KSBR 28 INS 8214/2012-A-20
Jednací číslo: KSBR 28 INS 8214/2012-A-20

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Bc. Světlanou Tkadlecovou v insolvenční věci dlužníka: Jiří anonymizovano , anonymizovano , bytem Sokolská 127, Silůvky, o insolvenčním návrhu dlužníka samého, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 28 INS 8214/2012-A-16, ze dne 6. listopadu 2012

takto :

Usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 28 INS 8214/2012-A-16, ze dne 6. listopadu 2012, se mění tak, že insolvenční návrh dlužníka se neodmítá.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 28 INS 8214/2012-A-16, ze dne 6. listopadu 2012, byl v insolvenční věci dlužníka odmítnut insolvenční návrh dlužníka s odůvodněním, že dlužník přes výzvu soudu nepředložil řádně zpracovaný seznam majetku a zejména pak seznam závazků. Usnesení bylo dlužníkovi doručeno 8. listopadu 2012. Včas podaným odvoláním (odvolání bylo doručeno insolvenčnímu soudu dne 15. 11. 2012), se dlužník proti uvedenému usnesení odvolal a vady návrhu odstranil.

Podle § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, (dále jen "IZ"), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Soud zjistil, že insolvenční návrh obsahuje náležitosti stanovené § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění, a proto bylo podle § 95 IZ rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení:

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení může dlužník podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení zvláštním způsobem, tedy od doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení, k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 29. 11. 2012 Bc. Světlana Tkadlecová, v.r. vyšší soudní úřednice Za správnost vyhotovení: Barboříková Hana, roz. Novotná