KSBR 29 INS 13047/2013-A-13
Jednací číslo: KSBR 29 INS 13047/2013-A-13

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl soudcem JUDr. Vlastou Bruknerovou v insolvenčním řízení dlužníka: Kateřina anonymizovano , anonymizovano , 796 03 Prostějov, Sídl. E. Beneše 63/24,

takto: Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7.8.2013, č.j. KSBR 29 INS 13047/2013-A-11, s e z r u š u j e .

Odůvodnění: Insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení se dlužník domáhal rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Usnesením ze dne 19.6.2013 č.j. KSBR 29 INS 13047/2013-A-9 uložil insolvenční soud dlužníkovi, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, neboť dlužník nesplňoval jednu z podmínek pro povolení oddlužení, a to, že nezajištění věřitelé musí v průběhu oddlužení plněním splátkového kalendáře obdržet alespoň 30 % svých pohledávek.

Usnesením ze dne 7.8.2013, č.j.-A-11 insolvenční soud řízení zastavil pro nezaplacení uložené zálohy.

Dne 12.8.2013 bylo insolvenčnímu soudu doručeno podání dlužníka-odvolání proti usnesení o zastavení řízení, ve kterém uvedl, že proti usnesení o zaplacení zálohy ve výši 50.000,-Kč podal dne 9.7.2013 řádné odvolání, které však nebylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku a soud se jím nezabýval. Své tvrzení doložil dokladem o odeslání odvolání dne 9.7.2013 a připojil text předmětného odvolání.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ust. § 210a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen o.s.ř.), usnesení o povinnosti zaplatit soudní poplatek nebo usnesení, z něhož nenabyla dosud práva osoba jiná než odvolatel, nebo usnesení, kterým bylo uloženo pořádkové opatření (§ 53), nebo usnesení o odmítnutí žaloby, popřípadě jiného návrhu na zahájení řízení (§ 43 odst. 2, § 75a odst. 1, § 75b odst. 2, § 78d odst. 2), nebo usnesení o odmítnutí odvolání (§

208), nebo rozhodnutí vydané podle části šesté anebo usnesení o předběžném opatření podle § 76a, může k odvolání změnit přímo soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Vzhledem k tomu, že dlužník rádně podal odvolání proti usnesení ze dne 19.6.2013 č.j.-A-9 o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení a tuto skutečnost také doložil příslušnými doklady, insolvenční soud po posouzení těchto skutečností usnesení ze dne 7.8.2013 č.j.-A-11 o zastavení řízení ve smyslu ust. § 210a o.s.ř. zrušil.

Po právní moci tohoto usnesení se bude insolvenční soud zabývat odvoláním proti usnesení ze dne 19.6.2013 č.j.-A-9 o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno adresátu v písemném vyhotovení (§ 74 IZ).

Krajský soud v Brně dne 28.8.2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vlasta Bruknerová,v.r. Kamila Prudíková soudce