KSBR 28 INS 6579/2011
NEJVYŠŠÍ SOUD CESKÉ REPUBLIKY KSBR 28 INS 6579/2011 29 NSČR 162/2016-B-140

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Gemmelem V insolvenční věci dlužnice Vlasty Karáskové, narozené 6. prosince 1930, bytem ve Vratěníně 42, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 28 INS 6579/2011, o vydání výtěžku zpeněžení, o dovolání dlužnice, zastoupené Mgr. Martinou Pekárkovou, advokátkou, se sídlem v Horoměřicích, Nebušická 709, PSČ 252 62, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 20. června 2016, č. j. KSBR 28 INS 6579/2011, 3 VSOL 326/2016-B-128, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodněnt

Vrchní soud v Olomouci k odvolání dlužnice usnesením ze dne 20. června 2016, č.j. KSBR 28 INS 6579/2011, 3 VSOL 326/2016-B-128, potvrdil usnesení ze dne 19. listopadu 2015, č. j.-B-114, jímž Krajský soud v Brně (mimo jiné) vyslovil souhlas s tím, aby insolvenční správkyně Ing. Eva Procházková vydala zajištěnému věřiteli AGIRA-CREDIT s. r. o. částku 55.358,60 Kč jako výtěžek zpeněžení majetku, který sloužil k zajištění jeho přihlášených pohledávek.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice dovolání, které Nejvyšší soud podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), odmítl.

Učinil tak proto, že dovolání (ani jeho doplnění ze dne 29. srpna 2016) neobsahuje (posuzováno podle jeho obsahu-§ 41 odst. 2 o. s. ř.) žádný údaj o tom, v čem dovolatelka spatřuj e splnění předpokladů přípustnosti dovolání, tedy které z hledisek uvedených v ustanovení § 237 o. s. ř. považuje za splněné (k tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. května 2013, sp. zn. 29 Cdo 1172/2013 a ze dne 25. září 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněná pod čísly 80/2013 a 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. srpna 2013, sen. zn. 29 NSČR 55/2013 a ze dne 29. srpna 2013, sp. zn. 29 Cdo 2488/2013, jakož i usnesení Ústavního soudu ze dne 21. ledna 2014, sp. zn. I. ÚS 3524/13, ze dne 17. dubna 2014, sp. zn. III. ÚS 695/14, ze dne 24. června 2014, sp. zn. IV. ÚS 1407/14, ze dne 16. prosince 2014, sp. zn. IV. ÚS 266/14, ze dne 12. srpna 2015, sp. zn. IV. ÚS 3548/14 a ze dne 3. února 2016, sp. zn. I. Ús 891/15).

S přihlédnutím k době vydání napadeného rozhodnutí je pro dovolací řízení rozhodný občanský soudní řád ve znění účinném od 1. ledna 2014 (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2014, sen. zn. 29 NSČR 45/2014, uveřejněné pod číslem 80/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, zajištěnému věřiteli, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. září 2016

JUDr.Petr Gemmel,v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Jeřábková