KSBR 29 INS 11056/2017-B-45
čj. KSBR 29 INS 11056/2017-B-45

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl soudcem JUDr. Vlastou Bruknerovou ve věci insolvenčního řízení proti dlužníkovi A-GLASS Recycling s.r.o., IČO 03836371, Kostelanská 2128, 686 03 Staré Město,

o schválení reorganizačního plánu

takto:

I. Reorganizační plán, tak jak byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku ve věci čj. KSBR 29 INS 11056/2017 dne 10.11.2017 jako dokument B-16 insolvenční soud s c h v a l u j e.

II. Reorganizační plán označený ve výroku I. tohoto rozhodnutí je účinný, jakmile rozhodnutí o jeho schválení nabylo právní moci.

III. Insolvenční soud ukládá dlužníkovi povinnost informovat insolvenčního správce o svých právních úkonech, o plnění reorganizačního plánu a o své jiné činnosti podle reorganizačního plánu. Písemné zprávy o běžných úkonech při podnikatelské činnosti a zprávy o plnění dlouhodobých nebo opakujících se činností je dlužník povinen předkládat insolvenčnímu správci souhrnně nejméně jednou za 3 měsíce, a to ode dne účinnosti reorganizačního plánu.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 30.8.2017 č.j.-A-35 rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužníka (výrok I.),rozhodl o povolení reorganizace (výrok II.) ustanovil do funkce insolvenčního správce Mgr. Iva Tichovského, IČ 66240948, se sídlem Jaklovecká 1249/18, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava (výrok III.), znalcem ustanovil společnost Ostravská znalecká a.s., se sídlem Poděbradova 16, 720 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 26838745, pod č. 996/49/17, IČ 26838745 (výrok V.) a na 11.12.2017 nařídil přezkumné jednání a svolal první schůzi věřitelů (výroky X. a XI.). Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 26.9.2017.

Dne 22.11.2017 předložil dlužník insolvenčnímu soudu aktualizovanou zprávu o reorganizačním plánu a reorganizační plán (dokument B-23). Usnesením ze dne 22.11.2017 čj. 29 INS 11056/2017-B-22. insolvenční soud aktualizovanou zprávu o reorganizačním plánu schválil. isir.justi ce.cz

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 22.11.2017.

Schůzi věřitelů svolal insolvenční soud na den 11.12.2017.

Dne 11.12.2017 se uskutečnila schůze věřitelů, byly projednány všechny body programu schůze věřitelů.

Žádný z přítomných věřitelů nevznesl námitky ke zpracovanému znaleckému posudku, což je zaprotokolováno v Protokolu ze schůze věřitelů konané dne 11.12.2017.

Znalecký posudek byl hlasováním schválen všemi přítomnými věřiteli, schůze věřitelů tak přijala usnesení o schválení znaleckého posudku znalce, který je založen v soudním spisu jako dokument B-9.

Na schůzi věřitelů konané dne 11.12.2017 hlasovali věřitelé hlasovacími lístky a přítomný věřitel č. 6, který hlasovacím lístkem nehlasoval a hlasoval při jednání.

I. Skupina-zaměstnanci a odvody Věřitelé č. 3, 5, 9,11,13,15,17 Soud tyto pohledávky hodnotí jako pohledávky, které nebudou RP dotčeny. U těchto pohledávek platí podle ustanovení § 347 odst. 4 IZ fikce hlasování pro přijetí reorganizačního plánu. Jinak řečeno, skupina věřitelů, jejichž pohledávky nejsou RP dotčeny, stejně jako jednotliví věřitelé této skupiny, se vždy považují ze skupinu, která RP přijala. Tato skupina se tedy považuje za skupinu, která ze zákona přijala RP.

II. Skupina zajištění věřitelé Dlužník nemá takové věřitele

IV. Skupina nezajištění věřitelé

Pro přijetí Reorganizačního plánu hlasují hlasovacími lístky věřitelé č.2,5,6,7,10,12,14,16, 21,23, 25,26.

Hlasovacími lístky tak bylo hlasováno pro přijetí RP v rozsahu 88,97 % hlasů skupiny III.

Soud konstatuje, že žádný z přítomných věřitelů nehlasuje proti přijetí RP a žádný věřitel ani mimo schůzi věřitelů hlasovacím lístkem nehlasoval proti přijetí RP.

