KSBR 29 INS 10630/2017-A-16
Jednací číslo: KSBR 29 INS 10630/2017-A-16

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl soudkyní JUDr. Vlastou Bruknerovou v insolvenčním řízení dlužnice: Michala anonymizovano , anonymizovano , 687 10 Zlechov 138, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6. 10. 2017 č.j. KSBR 29 INS 10630/2017-A-9,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 29 INS 10630/2017-A-9 ze dne 6. 10. 2017 se zrušuje.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení se dlužnice domáhala rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení. Usnesením č. j. KSBR 29 INS 10630/2017-A-9 ze dne 6. 10. 2017 insolvenční soud insolvenční řízení zastavil. Proti tomuto usnesení podala dlužnice včas odvolání, které bylo insolvenčnímu soudu doručeno dne 10. 10. 2017. Ve svém odvolání uvedla, že její příjem bude navýšen darovací smlouvou, kterou následně předložila. Dlužnice závěrem navrhla, aby řízení nebylo zastaveno. Podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), může soud prvního stupně změnit rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé. Insolvenční soud znovu posoudil skutečnosti o příjmech dlužnice a dospěl k závěru, že odvolání dlužnice je důvodné. Insolvenční soud napadené usnesení ve smyslu ust. § 95 IZ změnil tak, že rozhodnutí o zastavení řízení zrušil.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno adresátu v písemném vyhotovení (§ 74 IZ).

Brno 24. ledna 2018

JUDr. Vlasta Bruknerová,v.r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Danuše Škodová isir.justi ce.cz