KSBR 29 INS 15378/2015-A-11
Jednací číslo: KSBR 29 INS 15378/2015-A-11

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl soudcem JUDr. Vlastou Bruknerovou v insolvenčním řízení dlužníka: Bronislav anonymizovano , anonymizovano , 753 61 Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1537, korespondenční adresa: 691 10 Kobylí, Pod Kostelem 333, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3. 8. 2015, č.j. KSBR 29 INS 15378/2015-A-9,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 29 INS 15378/2015-A-9 ze dne 3. 8. 2015 s e z r u š u j e .

Odůvodnění: Insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení se dlužník domáhal rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení.

Usnesením č. j.-A-9 ze dne 3. 8. 2015 uložil insolvenční soud dlužníkovi, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, které bylo insolvenčnímu soudu doručeno dne 17. 8. 2015. Ve svém odvolání dlužník uvedl, že s uloženou zálohou nesouhlasí a současně předložil smlouvu o důchodu ze dne 5. 8. 2015 na částku 2.500 Kč měsíčně, kterou navýšil svůj příjem pro oddlužení. Dlužník závěrem navrhl, aby usnesení o uložení zálohy na náklady řízení bylo zrušeno.

Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), může soud prvního stupně změnit rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud znovu posoudil skutečnosti o příjmech dlužníka a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka je důvodné. Insolvenční soud napadené usnesení ve smyslu ust. § 95 IZ změnil tak, že rozhodnutí o povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč zrušil.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno adresátu v písemném vyhotovení (§ 74 IZ).

Krajský soud v Brně dne 19. 8. 2015

JUDr. Vlasta Bruknerová v. r. soudce

Za správnost vyhotovení: Hana Holešovská