IV. Skupina úvěry u bank Dlužník nemá závazky vůči bankám

V. Skupina-věřitelé s ochrannými známkami, licenčními právy, patenty RCE Group s.r.o.-přihlášena jako podmíněná-6.035.480,00 Kč Vyloučen z hlasování podle ust. § 50 (podmíněná pohledávka).

VI. Skupina-zapodstatové pohledávky Budou uhrazeny ve 100% investorem

Insolvenční správce neměl k reorganizačnímu plánu připomínek.

Insolvenční soud vyhodnotil výsledky hlasování jednotlivými skupinami věřitelů a dospěl k závěru, že reorganizační plán předložený dlužníkem byl přijat všemi skupinami věřitelů.

Podle § 344 IZ (1) není-li dále stanoveno jinak, k projednání reorganizačního plánu a hlasování o jeho přijetí dochází na schůzi věřitelů, která je svolána jen za tímto účelem. O přijetí reorganizačního plánu se v takovém případě hlasuje ve skupinách věřitelů, stanovených reorganizačním plánem. (2) Dlužníku a insolvenčnímu správci doručí insolvenční soud předvolání na schůzi věřitelů podle odstavce 1 do vlastních rukou s poučením o nezbytnosti jejich účasti. (3) Schůzi věřitelů k projednání a přijetí reorganizačního plánu insolvenční soud nesvolá nebo již svolanou schůzi věřitelů zruší, jestliže mimo schůzi věřitelů hlasovala o přijetí reorganizačního plánu každá jím stanovená skupina věřitelů nebo považuje-li se reorganizační plán podle tohoto zákona za přijatý bez hlasování. Podle § 345 IZ (1) O přijetí reorganizačního plánu mohou věřitelé hlasovat i mimo schůzi věřitelů, a to i před podáním návrhu na povolení reorganizace nebo i před podáním insolvenčního návrhu, jestliže měli možnost seznámit se s informacemi, které svým obsahem a rozsahem odpovídají informacím, které musí být obsaženy ve zprávě o reorganizačním plánu; tím není dotčena informační povinnost dlužníka, jehož účastnické cenné papíry jsou kótované, podle zvláštního právního předpisu. (2) Výsledky hlasování dosažené mimo schůzi věřitelů se připočtou k výsledkům hlasování dosaženým na schůzi věřitelů. Je-li rozpor mezi hlasováním věřitele mimo schůzi věřitelů a jeho hlasováním na schůzi věřitelů, považuje se za rozhodné hlasování věřitele na schůzi věřitelů; o tom insolvenční soud tohoto věřitele neprodleně vyrozumí.

Podle § 346 IZ (1) Hlasují-li věřitelé o přijetí reorganizačního plánu mimo schůzi věřitelů po zahájení insolvenčního řízení, k jejich hlasu se přihlíží jen tehdy, hlasují-li písemně, podáním výslovně označeným jako "Hlasovací lístek", které nesmí obsahovat žádný jiný procesní úkon, ze kterého je nepochybné, jak hlasovali, a na kterém je úředně ověřena pravost jejich podpisu, a bylo-li toto podání obsahující všechny náležitosti doručeno insolvenčnímu soudu nejpozději v den předcházející schůzi věřitelů; § 43 občanského soudního řádu se nepoužije. (2) Hlasují-li věřitelé o přijetí reorganizačního plánu mimo schůzi věřitelů před zahájením insolvenčního řízení, k jejich hlasu se přihlíží jen tehdy, hlasují-li písemně, podáním výslovně označeným jako "Hlasovací lístek", které nesmí obsahovat žádný jiný právní úkon, ze kterého je nepochybné, jak hlasovali, a na kterém je úředně ověřena pravost jejich podpisu, a bylo-li toto podání obsahující všechny náležitosti doručeno dlužníku nejpozději posledního dne lhůty, kterou dlužník k tomuto účelu stanovil a známým věřitelům písemně oznámil; tato lhůta nesmí být kratší než 15 dnů. (3) O tom, že k hlasování věřitele mimo schůzi věřitelů nelze přihlédnout z důvodů podle odstavců 1 a 2, tohoto věřitele neprodleně vyrozumí a) insolvenční správce, jde-li o hlasování po zahájení insolvenčního řízení, b) dlužník, jde-li o hlasování před zahájením insolvenčního řízení. (4) Náležitosti hlasovacího lístku stanoví prováděcí právní předpis.

