KSBR 29 INS 13882/2013-A-10
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 29 INS 13882/2013-A-10

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl soudcem JUDr. Vlastou Bruknerovou v insolvenční věci dlužníka: Jaroslav Hofírek, rč. 620513/1097, anonymizovano , 664 03 Podolí 201,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 29 INS 13882/2013-A-7 ze dne 18. 6. 2013, kterým bylo rozhodnuto, že se insolvenční řízení zastavuje s e r u š í .

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení doručeným Krajskému soudu v Brně dne 16. 5. 2013 se dlužník domáhal rozhodnutí soudu o úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Usnesením ze dne 20. 5. 2013, čj.-A-5, vyzval insolvenční soud dlužníka, aby ve lhůtě 5 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil na účet soudu zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč; současně dlužníka poučil o tom, že nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit.

Výše uvedené usnesení obsahovalo písařskou chybu, kdy ve výrokové části usnesení byl jako účastník řízení namísto dlužníka Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , 664 03 Podolí 201, označen Lukáš anonymizovano , anonymizovano , 671 78 Trnové Pole 63. Usnesení bylo zároveň doručeno nikoliv dlužníkovi, ale Lukáši anonymizovano . Dlužníku Jaroslavu Hofírkovi tedy nebyla řádně uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč.

Vzhledem ke skutečnosti, že záloha na náklady insolvenčního řízení nebyla dlužníkem ve stanovené lhůtě uhrazena, insolvenční soud v souladu s ust. § 108 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenčního řízení) zastavil. Usnesení o zastavení řízení ze dne 18. 6. 2013, čj. KSBR 29 INS 13882/2013-A-7, bylo již řádně doručeno dne 20. 6. 2013 na adresu uvedenou dlužníkem v insolvenčním návrhu, tedy na adresu Jaroslav Hofírek, 664 03 Podolí 201.

Dne 26. 7. 2013 dlužník osobně informoval insolvenční soud o skutečnosti, že usnesení o povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení mu nebylo řádně doručeno a dlužník tedy svou povinnost nemohl ve stanovené lhůtě splnit.

Dle ust. § 11 odst. 1 insolvenčního zákona při výkonu dohlédací činnosti insolvenční soud rozhoduje o záležitostech, které se týkají průběhu řízení, činí opatření potřebná k zajištění jeho účelu a ukládá povinnosti, tykající se činnosti jednotlivých subjektů.

S ohledem na skutečnost, že dlužníkovi nebyla řádně uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení a dlužník s touto povinností nebyl řádně seznámen, insolvenční soud zrušil své rozhodnutí o zastavení insolvenčního řízení.

Po nabytí právní moci tohoto usnesení bude v insolvenčním řízení na majetek dlužníka Jaroslava anonymizovano vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn., pokračováno.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné (ust. § 91 IZ).

Krajský soud v Brně dne 7. 8. 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vlasta Bruknerová,v.r. Kamila Prudíková soudce