KSBR 29 INS 14900/2012-A-19
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 29 INS 14900/2012-A-19

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl asistentem soudce Mgr. Soňou Novotnou v insolvenční věci dlužníka: Věra anonymizovano , anonymizovano , 669 02 Znojmo, Smetanova 1015/9

o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2. 10. 2012, č.j. KSBR 29 INS 14900/2012-A-16

takto: I. Usnesení zdejšího soudu ze dne ze dne 2. 10. 2012, č.j. KSBR 29 INS 14900/2012-A- 16, se mění tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč se dlužníkovi n e u k l á d á .

Odůvodnění: Dne 19. 6. 2012 byl Krajskému soudu v Brně doručen insolvenční návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení, kterým se domáhal rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Z návrhu na povolení oddlužení vyplynulo, že dlužník nesplňuje jednu z podmínek pro povolení oddlužení, a sice, že nezajištění věřitelé musí v průběhu oddlužení plněním splátkového kalendáře obdržet alespoň 30 % svých pohledávek. Dlužník v insolvenčním návrhu uvedl, že má spolu s manželem Otakarem anonymizovano , anonymizovano , závazky v celkové výši 1.242.069,48,-Kč, z toho nezajištěné závazky dlužníka jsou ve výši 940.534,53,-Kč a zajištěné závazky dlužníka ve výši 301.534,95,-Kč. Veškeré závazky dlužníka tvoří součást společného jmění manželů, přičemž současně s návrhem dlužníka byl podán také návrh manžela, který je veden u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. KSBR 29 INS 14899/2012. Dlužník uvádí, že jeho současný příjem v podobě starobního důchodu je ve výši 7.591,-Kč měsíčně. Z insolvenčního návrhu dlužníka soud dále zjistil, že bytová jednotka č. 6/1015, na ulici Smetanova č.p. 1015, k.ú. Znojmo, obec Znojmo, zapsaná na LV č. 8023, zajišťuje nejen zajištěné závazky manželů, ale také závazek jejich syna v hodnotě 600.000,- Kč. Celková hodnota závazků dlužníka tedy činí 1.842.069,48,-Kč.

Podle zákonem stanoveného postupu pro výpočet základní nezabavitelné částky vychází, že by dlužník byl schopen splácet měsíčně částku ve výši 192,-Kč, což by v pětiletém období stanoveném pro oddlužení plněním splátkového kalendáře činilo celkem 11.520,-Kč. Po odečtení částky na úhradu odměny a hotových výdajů insolvenčního správce, která za pětiletilé období trvání oddlužení činí 64.800,-Kč (včetně zákonné sazby DPH), by nezajištěným věřitelům nepřipadla žádná finanční hodnota, přičemž zákonem požadovaných 30 % celkové výše pohledávek, které musí v průběhu oddlužení plněním splátkového kalendáře obdržet nezajištění věřitelé, představuje částku 282.160,36,-Kč. Manžel dlužníka ve svém insolvenčním návrhu uvedl, že jeho současný čistý měsíční příjem je ve výši 11.700,-Kč. Manžel dlužníka by tak byl schopen splácet měsíčně částku ve výši 2.932,-Kč, což by v pětiletém období stanoveném pro oddlužení plněním splátkového kalendáře činilo celkem 175.920,-Kč. Manželé by byli schopni během následujících 5 let splatit na účel oddlužení částku ve výši 122.640,-Kč (při započtení odměny a hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 64.800,-Kč) což odpovídá 13,04 % nezajištěným závazkům dlužníka.

Z insolvenčního návrhu a seznamu závazků dlužníka dále vyplynulo, že závazky zajištěných věřitelů jsou zajištěny zástavním právem k výše uvedené nemovitosti, která byla oceněna znaleckým posudkem vyhotoveným ke dni 1. 6. 2012 na částku 1.250.000,-Kč. Dlužník uvedl, že zpeněžením nemovitosti by bylo možné uhradit část jejich společných závazků. Soud nebyl schopen předjímat, zda by zpeněžením nemovitosti byly uhrazeny jak závazky zajištěných věřitelů, včetně ručitelského závazku vůči věřiteli Česká spořitelna, a.s, tak 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů.