Podle § 347 IZ (1) Jestliže se pro přijetí reorganizačního plánu vyslovila většina hlasujících věřitelů skupiny, jejíž pohledávky představují nejméně polovinu celkové jmenovité hodnoty pohledávek věřitelů této skupiny, platí, že tato skupina věřitelů reorganizační plán přijala. (2) Jde-li o skupinu věřitelů uvedených v § 335, platí, že tato skupina přijala reorganizační plán, jestliže se pro jeho přijetí vyslovila většina společníků nebo členů dlužníka; u dlužníka se základním kapitálem musí souhrnný podíl těchto společníků nebo členů dlužníka současně představovat alespoň dvě třetiny základního kapitálu dlužníka. (3) Má-li věřitel více pohledávek zařazených do různých skupin, hlasuje prostřednictvím každé takové pohledávky v těchto skupinách zvlášť. (4) Skupina věřitelů, jejichž pohledávky nejsou reorganizačním plánem dotčeny, se vždy považuje za skupinu, která reorganizační plán přijala; obdobně to platí pro jednotlivé věřitele této skupiny. (5) Pokud hlasující věřitel přijal nebo odmítl reorganizační plán v důsledku jednání, které je v rozporu se zákonem nebo jej obchází, rozhodne insolvenční soud, jestliže dosud neschválil reorganizační plán, i bez návrhu a po jednání, že se k hlasu tohoto věřitele nepřihlíží. Rozhodoval-li tento hlas o přijetí nebo odmítnutí reorganizačního plánu, nařídí insolvenční soud nové hlasování o přijetí reorganizačního plánu. Z judikatury vyplývá, že reorganizační plán se považuje za přijatý každou ze skupin, pokud pro něj hlasuje většina členů této skupiny přítomných na schůzi věřitelů nebo hlasujících prostřednictvím hlasovacích lístků. Pro výsledek hlasování je vždy určující poměr dosažených hlasů vůči celkové výši pohledávek přítomných věřitelů (či dané skupiny věřitelů) s právem hlasu (viz usnesení Vrchního soudu v Praze 3 VPSH 324/2011-B-50).

Podle § 348 IZ (1) Insolvenční soud schválí reorganizační plán, jestliže a) je v souladu s tímto zákonem a jinými právními předpisy, b) lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že jím není sledován nepoctivý záměr, c) jej každá skupina věřitelů přijala nebo se podle § 347 odst. 4 považuje za skupinu, která jej přijala, d) každý věřitel podle něj získá plnění, jehož celková současná hodnota je ke dni účinnosti reorganizačního plánu stejná nebo vyšší než hodnota plnění, které by zřejmě obdržel, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkursem, ledaže přijímající věřitel souhlasí s nižším plněním, e) pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené byly uhrazeny nebo mají být podle reorganizačního plánu uhrazeny ihned poté, co se reorganizační plán stane účinným, ledaže bylo mezi dlužníkem a příslušným věřitelem dohodnuto jinak. (2) Insolvenční soud může schválit reorganizační plán, i když není splněna podmínka uvedená v odstavci 1 písm. c), jestliže reorganizační plán přijala alespoň jedna skupina věřitelů, s výjimkou skupiny věřitelů uvedených v § 335. Učiní tak za předpokladu, že reorganizační plán zajišťuje rovné zacházení s každou zjištěnou pohledávkou v rámci každé skupiny věřitelů, která jej nepřijala, je-li ve vztahu ke každé takovéto skupině reorganizační plán spravedlivý a lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že schválení a uskutečnění reorganizačního plánu nepovede k dalšímu úpadku dlužníka nebo k jeho likvidaci, ledaže je likvidace reorganizačním plánem předvídána.

