KSBR 29 INS 11669/2013-B-18
Jednací číslo: KSBR 29 INS 11669/2013-B-18

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl soudcem JUDr. Vlastou Bruknerovou v insolvenční věci dlužníka: Aleš anonymizovano , anonymizovano , r.č. 550809/2205, 603 00 Brno, Hlinky 3,

při výkonu dohlédací činnosti insolvenčního soudu na průběh insolvenčního řízení

takto:

I. Výrok usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10.10.2013, čj. KSBR 29 INS 11669/2013-B-13, se mění tak, že zní:

Insolvenčnímu správci AK2H insolvence, v.o.s., Úvoz 1, 602 00 Brno, s e p o v o l u j e záloha na náklady insolvenčního řízení KSBR 29 INS 11669/2013 ve výši 3.000,-Kč.

II. Insolvenčnímu správci AK2H insolvence, v.o.s., Úvoz 1, 602 00 Brno, se ukládá, aby ve lhůtě 5 dnů od doručení tohoto usnesení sdělil insolvenčnímu soudu číslo účtu, na nějž má být záloha na náklady insolvenčního řízení poukázána.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 7.10.2013, doručeným soudu téhož dne, požádal insolvenční správce Mgr. Petr Hromek o povolení čerpání zálohy na náklady insolvenčního správce.

Podle § 38 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a o způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ) v platném znění má správce nárok na odměnu a na náhradu hotových výdajů. Nároky správce se uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není-li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát. Vyúčtování odměny a nákladů provede správce v konečné zprávě (§ 303 odst. 1 IZ)

V daném případě shledal insolvenční soud návrh správce důvodným, neboť správci je nutno poskytnout potřebné prostředky pro jeho činnost v insolvenčním řízení a usnesením ze dne 10.10.2013, čj.-B-13, povolil zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Podáním ze dne 17.10.2013 doručeným insolvenčnímu soudu téhož dne oznámil insolvenční správce soudu, že počínaje dnem 07.10.2013 mu byla v souladu s ust. § 9 odst. 1/ písm. d) zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, v platném znění, pozastavena činnost insolvenčního správce, neboť na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ČR vydaným dne 16.9.2013, pod č.j. 213/2013-LO-INSO/4, které nabylo právní moci dne

07.10.2013, bylo povoleno vykonávat činnost insolvenčního správce veřejné obchodní společnosti AK2H insolvence, v.o.s., sídlem Pařížská 1218/7, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 01885073, pobočka Úvoz 1, 602 00 Brno, zapsané v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka č. 27325, u které je statutárním orgánem a ohlášeným společníkem, prostřednictvím něhož předmětná společnost vykonává činnost insolvenčního správce.

Opatřením ze dne 22.10.2013 byl v souladu s ust. § 25 a 31 insolvenčního zákona a v souladu s ust. § 4 Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR o jednacím řádu pro insolvenční řízení určen do funkce insolvenčního správce namísto Mgr. Petra Hromka společnost AK2H insolvence, v.o.s.

Insolvenční soud proto v souladu s ust. § 11 insolvenčního zákona ve spojení s ust. § 170 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, změnil výrok usnesení ze dne 10.10.2013, čj.-B-13, tak, že insolvenčnímu správci AK2H insolvence, v.o.s., Úvoz 1, 602 00 Brno, povolil zálohu na náklady insolvenčního řízeníve výši 3.000,-Kč. Současně soud vyzval insolvenčního správce, aby uvedl, zda lze zálohu na náklady insolvenčního řízení poukázat na účet uvedený v žádosti o povolení zálohy ze dne 7.10.2013 nebo sdělil soudu jiný účet, na nějž má být záloha poukázána.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné (ust. § 91 IZ).

K rajský soud v Brně dne 15.11.2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vlasta Bruknerová, v.r. Martina Žílová soudce