KSBR 28 INS 9680/2013-A-25
Jednací číslo: KSBR 28 INS 9680/2013-A-25

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr.Ludmilou Hanzlíkovou, v době nepřítomnosti zastupující Mgr. Zdeňku Hubertovou, v insolvenční věci dlužníka: MIDO Film Brno, spol. s r.o., Zábrdovická 827/10, 615 00 Brno, IČO 269 19 249, zast. JUDr.Jiřím Ptáčkem, AK Masarykova 2, Brno, o návrhu insolvenčního navrhovatele Pavla anonymizovano , anonymizovano , Brodačská 531, Velké Němčice a věřitelky Marie Mezuláníkové, 9.května 939, 664 53 Újezd v Brna, IČO 74252461 na nařízení předběžného opatření-ustanovení předběžného správce

takto:

Návrh na nařízení předběžného opatření-ustanovení předběžného správce se zamítá.

Odůvodnění:

Insolvenční řízení bylo zahájeno na základě insolvenčního návrhu navrhovatele Pavla anonymizovano podaného dne 8.4.2013. Navrhovatel uvedl, že byl zaměstnán v pracovním poměru u dlužníka, ke dni 2.1.2013 zrušil pracovní poměr ve zkušební době a nebyla mu vyplacena mzda za měsíc prosinec 2012 ve výši 8 066,-Kč splatná k 15.1.2013. Dlužník podáním ze dne 9.4.2013 sdělil soudu, že uhradil navrhovateli dlužnou mzdu ve výši 8 066,-Kč dne 8.4.2013 vkladem na jeho osobní účet. Poté navrhovatel v podání ze dne 18.7.2013 sdělil soudu, že přestože došlo ze strany dlužníka k vyrovnání jeho dluhu vůči navrhovateli, stále trvá na svém insolvenčním návrhu.

Dne 8.8.2013 byl soudu doručen návrh insolvenčního navrhovatele Pavla anonymizovano na nařízení předběžného opatření-ustanovení předběžného správce, který by zjistil a zajistil majetek dlužníka, přezkoumal jeho účetnictví a podal soudu zprávu o svých zjištěních.

Dne 9.8.2013 byl soudu doručen tentýž návrh na nařízení předběžného opatření podaný věřitelkou Marií Mezuláníkovou, která podala přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení.

Dle ust. § 112 odst. 1 insolvenčního zákona insolvenční soud ustanoví předběžným opatřením předběžného správce i bez návrhu, jestliže nařídil předběžné opatření, kterým omezil dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou v širším rozsahu, než je uvedeno v § 111.

Dle odst. 2 insolvenční soud může předběžného správce ustanovit i tehdy, jestliže vyhlásil moratorium nebo odůvodňuje-li to rozsah majetkové podstaty, který je vhodné i předběžně zjistit a zajistit, anebo jsou-li zde jiné, stejně závažné důvody.

Základním předpokladem úspěšnosti insolvenčního návrhu podaného věřitelem je existence splatné pohledávky insolvenčního navrhovatele vůči dlužníkovi. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že pohledávka insolvenčního navrhovatele již byla dlužníkem uhrazena, není tedy již aktivně legitimován k podání insolvenčního návrhu. Lze tedy předpokládat, že insolvenční návrh bude zamítnut. Z tohoto důvodu soud návrh na nařízení předběžného opatření podaného insolvenčním navrhovatelem a dalším věřitelem zamítl.

Poučení:

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi a navrhovatelům předběžného opatření se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení mohou navrhovatelé předběžného opatření podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy mu jim doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně ( § 113 odst. 4 insolvenčního zákona).

Krajský soud v Brně dne 12. 8. 2013 JUDr. Ludmila Hanzlíková, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Barboříková Hana