Podle § 349 IZ (1) Reorganizační plán se považuje ve vztahu ke každé skupině zajištěných věřitelů, která ho nepřijala, za spravedlivý, mají-li podle něj věřitelé takové skupiny získat k zajištění svých pohledávek stejný nebo obdobný druh zajištění, v témže pořadí, ke stejnému nebo obdobnému majetku dlužníka, případně k jinému majetku dlužníka nejméně stejné hodnoty, stanovené ke dni účinnosti reorganizačního plánu a obdržet plnění, jehož současná hodnota ke dni účinnosti reorganizačního plánu se bude rovnat nejméně hodnotě zajištění stanovené ve znaleckém posudku. (2) Není-li dále stanoveno jinak, reorganizační plán se považuje ve vztahu ke každé skupině nezajištěných věřitelů, která ho nepřijala, za spravedlivý, jestliže podle něj má každý věřitel zařazený do takové skupiny získat plnění, jehož současná hodnota ke dni účinnosti reorganizačního plánu není nižší než jmenovitá hodnota jeho zjištěné pohledávky s úrokem ke dni účinnosti reorganizačního plánu, nebo jestliže podle něj žádný z věřitelů, jehož pohledávka je podřízena pohledávkám takové skupiny, neobdrží žádné plnění. (3) Reorganizační plán se považuje ve vztahu ke každé skupině věřitelů uvedených v § 335, která ho nepřijala, za spravedlivý, má-li podle něj každý z těchto věřitelů ke dni účinnosti reorganizačního plánu obdržet nejméně takové plnění, kterého by se mu zřejmě dostalo, kdyby po skončení insolvenčního řízení, ve kterém byl dlužníkův úpadek řešen konkursem, proběhla likvidace takového dlužníka. (4) Podmínka uvedená v odstavci 3 je splněna, jestliže na základě reorganizačního plánu některá skupina nezajištěných věřitelů nezíská plnění, jehož celková současná hodnota ke dni účinnosti reorganizačního plánu je alespoň stejná jako celková jmenovitá hodnota všech zjištěných pohledávek věřitelů zařazených do této skupiny včetně úroku k těmto pohledávkám ke dni účinnosti reorganizačního plánu.

Insolvenční soud má dále za to, že jsou splněny další předpoklady pro schválení reorganizačního plánu soudem, uvedené v § 348 odst. 1 a odst. 2 IZ. tj. že -navržený způsob řešení reorganizace je v souladu s právními předpisy -lze důvodně předpokládat, že jím není sledován nepoctivý záměr -reorganizační plán byl přijat alespoň jednou skupinou věřitelů. -pohledávky za podstatou a pohledávky jim na roveň postavené zpráva o RP a RP neobsahuje.

Insolvenční soud při schvalování reorganizačního plánu vychází především z ustanovení § 348 IZ. Otázky ekonomické povahy soud neřeší, ty jsou předmětem hlasování věřitelů o tom, zda plán přijmou či nikoli.

Nikdo z věřitelů nepředložil žádné konkrétní argumenty a dokumenty, které by svědčily proti schválení reorganizačního plánu, o kterých by soud eventuelně mohl provést dokazování.

Soud uložil statutárnímu zástupci dlužníka A-GLASS Recycling s.r.o., který je současně statutárním zástupcem dlužníka OTR Recycling s.r.o., aby soudu neprodleně předestřel vzájemné vztahy obou subjektů, a to ve smyslu ustanovení Zákona o korporacích § 72. Tedy, jak bude vyrovnána v rámci koncernu přiměřeným protiplněním nebo jinými výhodami, plynoucími z členství v koncernu, event. újma v důsledku RP dlužníka A-GLASS Recycling s.r.o, tj. zánik pohledávek ve výši 80%, z kterých by mohli být uspokojeni věřitelé OTR Recycling, s.r.o., nebo zda dle dlužníka toto insolvenční řízení na majetek OTR Recycling, s.r.o. pro plnění RP není významné.

Zástupce dlužníka doručil oznámení dokument B-44 z nějž lze zjistit, že dle statutárního zástupce dlužníka je nepochybné, že reorganizace je výhodnějším způsobem řešení úpadku než konkurs. Zdůraznil, že pro schválení reorganizačního plánu se vyslovilo více než 88% věřitelů.

Insolvenční soud má za to, že nebyly zjištěny žádné skutečnosti, pro které by měl být reorganizační plán insolvenčním soudem zamítnut.

Reorganizační plán obsahuje obligatorní náležitosti vymezené ustanovením § 340 IZ a v řízení nevyšly najevo žádné skutečnosti, z nichž by bylo možné usuzovat, že reorganizační plán není v souladu s insolvenčním zákonem nebo s jinými právními předpisy.

V insolvenčním řízení nevyšly najevo žádné skutečnosti, na jejichž základě by bylo možné usuzovat, že reorganizačním plánem je sledován nepoctivý záměr. Se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že reorganizačním plánem není sledován nepoctivý záměr (§ 348 odst. 1 písm. b/ insolvenčního zákona).

