2013 a které insolvenční soud považuje za včasné odvolání.

Jak vyplývá ze sdělení účtárny ze dne 15. 7. 2013 v podobě záznamu o složení částky ve výši 3.000,-Kč dne 12. 7. 2013 byla požadovaná záloha na insolvenční řízení, k jejíž úhradě byl dlužník dne 14. 6. 2013 usnesením č.j.-A-6 vyzván, dlužníkem dodatečně složena na účet Krajského soudu v Brně.

Podle § 95 IZ může soud prvního stupně změnit rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Po zvážení všech výše uvedených okolností soud tedy na základě skutečnosti, že záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč byla dodatečně složena dne 12. 7. 2013 na účet Krajského soudu v Brně se současným podáním včasného odvolání dlužníka proti usnesení č.j. 29 INS 15594/2013-A-8 ze dne 15. 7. 2013, kterým bylo insolvenční řízení zastaveno, insolvenční soud napadené usnesení ve smyslu § 95 IZ změnil tak, že se insolvenční řízení nezastavuje.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno adresátu v písemném vyhotovení (§ 74 IZ).

Krajský soud v Brně dne 14. 8. 2013 Za správnost vyhotovení: Mgr. Soňa Novotná,v.r. Kamila Prudíková asistent soudce