KSBR 29 INS 14899/2012-A-21
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 29 INS 14899/2012-A-21

Usnesení Krajský soud v Brně rozhodl asistentem soudce Mgr. Soňou Novotnou v insolvenční věci dlužníka: Otakar anonymizovano , anonymizovano , 669 02 Znojmo, Smetanova 1015/9

o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2. 10. 2012, č.j. KSBR 29 INS 14899/2012-A-16

takto: I. Usnesení zdejšího soudu ze dne ze dne 2. 10. 2012, č.j. KSBR 29 INS 14899/2012-A- 16, se mění tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč se dlužníkovi n e u k l á d á .

II. Insolvenční soud u k l á d á dlužníkovi, aby do 5 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 4.000,-Kč, a to a) na účet Krajského soudu v Brně vedený u České národní banky-pobočka Brno, číslo účtu 6015-5720621/0710, variabilní symbol 2949148992, konstantní symbol 1148 nebo b) v hotovosti na pokladně Krajského soudu v Brně-pracoviště Husova 15. Zálohu nelze platit kolkovými známkami.

Odůvodnění: Dne 19. 6. 2012 byl Krajskému soudu v Brně doručen insolvenční návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení, kterým se domáhal rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Z návrhu na povolení oddlužení vyplynulo, že dlužník nesplňuje jednu z podmínek pro povolení oddlužení, a sice, že nezajištění věřitelé musí v průběhu oddlužení plněním splátkového kalendáře obdržet alespoň 30 % svých pohledávek. Dlužník v insolvenčním návrhu uvedl, že má spolu s manželkou Věrou anonymizovano , nar. dne 20. 4. 1952, závazky v celkové výši 1.242.069,48,-Kč, z toho nezajištěné závazky dlužníka jsou ve výši 940.534,53,-Kč a zajištěné závazky dlužníka ve výši 301.534,95,-Kč. Veškeré závazky dlužníka tvoří součást společného jmění manželů, přičemž současně s návrhem dlužníka byl podán také návrh manželky, který je veden u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. KSBR 29 INS 14900/2012. Dlužník uvádí, že jeho současný příjem v podobě starobního důchodu je ve výši 11.700,-Kč měsíčně. Z insolvenčního návrhu dlužníka soud dále zjistil, že bytová jednotka č. 6/1015, na ulici Smetanova č.p. 1015, k.ú. Znojmo, obec Znojmo, zapsaná na LV č. 8023, zajišťuje nejen zajištěné závazky manželů, ale také závazek jejich syna v hodnotě 600.000,-Kč. Celková hodnota závazků dlužníka tedy činí 1.842.069,48,-Kč.

Podle zákonem stanoveného postupu pro výpočet základní nezabavitelné částky vychází, že by dlužník byl schopen splácet měsíčně částku ve výši 2.932,-Kč, což by v pětiletém období stanoveném pro oddlužení plněním splátkového kalendáře činilo celkem 175.920,-Kč. Po odečtení částky na úhradu odměny a hotových výdajů insolvenčního správce, která za pětileté období trvání oddlužení činí 64.800,-Kč (včetně zákonné sazby DPH), by nezajištěným věřitelům připadla částka 111.120,-Kč, přičemž zákonem požadovaných 30 % celkové výše pohledávek, které musí v průběhu oddlužení plněním splátkového kalendáře obdržet nezajištění věřitelé, představuje částku 282.160,36,-Kč. Manželka dlužníka ve svém insolvenčním návrhu uvedla, že její současný čistý měsíční příjem je ve výši 7.591,-Kč. Manželka dlužníka by tak byla schopna splácet měsíčně částku ve výši 192,-Kč, což by v pětiletém období stanoveném pro oddlužení plněním splátkového kalendáře činilo celkem 11.520,-Kč. Manželé by byli schopni během následujících 5 let splatit na účel oddlužení částku ve výši 122.640,-Kč (při započtení odměny a hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 64.800,-Kč) což odpovídá 13,04 % nezajištěným závazkům dlužníka.

Z insolvenčního návrhu a seznamu závazků dlužníka dále vyplynulo, že závazky zajištěných věřitelů jsou zajištěny zástavním právem k výše uvedené nemovitosti, která byla oceněna znaleckým posudkem vyhotoveným ke dni 1. 6. 2012 na částku 1.250.000,-Kč. Dlužník uvedl, že zpeněžením nemovitosti by bylo možné uhradit část jejich společných závazků. Soud nebyl schopen předjímat, zda by zpeněžením nemovitosti byly uhrazeny jak závazky zajištěných věřitelů, včetně ručitelského závazku vůči věřiteli Česká spořitelna, a.s, tak 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů.