Jak se podává z průběhu schůze věřitelů reorganizační plán přijaly všechny skupiny věřitelů. Z reorganizačního plánu i z posudku znalce vyplývá, že každý jednotlivý nezajištěný věřitel získá podle reorganizačního plánu plnění, jehož celková současná hodnota je ke dni účinnosti reorganizačního plánu vyšší, než hodnota plnění, které by zřejmě obdržel, kdyby úpadek byl řešen konkursem (§ 348 odst. 1 písm. d/ insolvenčního zákona).

Po zhodnocení výše popsaných skutečností insolvenční soud uzavírá, že v dané věci jsou splněny podmínky pro schválení reorganizačního plánu, proto jej pod bodem I. výroku tohoto usnesení reorganizační plán předložený dlužníkem ve znění zveřejněném v insolvenčním rejstříku dne 20.12.2015 jako číslo dokumentu B 30-33 schválil.

Z ustanovení § 353 odst. 1 insolvenčního zákona vyplývá, že od účinnosti reorganizačního plánu je oprávněn nakládat s majetkovou podstatou dlužník.

V souladu s právní úpravou obsaženou v ustanovení v § 354 odst. 3 insolvenčního zákona pak insolvenční soud uložil dlužníkovi povinnost informovat insolvenčního správce o svých právních úkonech, o plnění reorganizačního plánu a o své jiné činnosti podle reorganizačního plánu. Písemné zprávy o běžných úkonech při podnikatelské činnosti a zprávy o plnění dlouhodobých nebo opakujících se činností je dlužník povinen předkládat insolvenčnímu správci souhrnně nejméně jednou za 3 měsíce, a to ode dne účinnosti reorganizačního plánu.

Bod II. Výroku tohoto usnesení se opírá o ustanovení § 352 odst. 1 insolvenčního zákona, které určuje, že reorganizační plán je účinný, jakmile rozhodnutí o jeho schválení nabylo právní moci, nebyla-li reorganizačním plánem jeho účinnost odložena na pozdější dobu, nebo nerozhodl-li o jeho pozdější účinnosti insolvenční soud.

Insolvenční soud konstatuje, že insolvenční zákon počítá s důsledky při neplnění reorganizačního plánu (§ 361 IZ) a s možností přeměny reorganizace v konkurs (§ 363 IZ).

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je přípustné odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení; dlužníkovi a insolvenčnímu správci bude toto rozhodnutí doručeno zvlášť (§ 75 IZ). Proti rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu mohou podat odvolání jen věřitelé, který hlasoval pro odmítnutí reorganizačního plánu. (§ 350 odst. 1 IZ). Odvolání se podává k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno.

Reorganizační plán je účinný, jakmile rozhodnutí o jeho schválení nabylo právní moci, nebyla-li reorganizačním plánem jeho účinnost odložena na pozdější dobu nebo nerozhodl-li o jeho pozdější účinnosti insolvenční soud. (2) Rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu je závazné pro všechny účastníky insolvenčního řízení i pro další osoby, jejichž práva a povinnosti jsou reorganizačním plánem dotčeny. (3) Účinností reorganizačního plánu se ruší zákaz započtení pohledávek uvedený v § 324 odst. 3. (§ 352 IZ)

Od účinnosti reorganizačního plánu je oprávněn nakládat s majetkovou podstatou dlužník. Toto jeho oprávnění může být omezeno ve prospěch jiných osob pouze reorganizačním plánem; jiná omezení, ke kterým došlo ze zákona nebo rozhodnutím insolvenčního soudu v dosavadním průběhu insolvenčního řízení, účinností reorganizačního plánu zanikají. (2) Od účinnosti reorganizačního plánu se obnovuje výkon funkce valné hromady nebo členské schůze družstva, pokud z reorganizačního plánu nevyplývá něco jiného. Hlasovací práva spojená s obchodním podílem, cennými papíry nebo členstvím vykonávají osoby uvedené v reorganizačním plánu za podmínek tam stanovených; pokud v reorganizačním plánu tyto osoby nejsou uvedeny nebo stanovené podmínky nebyly splněny, vykonávají je osoby, kterým tato práva až dosud náležela. (3) Od účinnosti reorganizačního plánu se mění zakladatelský dokument nebo stanovy anebo jiné dokumenty upravující vnitřní poměry dlužníka a údaje, které se zapisují do obchodního rejstříku nebo jiného rejstříku právnických osob, a to způsobem, který je uveden v reorganizačním plánu. Tyto skutečnosti se zapisují do obchodního rejstříku na základě reorganizačního plánu, který se ukládá do sbírky listin. Ustanovení právních předpisů, které obecně upravují způsob změny zapisovaných skutečností, se přitom nepoužijí. (§ 353 IZ)