S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že by soud musel v souladu s § 395 IZ návrh dlužníka na povolení oddlužení odmítnout a současně rozhodnout o způsobu řešení úpadku dlužníka konkursem (§ 396 IZ). Minimální odměna insolvenčního správce při způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem přitom činí 45.000,-Kč (§ 5 vyhlášky č. 313/2007 Sb., rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19. 5. 2009 č.j. KSBR 31 INS 4670/2008, 2 VSOL 119/2009-B-19) a insolvenční správce má dále právo na náhradu hotových výdajů dle § 7 vyhlášky č. 313/2007 Sb. Bylo by v rozporu s celospolečenským zájmem, aby tyto náklady nesl stát, přičemž smyslem úpravy zálohy na náklady insolvenčního řízení je právě zabránění této situaci. Z uvedených důvodů insolvenční soud tedy s ohledem na rozsah majetku dlužníka a předpokládaným nákladům insolvenčního řízení při konkursu postupoval dle ust. § 108 IZ, stanovil zálohu ve výši potřebné k úhradě minimálních předpokládaných nákladů na konkurs a prostřednictvím usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2. 10. 2012, č.j.-A-16, uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí, soud uložil dlužníkovi, aby ve lhůtě 10 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil na účet soudu č. 6015-5720621/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 2949149002, vedený u ČNB Brno-město, zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

Současně byl dlužník v usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2. 10. 2012, č.j.-A-16 upozorněn, aby před opětovným podáním návrhu zvážil, zda část jeho příjmů, kterou budou dostávat nezajištění věřitelé po dobu oddlužení plněním splátkového kalendáře, bude stačit na uspokojení alespoň 30 % všech jeho závazků. S ohledem na skutečnost, že dlužník uvedl, že jeho současný příjem v podobě mzdy činí 7.591,-Kč měsíčně, na základě předběžného výpočtu, který provedl insolvenční soud, dospěl soud k závěru, že by dlužník se svým příjmem nebyl schopen za dobu pěti let trvání oddlužení uhradit požadovaných 30 % svých závazků nezajištěných věřitelů.

Dne 19. 10. 2012 bylo soudu doručeno odvolání dlužníka ze dne 16. 10. 2012 proti rozhodnutí ze dne 2. 10. 2012, č.j.-A-16, přičemž dlužník ve svém odvolání uvádí, že se syn dlužníka zavázal dlužníkovi poskytovat finanční dar až do výše 5.000,-Kč měsíčně po dobu trvání oddlužení. Své tvrzení dlužník doložil příslušnými listinami. Na základě nových dlužníkem tvrzených skutečností soud opětovně provedl předběžný výpočet a dospěl k závěru, že dlužník bude společně s manželem s jejich čistým měsíčním příjmem ve výši 24.291,-Kč (tvořený darem ve výši 5.000,-Kč, starobním důchodem dlužníka ve výši 7.591,-Kč a starobním důchodem dlužníkova manžela ve výši11.700,-Kč) schopen za dobu pěti let trvání oddlužení uhradit více jak požadovaných

30 % svých závazků nezajištěným věřitelům. Lze tak za současného stavu předpokládat, že zpeněžením předmětu zajištění budou uspokojeni zajištění věřitelé a nezajištěným věřitelům se dostane minimálně 30 % jejich zjištěných pohledávek.

Podle § 95 zákona č. 182/2006 Sb., zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ), může soud prvního stupně změnit rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Po zvážení všech výše uvedených okolností soud tedy na základě odvolání dlužníka ze dne 16. 10. 2012 (soudu doručeno dne 19. 10. 2012) napadené usnesení ve smyslu ust. § 95 IZ změnil tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužníkovi neukládá.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno adresátu v písemném vyhotovení (§ 74 IZ).

Krajský soud v Brně dne 5. 12. 2012

Mgr. Soňa Novotná,v.r. asistent soudce

Za správnost vyhotovení: Ing. Petra Dohnalová