KSBR 29 INS 15387/2011-B-28
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 29 INS 15387/2011-B-28

Usnesení Krajský soud v Brně rozhodl soudcem JUDr. Vlastou Bruknerovou ve věci úpadku dlužníka: Eva anonymizovano , anonymizovano , 680 01 Boskovice, Mladkov 92

o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto:

Insolvenční soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka: Petře Adámkové, Skalice nad Svitavou 30, PSČ 679 01.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 29.5.2012 předložil soudu insolvenční správce dlužníka Mgr. Petr Budzinski, návrh přímé příbuzné dlužníka Petry Adámkové, Skalice nad Svitavou 30, 679 01, dcery dlužníka, na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka.

Jedná se o:

-budovu bydlení rodinný dům Mladkov čp. 92 na pozemku parc.č. 331 -pozemek parc. č. 321-orná půda o výměře 610 m2 -pozemek parc. č. 331-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 103 m2 -pozemek parc. č. 332-ostatní plocha o výměře 282 m2

vše zapsáno na LV č. 2467 pro obec Boskovice a k.ú. Mladkov u Boskovic.

Součástí podání byl souhlas zástupce věřitelů s povolením výjimky.

Podle § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen insolvenční zákon) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné. Podle odstavce 3 citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

V daném případě byly splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, proto ji soud Evě Adámkové jakožto osobě blízké dlužníkovi ve smyslu § 116 občanského zákoníku povolil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Krajský soud v Brně dne 1.6.2012

JUDr. Vlasta Bruknerová,v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Ing. Petra Dohnalová