KSBR 29 INS 12729/2015-A-10
Jednací číslo: KSBR 29 INS 12729/2015-A-10

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl soudcem JUDr. Vlastou Bruknerovou v insolvenčním řízení dlužníka: Zdeňka anonymizovano , anonymizovano , 636 00 Brno-Židenice, Krásného 1481/71,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 29 INS 12729/2015-A-8 ze dne 3. 8. 2015 s e z r u š u j e .

Odůvodnění: Insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení se dlužník domáhal rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení.

Usnesením č. j. KSBR 29 INS 12729/2015-A-8 ze dne 3. 8. 2015 uložil insolvenční soud dlužníkovi, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč, neboť k výzvě soudu řádně nedoplnil návrh na povolení oddlužení.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, v němž doplnil nedostatky svého návrhu na povolení oddlužení. Dlužník navrhl, aby bylo usnesení o uložení zálohy zrušeno.

Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), může soud prvního stupně změnit rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud posoudil insolvenční návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení spolu se skutečnostmi uvedenými v podaném odvolání a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka je důvodné. Insolvenční soud napadené usnesení ve smyslu ust. § 95 IZ změnil tak, že rozhodnutí o povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč zrušil.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno adresátu v písemném vyhotovení (§ 74 IZ).

Krajský soud v Brně dne 18. 8. 2015

JUDr. Vlasta Bruknerová v. r. soudce

Za správnost vyhotovení: Hana Holešovská