Insolvenční správce zajistí, aby byly provedeny procesní úkony spojené s účinností reorganizačního plánu. Dlužníku s dispozičními oprávněními předá zprávu o své dosavadní činnosti a provede další úkony potřebné k tomu, aby dlužník s dispozičními oprávněními mohl vykonávat svá oprávnění. (2) V průběhu provádění reorganizačního plánu vykonává insolvenční správce dohled nad činností dlužníka. Zaměřuje se na doplňování seznamu majetku a závazků podle stavu řízení a na evidování činnosti dlužníka s dispozičními oprávněními. O výsledcích své činnosti pravidelně, nejméně však jednou za 3 měsíce, informuje insolvenční soud a věřitelský výbor. (3) Dlužník s dispozičními oprávněními je povinen informovat insolvenčního správce o svých právních úkonech, o plnění reorganizačního plánu a o své jiné činnosti podle reorganizačního plánu. Zprávy o běžných úkonech při podnikatelské činnosti a zprávy o plnění dlouhodobých nebo opakujících se činností podává souhrnně za časové úseky, stanovené reorganizačním plánem nebo rozhodnutím insolvenčního soudu. (4) Pokud jsou dispoziční oprávnění dlužníka omezena, vykonává je insolvenční správce. Stanoví-li reorganizační plán právní úkony, které může dlužník provést jen se souhlasem insolvenčního správce, jsou tyto úkony neplatné, pokud byly provedeny bez tohoto souhlasu. (§ 354 IZ)

Věřitelský výbor kontroluje provádění reorganizačního plánu dlužníkem s dispozičními oprávněními způsobem stanoveným v reorganizačním plánu, jakož i na základě zpráv insolvenčního správce. (2) Věřitelský výbor si může předem vyhradit, že některé právní úkony, které mají zásadní význam, může dlužník s dispozičními oprávněními uskutečnit jen s jeho předběžným souhlasem, i když nejsou uvedeny v reorganizačním plánu. (3) Věřitelský výbor je oprávněn navrhnout insolvenčnímu soudu opatření k odstranění nedostatků, které zjistil při své kontrolní činnosti, včetně opatření, která vedou ke skončení reorganizace. (§ 355 IZ)

Není-li tímto zákonem nebo reorganizačním plánem stanoveno jinak, zanikají účinností tohoto plánu práva všech věřitelů vůči dlužníkovi; za věřitele dlužníka se považují osoby uvedené v reorganizačním plánu za podmínek v něm stanovených, včetně rozsahu jejich práv. Účinností reorganizačního plánu zanikají práva třetích osob k majetku, který náleží do majetkové podstaty, a tato práva vznikají osobám uvedeným v reorganizačním plánu za podmínek v něm stanovených, není-li v tomto zákoně nebo v reorganizačním plánu stanoveno jinak. To platí i pro majetek, který podle reorganizačního plánu má připadnout osobě odlišné od dlužníka. Právo třetích osob na vyloučení věci nebo jiné majetkové hodnoty z majetkové podstaty tím není dotčeno. Práva věřitelů vůči spoludlužníkům a ručitelům dlužníka zůstávají reorganizačním plánem nedotčena. Má-li účinností reorganizačního plánu dojít ke vzniku, změně nebo zániku práv k majetku v majetkové podstatě, lze potřebné projevy vůle jednajících osob zahrnout do reorganizačního plánu. Jsou-li reorganizačním plánem dotčena práva, která se vkládají nebo zapisují do katastru nemovitostí nebo do jiného seznamu podle zvláštních právních předpisů, musí být tato práva v reorganizačním plánu přesně označena a uvedeno i znění záznamu. (§ 356)

Krajský soud v Brně dne 18.12.2017

JUDr. Vlasta Bruknerová,v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Danuše Škodová