KSBR 29 INS 11310/2011-P4-3
Č.j.: KSBR 29 INS 11310/2011-P4-3

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl soudcem JUDr. Vlastou Bruknerovou v insolvenční věci dlužníka: JUDr. Eva anonymizovano , anonymizovano , 602 00 Brno, Husova 5 (adresa pro doručování: 798 29 anonymizovano 17) o přihlášce pohledávky věřitele GE Money Bank, a.s., 140 28 Praha 4, Michle, Vyskočilova 1422/1a, IČO 25672720

takto:

Soud zrušuje usnesení čj. KSBR 29 INS 11310/2011-P4 ze dne 3. 11. 2011 o odmítnutí části přihlášené pohledávky ve výši 52.634,04 v celém rozsahu.

Odůvodnění:

Zrušované usnesení soud vydal s odůvodněním, že na přezkumném jednání konaném dne 3.10.2011 byla přihlášená pohledávka věřitele GE Money Bank, a.s., 140 28 Praha 4, Michle, Vyskočilova 1422/1a, IČO 25672720 částečně popřena insolvenčním správcem Mgr. Hanou Hřebenářovou. Insolvenční správce doložil soudu doručenku o vyrozumění podle § 197 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ), kterým vyrozuměl věřitele GE Money Bank, a.s., 140 28 Praha 4, Michle, Vyskočilova 1422/1a, IČO 25672720 o popření části jeho pohledávky na přezkumném jednání a zároveň jej poučil o následcích tohoto popření.

Podle § 197 odst. 2 IZ věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, jehož se nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Podle § 185 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci.

Lhůta k uplatnění popřené pohledávky žalobou dle § 198 odst. 1 IZ uplynula věřiteli GE Money Bank, a.s., 140 28 Praha 4, Michle, Vyskočilova 1422/1a, IČO 25672720 dne 1.11.2011 a žaloba na určení popřené pohledávky nebyla v zákonné lhůtě u soudu podána. K popřené pohledávce se tedy nepřihlíží, proto soud postupoval v souladu s § 185 IZ tak, že přihlášenou pohledávku odmítl a současně uvědomil přihlášeného věřitele, že jeho účast ohledně části pohledávky ve výši 52.639,04 Kč v insolvenčním řízení tím končí.

Následně insolvenční soud zjistil, že věřitel GE Money Bank, a.s., 140 28 Praha 4, Michle, Vyskočilova 1422/1a, IČO 25672720 doručil insolvenčnímu soudu žalobu na určení popřené pohledávky ve výši 52.639,04 Kč dne 1.1.2011, tedy v zákonem stanovené lhůtě. Současně insolvenční soud zjistil, že lhůta k uplatnění popřené pohledávky mohla uplynout až dnem 2.11.2011, nikoli 1.11.2011 jak uvedeno ve zrušovaném usnesení ze dne 3.11.2011.

Při vydání Usnesení o odmítnutí přihlášky věřitele GE Money Bank, a.s., 140 28 Praha 4, Michle, Vyskočilova 1422/1a, IČO 25672720 ve výši 52.639,04 Kč dne 3.11.2011 insolvenční soud nesprávně zjistil skutečný stav, když nezjistil, že dne 1.11.2011 věřitel podal žalobu na určení pravosti popřené pohledávky.

Proto nezbylo, než usnesení ze dne 3.11.2011 v celém rozsahu zrušit.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, odvolání může podat pouze přihlášený věřitel.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno věřiteli v písemném vyhotovení (§ 74 IZ).

Krajský soud v Brně dne 17.2.2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vlasta Bruknerová,v.r. Kamila Prudíková soudce