S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že by soud musel v souladu s § 395 IZ návrh dlužníka na povolení oddlužení odmítnout a současně rozhodnout o způsobu řešení úpadku dlužníka konkursem (§ 396 IZ). Minimální odměna insolvenčního správce při způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem přitom činí 45.000,-Kč (§ 5 vyhlášky č. 313/2007 Sb., rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19. 5. 2009 č.j. KSBR 31 INS 4670/2008, 2 VSOL 119/2009-B-19) a insolvenční správce má dále právo na náhradu hotových výdajů dle § 7 vyhlášky č. 313/2007 Sb. Bylo by v rozporu s celospolečenským zájmem, aby tyto náklady nesl stát, přičemž smyslem úpravy zálohy na náklady insolvenčního řízení je právě zabránění této situaci. Z uvedených důvodů insolvenční soud tedy s ohledem na rozsah majetku dlužníka a předpokládaným nákladům insolvenčního řízení při konkursu postupoval dle ust. § 108 IZ, stanovil zálohu ve výši potřebné k úhradě minimálních předpokládaných nákladů na konkurs a prostřednictvím usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2. 10. 2012, č.j.-A-16, uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí, soud uložil dlužníkovi, aby ve lhůtě 10 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil na účet soudu č. 6015-5720621/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 2949148992, vedený u ČNB Brno-město, zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

Současně byl dlužník v usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2. 10. 2012, č.j.-A-16 upozorněn, aby před opětovným podáním návrhu zvážil, zda část jeho příjmů, kterou budou dostávat nezajištění věřitelé po dobu oddlužení plněním splátkového kalendáře, bude stačit na uspokojení alespoň 30 % všech jeho závazků. S ohledem na skutečnost, že dlužník uvedl, že jeho současný příjem v podobě mzdy činí 11.700,-Kč měsíčně, na základě předběžného výpočtu, který provedl insolvenční soud, dospěl soud k závěru, že by dlužník se svým příjmem nebyl schopen za dobu pěti let trvání oddlužení uhradit požadovaných 30 % svých závazků nezajištěných věřitelů.

Dne 19. 10. 2012 bylo soudu doručeno odvolání dlužníka ze dne 16. 10. 2012 proti rozhodnutí ze dne 2. 10. 2012, č.j.-A-16, přičemž dlužník ve svém odvolání uvádí, že se syn dlužníka zavázal dlužníkovi poskytovat finanční dar až do výše 5.000,-Kč měsíčně po dobu trvání oddlužení. Své tvrzení dlužník doložil příslušnými listinami. Na základě nových dlužníkem tvrzených skutečností soud opětovně provedl předběžný výpočet a dospěl k závěru, že dlužník bude společně s manželkou s jejich čistým měsíčním příjmem ve výši 24.291,-Kč (tvořený darem ve výši 5.000,-Kč, starobním důchodem dlužníka ve výši 11.700,-Kč a starobním důchodem dlužníkova manžela ve výši 7.591,-Kč) schopen za dobu pěti let trvání oddlužení uhradit více jak požadovaných 30 % svých závazků nezajištěným věřitelům. Lze tak za současného stavu předpokládat, že zpeněžením předmětu zajištění budou uspokojeni zajištění věřitelé a nezajištěným věřitelům se dostane minimálně 30 % jejich zjištěných pohledávek.

Podle § 95 zákona č. 182/2006 Sb., zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ), může soud prvního stupně změnit rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Po zvážení všech výše uvedených okolností soud tedy na základě odvolání dlužníka ze dne 16. 10 .2012 (soudu doručeno dne 19. 10. 2012) napadené usnesení ve smyslu ust. § 95 IZ změnil tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužníkovi neukládá.

Výrokem II. tohoto rozhodnutí insolvenční soud ukládá dlužníkovi, aby do 3 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 4.000,-Kč.

Ustanovení § 108 odst. 1 a 2 IZ dává insolvenčnímu soudu možnost před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli (zde dlužníkovi), aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000,-Kč.

Insolvenční soud v souladu s citovaným ustanovením § 108 insolvenčního zákona uložil dlužníkovi, aby v určené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, neboť z obsahu spisu zjistil, že je to nutné ke krytí budoucích nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak.

Smyslem zálohy je umožnit působení insolvenčního správce bezprostředně po vydání rozhodnutí o úpadku, tedy v době, kdy výdaje na činnost insolvenčního správce nelze dosud krýt z výtěžku zpeněžení podstaty. Za takové nutné výdaje lze především považovat poštovné a platby za telekomunikační služby, cestovné, dále pak náklady soupisu majetkové podstaty, jejího ocenění a zpeněžení (inzerce, znalecké posudky), správní poplatky, náklady účetních, daňových a archivačních služeb apod. Jak se zpravidla ukazuje, není možné úhradu těchto výdajů odkládat až do doby, kdy se podaří zpeněžením majetkové podstaty získat finanční prostředky. Právě naopak, tyto výdaje, zejména poštovné, telekomunikační služby, cestovné, inzerce (tedy zvlášť náklady spojené se zpeněžováním), je nutno hradit ihned. Vzhledem k tomu, že nelze spravedlivě požadovat, aby tyto výdaje byly hrazeny insolvenčním správcem z jeho vlastních zdrojů a následně pak z rozpočtových prostředků Krajského soudu v Brně, bylo dlužníkovi uloženo zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno adresátu v písemném vyhotovení (§ 74 IZ).

Krajský soud v Brně dne 5. 12. 2012

Mgr. Soňa Novotná,v.r. asistent soudce

Za správnost vyhotovení: Ing. Petra Dohnalová