KSBR 28 INS 36212/2013-A-24
Číslo jednací: KSBR 28 INS 36212/2013-A-24

Us ne s e ní

Krajský soud v Brně rozhodl soudcem Mgr. Janem Kozákem jako samosoudcem v insolvenční věci dlužníka: Jana anonymizovano , anonymizovano , 666 03 Skalička 50,

o insolvenčním návrhu

navrhovatele: Sedmý uzavřený investiční fond a.s., IČ: 243 16 717, Karla Engliše 3221/2, 150 00 Praha 5-Smíchov,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. 7. 2014 č.j. KSBR 28 INS 36212/2013-A-16, jímž bylo insolvenční řízení zastaveno, se zrušuje.

Od ůvo d ně n í:

Podáním doručeným insolvenčnímu soudu 16. 12. 2013, navrhl dlužník zahájení insolvenčního řízení. Vzhledem ke skutečnosti, že výše uvedené podání bylo opatřeno úředně ověřeným podpisem navrhovatele, insolvenční soud v souladu s § 97 a § 101 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v posledním znění (dále jen "IZ" nebo "insolvenční zákon") zahájil insolvenční řízení. Vyhláška o zahájení insolvenční řízení byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku a účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení nastaly dne 16. 12. 2013 v 13.35 hodin.

Usnesením ze dne 24. 2. 2014 (dok. A-11) výše podepsaný soud vyzval navrhovatele, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto usnesení složil na účet výše podepsaného soudu částku 50.000,-Kč, jako zálohu na náklady insolvenčního řízení. V zaslané výzvě byl navrhovatel poučen o možnosti zastavení řízení v případě neuhrazení zálohy v uvedené lhůtě. Toto usnesení bylo navrhovateli doručeno dne 26. 2. 2014. Navrhovatel na tuto výzvu soudu nereagoval a ve lhůtě ani nepodal odvolání ani nesložil soudem určenou zálohu na účet insolvenčního soudu. Usnesením ze dne 28. 7. 2014 (dok. A-16) insolvenční soud řízení zastavil z důvodu nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení. Proti tomuto rozhodnutí se navrhovatel včas odvolal. Současně dne 13. 8. 2014 navrhovatel požadovanou zálohu 50 tis. Kč na účet insolvenčního soudu uhradil.

Podle § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle § 210a o.s.ř. usnesení o povinnosti zaplatit soudní poplatek nebo usnesení, z něhož nenabyla dosud práva osoba jiná než odvolatel, nebo usnesení, kterým bylo uloženo pořádkové opatření (§ 53), nebo usnesení o odmítnutí žaloby, popřípadě jiného návrhu na zahájení řízení (§ 43 odst. 2, § 75a, § 75b odst. 2, § 78d odst. 2), nebo usnesení o odmítnutí odvolání (§ 208), nebo rozhodnutí vydané podle části šesté může k odvolání změnit přímo soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Navrhovatel uhradil požadovanou zálohu na náklady insolvenčního řízení a současně se včas odvolal proti rozhodnutí o zastavení řízení. Insolvenční soud má za to, že jsou zde dány podmínky pro zrušení napadeného rozhodnutí a vyhovění podanému odvolání. Insolvenční soud proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Po uče ní :

Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení; odvolání se podává k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno. Usnesení se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 1 a § 74 odst. 1 IZ). Dlužníkovi a navrhovateli bude toto rozhodnutí doručeno do vlastních rukou (§ 75 IZ); těmto subjektům běží lhůta pro podání odvolání od okamžiku doručení rozhodnutí do vlastních rukou.

Krajský soud v Brně dne 15. 8. 2014 Mgr. Jan Kozák, v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Barboříková Hana