KSBR 28 INS 8219/2013
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Vaše sp. zn.: KSBR 28 INS 8219/2013 Ze dne: Krajskému soudu v Brně Naše spis.zn.: 1 VSOL 581/2013-A-16 Husova 15 Vyřizuje: Miroslava Kupková 601 95 Brno telefon: 585532319 e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 29. srpna 2013

Vrácení spisu bez věcného vyřízení

Vracíme bez věcného vyřízení spis Krajského soudu v Brně sp. zn. , který byl odvolacímu soudu předložen (č. d. A-10) k rozhodnutí o odvolání dlužníka ze dne 28.4.2013 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18.4.2013, č.j.-A-4, neboť o tomto odvolání dlužníka již bylo rozhodnuto.

Odvolací soud z obsahu předloženého spisu zjistil, že proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18.4.2013, č.j.-A-4 podal dlužník odvolání datované 28.4.2013, které soudu doručil osobně dne 10.5.2013 (A-5).Toto odvolání dlužníka bylo usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 20.5.2013, č.j.-A-6 odmítnuto jako pozdě podané. Proti tomuto rozhodnutí o odmítnutí odvolání podal dlužník odvolání ze dne 2.6.2013, doručené soudu osobně dne 13.6.2013, které bylo rovněž odmítnuto usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 19.6.2013, č.j.-A-8 jako pozdě podané. Toto rozhodnutí bylo doručeno dlužníkovi vložením do domovní schránky dne 21.6.2013 a nebylo proti němu podáno odvolání, takže nabylo právní moci. Dne 25.6.2013 dlužník doručil Krajskému soudu v Brně stejnopis svého odvolání ze dne 28.4.2013 proti usnesení ze dne 18.4.2013, č.j. KSBR 28 INS 8219/2013-A-4, které soudu prvního stupně doručil již předtím dne 10.5.2013 a soud o něm již rozhodl.

Vzhledem k tomu, že o tomto podání dlužníka ze dne 28.4.2013 již bylo rozhodnuto, bylo nadbytečné věc s tímto obsahově totožným podáním předkládat odvolacímu soudu k rozhodnutí.

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu