KSBR 29 INS 15516/2016-A-10
Jednací číslo: KSBR 29 INS 15516/2016-A-10

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl soudcem JUDr. Vlastou Bruknerovou v insolvenčním řízení dlužníka: Marie anonymizovano , anonymizovano , 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou, Luční 712, právně zastoupeného JUDr. Jiřím Feichtingerem, advokátem ve Znojmě, Mariánské nám. 6,

o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20. 9. 2016, č.j. KSBR 29 INS 15516/2016-A-8,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 29 INS 15516/2016-A-8 ze dne 20. 9. 2016 s e z r u š u j e .

Odůvodnění: Insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení se dlužník domáhal rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení.

Usnesením č. j.-A-8 ze dne 20. 9. 2016 uložil insolvenční soud dlužníkovi, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč.

Dne 10. 10. 2016 bylo insolvenčnímu soudu doručeno podání dlužníka, které bylo podle obsahu posouzeno jako odvolání proti shora uvedenému usnesení o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení. Ve svém podání dlužník uvedl, že bude mít další příjem ve výši 1.000 Kč měsíčně ze smlouvy o důchodu, kterou současně předložil, a s tímto navýšeným příjmem zaplatí více než 30 % nezajištěných závazků, a proto se domnívá, že v zahájeném řízení by se mělo dále pokračovat.

Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), může soud prvního stupně změnit rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud znovu posoudil skutečnosti o příjmech dlužníka a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka je důvodné. Insolvenční soud napadené usnesení ve smyslu ust. § 95 IZ isir.justi ce.cz změnil tak, že rozhodnutí o povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč zrušil.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno adresátu v písemném vyhotovení (§ 74 IZ).

Krajský soud v Brně dne 17. 10. 2016

JUDr. Vlasta Bruknerová v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Karolína Kulková